1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Siniša Mastelić Ivić

1.6. Godina studija

II.

1.2. Naziv predmeta

Uređenje zemljišta

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Hrvoje Tomić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

60 (30P-30V)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90

1.5. Status predmeta

Obavezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Upoznati studente s:

 

globalnim okvirom upravljanja zemljištem kao resursom.

prostornim gospodarenjem kao procjenom vrijednosti, potražnje i dostupnosti prostora.

 

Informacijskom prostornom podrškom za upravljanje prirodnim resursima kod planiranja projekta i monitoringa utjecaja.

 

Mjerama i tehničkim zahvatima koji utječu na promjenu stanja u prostoru, posebno poljoprivrednih i građevinskih.

 

Podlogom za prostorno planiranje.

 

Ruralnim i urbanimrazvojemi zakonskom regulativom prostornog planiranja kao utjecajem na mjere i zahvate u prostoru.

 

Osnovnim principima održivog razvoja kroz oblike korištenja zemljišta.

 

Različitim postupcima realizacije dokumenata prostornog uređenja.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Položeni predmeti:

 Katastar

 Zemljišno-knjižno pravo

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.

 

Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.

 

Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.

 

Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

 

Izrađivati geodetske elaborate za potrebe izrade, održavanja i upisa u katastar i zemljišnu knjigu te elaborate za inženjerske radove.

 

Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studentice i studenti će:

- Pripremiti geoprostorne podatke geomarketinške podloge za mjere gospodarenja prostorom, kao podrške izradi strategije razvoja

- Procijeniti vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, razvrstavanjem zemljišta pojedinih kultura u razrede plodnosti na osnovu razvojnog stupnja, teksture, geološkog porijekla i stupnja vlažnosti

- Procijeniti vrijednosti urbanog prostora s različitim tipovima vrijednosti prostora, glavnim društvenim, gospodarskim, okolišnim i političkim utjecajima na vrijednost prostora

- Implementirati procijenjene vrijednosti u informacijski sustav za prostornu prezentaciju vrijednosti prostora

- Razlikovati načela zemljišne politike i implementacije (realizacije) prostornih planova, ulogu te praćenje i kontrolu

- Provesti geodetsko tehničke mjere uređenja zemljišta: komasacije, arondacije, urbane komasacije, izvlaštenja i parcelacije, kao metode konsolidiranja terena kod suprotstavljenih koncepata (statički i dinamički) brige o prostoru

- Analizirati osobine slivnog područja za provedbu geodetsko tehničkih mjera uređenja zemljišta

- Razlikovati hijerarhiju planiranja prostornog uređenja, svrhu javnog planiranja, metode planiranja i pravni status

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Koncept zemljišta i važnosti njegove uloge u društvu te dinamika odnosa civilizacije i zemljišta. Različite perspektive i percepcije zemlje, prava, odgovornosti i obaveze na zemljištu.Razvoj odnosa civilizacije i zemljišta. P6

 

Prostorni podaci u geomarketinškoj podlozi kao podršci formiranju strategije razvoja. Hhijerarhijski pristup planiranja prostornog uređenja, svrha javnog planiranja, metode planiranja, razine planiranja i pravni status planiranja. Kreiranje vektorskih prostornih podataka upotrebom web servisa. P2, V6

 

Procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, razvrstavanjem zemljišta pojedinih kultura u razrede plodnosti na osnovu razvojnog stupnja, teksture, geološkog porijekla i stupnja vlažnosti. Implementacija u informacijski sustav za prostornu prezentaciju razreda plodnosti. P4

 

Procjena vrijednosti urbanog prostora s različitim tipovima vrijednosti prostora,glavnim društvenim, gospodarskim, okolišnim i političkim utjecajima na vrijednost prostora. Implementacija u informacijski sustav za prostornu prezentaciju vrijednosti urbanog prostora. P4

 

Modeliranje vektorskih prostornih podataka teuspostava GIS-a za prostorne analize korištenjem GIS desktop aplikacije. V14

 

Realizacija prostornih planova s praćenjem i kontrolom. Službena provedba stimulansa za efikasnost implementacije. Ciljevi i namjene javnog utjecaja pri razvoju prostora. Neovisne i proceduralne planske kontrole. Informacijski sustav prostorne prezentacije procjene utjecaja razvoja na prirodnu okolinu. P4

 

Geodetsko tehničke mjere uređenja zemljišta: komasacije, arondacije, urbane komasacije, izvlaštenja i parcelacije, kao metode konsolidiranja terena kod suprotstavljenih koncepata (statički i dinamički) brige o prostoru.Izrađivanje tehničkog izvješća o projektu intervencije u prostoru. P6, V10

 

Informacijski sustav za podršku upravljanja slivnim područjem s fizičkim karakteristikama slivnog područja, modeliranjem reljefa slivnog područja s identifikacijom osobina razvođa, mreže kanala i kaskada površinskog toka. P4

