1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Mladen Zrinjski

Brankica Cigrovski-Detelić

1.6. Godina studija

III.

1.2. Naziv predmeta

Stručni projekt

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

3

1.3. Suradnici

Radan Vujnović

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

45V

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

75-85

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Razumjeti i primijeniti znanja i vještine stečene tijekom prvih četiriju semestara preddiplomskog studija za izvođenje terenskih mjerenja i obradu mjernih podataka. Izraditi geodetske elaborate za obavljene projektne zadatke.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen predmet ''Geodetski instrumenti''

Položen predmet ''Terenska mjerenja''

Položen predmet ''Analiza i obrada geodetskih mjerenja''

Položen predmet ''Geodetski planovi''

Položen predmet ''Katastar''

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje

-      Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

-      Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

 

Primjena znanja i razumijevanja

-      Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

-      Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.

-      Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.

 

Donošenje zaključaka i sudova

-      Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

-      Definirati cilj geodetskih projektnih zadataka.

-      Rekognoscirati teren te uspostaviti novu geodetsku osnovu sukladno pojedinome geodetskom zadatku.

-      Primijeniti girusnu metodu mjerenja horizontalnih pravaca te vertikalnih kutova u više ponavljanja.

-      Primijeniti direktne i posredne metode mjerenja kosih i horizontalnih duljina.

-      Primijeniti mjerenja visinskih razlika metodama geometrijskog i trigonometrijskog nivelmana.

-      Primijeniti različite metode izmjere zemljišta.

-      Primijeniti različite metode izračunavanja koordinata točaka i drugih elemenata iz podataka mjerenja.

-      Izraditi geodetske projektne zadatke i elaborate nakon obavljenih geodetskih mjerenja.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

1.    Definiranje cilja geodetskih projektnih zadataka. (1V)

2.    Rekognosciranje terena. (1V)

3.    Uspostava nove geodetske osnove sukladno pojedinome geodetskom zadatku. (3V)

4.    Primjena girusne metode mjerenja horizontalnih pravaca te vertikalnih kutova u više ponavljanja. (2V)

5.    Primjena direktne i posredne metode mjerenja kosih i horizontalnih duljina. (1V)

6.    Primjena mjerenja visinskih razlika metodom geometrijskog nivelmana. (2V)

7.    Primjena mjerenja visinskih razlika metodom trigonometrijskog nivelmana. (2V)

8.    Primjena različitih metoda izmjere zemljišta. (8V)

9.    Primjena različite metode izračunavanja koordinata točaka i drugih elemenata iz podataka mjerenja. (5V)

10. Izrada geodetskih projektnih zadataka i elaborata nakon obavljenih geodetskih mjerenja. (20V)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

timski zadaci

2.7. Komentari:

 

2.8. Obveze studenata

Obvezna nazočnost na 70% nastave – vježbe.

Obvezna predaja i usmeno kolokviranje dva projektna zadatka.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

     

Praktični rad

1,0

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

     (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

     (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

     

Usmeni ispit

     

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

     

Projekt

1,5

      (Ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 Usmeno kolokviranje dva projektna zadatka.

 Iz ovog predmeta nema pismenog ni usmenog dijela ispita.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti, Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Macarol, S. (1985): Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb.

     

     

Rezo, M. (2013): Ravninska geodezija – Zbirka zadataka, Geotehnički fakultet – Sveučilište u Zagrebu, Varaždin.

     

     

Rožić, N. (1993): Repetitorij i zbirka zadataka iz teorije pogrešaka i računa izjednačenja, Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

     

     

Rožić, N. (2007): Računska obrada geodetskih mjerenja, Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Barković, Đ., Zrinjski, M. (2014): Terenska mjerenja, interna skripta, Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Usmeno kolokviranje dva projektna zadatka.

Samovrjednovanje nastavnika i anketiranje polaznika.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Mladen Zrinjski

Brankica Cigrovski-Detelić

1.6. Year of the study programme

3

1.2. Name of the course

Professional Project

1.7. Credits (ECTS)

3

1.3. Associate teachers

Radan Vujnović

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

45E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

85

1.5. Status of the course

Compulsory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Understand and apply knowledge and skills acquired during the first four semesters of undergraduate study to perform field measurements and processing of measurement data. Make geodetic project assignments.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Completed course ''Geodetic Instruments''

Completed course ''Field Measurements''

Completed course ''Analysis and Processing of Geodetic Measurements''

Completed course ''Geodetic Plans''

Completed course ''Cadastre''

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

- Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

- Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Applying knowledge and understanding

- Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements.

- Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management.

- Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.

Making judgements

- Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

- Define the objective of geodetic project assignments.

- Reconnaissance of terrain and establish new geodetic network in accordance with geodetic assignment.
- Apply gyrus method for measuring horizontal directions and vertical angles.

- Apply direct and indirect methods of measurement slope and horizontal distances.

- Apply measurement of height differences with the methods of geometric and trigonometric levelling.

- Apply different methods of land survey.

- Apply different methods of calculating the coordinates of points and other elements from the measurement data.

- Make geodetic project assignments and studies after the geodetic measurements.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1. Defining the objective of geodetic project assignments. (1E)

2. Reconnaissance of terrain. (1E)

3. Establishment of new geodetic network in accordance with geodetic assignment. (3E)

4. Application gyrus methods for measuring horizontal directions and vertical angles. (2E)

5. Application of direct and indirect methods of measuring slope and horizontal distances. (1E)

6. Measurement of height differences with geometrical levelling method. (2E)

7. Measurement of height differences using trigonometric levelling. (2E)

8. Application of different methods of land survey. (8E)

9. Application of different methods of calculating the coordinates of points and other elements from the measurement data. (5E)

10. Make geodetic project assignments and studies after the geodetic measurements. (20E)

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 team assignments

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Compulsory attendance at 70% of teaching – exercises.
Compulsory submit and oral testing of two project assignments.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.5

Research

     

Practical training

1.0

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

     

Oral exam

     

      (other)

     

Written exam

     

Project

1.5

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Oral testing of two project assignments.

From this course has no written nor oral exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti (Geodetic Instruments), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici (Measuring Instruments and Systems in Geodesy and Geoinformatics), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Macarol, S. (1985): Praktična geodezija (Practical Geodesy), Tehnička knjiga, Zagreb.

     

     

Rezo, M. (2013): Ravninska geodezija – Zbirka zadataka (Plane Geodesy – Collection of Assignments), Faculty of Geotechnical Engineering – University of Zagreb, Varaždin.

     

     

Rožić, N. (1993): Repetitorij i zbirka zadataka iz teorije pogrešaka i računa izjednačenja (Repetitorium and Example Collection from Theory of Errors and Adjustments), Faculty of Geodesy – University of Zagreb, Zagreb.

     

     

Rožić, N. (2007): Računska obrada geodetskih mjerenja (Mathematical Processing of Geodetic Measurements), Faculty of Geodesy – University of Zagreb, Zagreb.

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Barković, Đ., Zrinjski, M. (2014): Terenska mjerenja (Field Measurements), internal script, Faculty of Geodesy – University of Zagreb, Zagreb.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Oral testing of two project assignments.
Self-evaluation of teacher and polling participants.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)