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Aktivnosti:

 

Zadaća: Javni uvid

 

Projekt: Kreiranje vektorskih prostornih podataka upotrebom web servisa

 

Provjera samostalne izrade:Kreiranje vektorskih prostornih podataka upotrebom web servisa

 

Projekt: Uspostava GIS-a za prostorne analize

Provjera samostalne izrade: Uspostava GIS-a za prostorne analize

 

2 međuispita

 

Nazočnost na nastavi (vježbe i predavanja)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.25

Pismeni ispit

2

Projekt

1

Eksperimentalni rad

     

Istraživanje

     

Praktični rad

0.75

Esej

     

Referat

     

     (ostalo upisati)

     

Kolokviji

     

Seminarski rad

     

     (ostalo upisati)

     

 

 

Usmeni ispit

1

     (ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano praćenje i mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita. Vrednuje se pohađanje nastave, projekti, zadaća, međuispiti. Konačna ocjena je na usmenom ispitu.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vjenceslav Medić (1978): AGRARNE OPERACIJE, Geodetski fakultet, Zagreb

     

Elektronički dokument na intranetu predmeta

Gerhard Larsson (1997): Land Management, Stockholm.

     

     

Robert Laurini (2001): Information Systems for Urban Planning, Taylor and Francis.

     

     

Mastelić, I. S.: Uređenje zemljišta - folije s predavanja, Geodetski fakultet, Zagreb 2013.

     

Elektronički dokument na intranetu predmeta

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

     

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Sukladno Politici kvalitete i Priručniku za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu te Sustavu osiguranja kvalitete Geodetskog fakulteta.

Anketno vrednovanje predmeta i nastavnika. Samovrednovanje nastavnika.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Siniša Mastelić Ivić

1.6. Year of the study programme

II.

1.2. Name of the course

Land Management

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Hrvoje Tomić

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L + 30E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

90

1.5. Status of the course

mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

e-learning, level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

To introduce students to:

The global framework of land management as a resource.

Spatial management as combination of valuation, market demand and availability of space.

Spatial support Information system for management of natural resources in project planning and monitoring the impact.

Technical procedures that affect the change of the situation in space, especially agricultural and construction.

The geospatial data as the basis of physical planning.

Rural and urban development and physical planning legislation as the influence on the projects in the area.

The basic principles of sustainable development through forms of land use.

Various methods of physical planning documents implementation.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Passed course exams:

Cadastre

Land Book / Real estate law

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.

 

Demonstrate competences in regulations and administrative framework important for geodesy and geoinformatics, the regulations related to copy right, publishing and exchange of spatial data.

 

Demonstrate competences in real estate registers and interests in real estates, understand land development measures and methods of land evaluation.

 

Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management.

 

Prepare geodetic documents needed to establish and maintain cadastral records and land registry, as well as the documents for engineering works.

 

Maintain topographic, cartographic, maritime and navigation, and land information systems, integrate and visualise spatial information.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

The students will be able to:

Prepare geospatial data as the basis of geomarketing for land management, to support the preparation of development strategy.

Assess the values of agricultural land, classify land in the individual cultures on the basis of fertility, developmental stage, texture, geological origin and degree of humidity.

Assess the values of urban space with different types of values of the space, assess the main social, economic, environmental, and political influences on the value.

Implement the estimated value in the information system for the spatial presentation of the space values – value maps.

Distinguish the principles of Land Policy and realization of physical planning, and the role of monitoring and control.

Conduct geodetic technical measures land regulation: land consolidation, readjustment, urban land consolidation, expropriation and allotment, as consolidation method in the two opposed concepts (static and dynamic) care of space.

To analyse the characteristics of the water catchment area for the implementation of geodetic and technical measures land development.

Distinguish the hierarchy of organizing spatial planning, the purpose of public planning, planning methods and legal status.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

The concept the land and the importance of its role in society and the dynamics of civilization and the land. Different perspectives and perceptions of land, rights, responsibilities and obligations on the land. Relationship development of civilization and the land. L6

 

Spatial data as the basis of geomarketing analysis as support the creation of strategic development plan. Hierarchical approach to organizing spatial planning, the purpose of public planning, planning methods, levels of planning and legal status of planning. Creating vector spatial data using web services. L2, E6

 

Estimating the value of agricultural land by land classification of individual cultures in fertility classes based on developmental stage, texture, geological origin and degree of humidity. The implementation of the information system for spatial presentation of fertility classes. L4

 

Assess the values of urban space with different types of values of the space, assess the main social, economic, environmental, and political influences on the value. Implement the estimated value in the information system for the spatial presentation of the space values – value maps. L4

 

Modelling of vector spatial data and the establishment of GIS for spatial analysis using GIS desktop applications. E14

 

The implementation of spatial plans with monitoring and control. The official implementation of incentives for efficiency of implementation. The objectives and purposes of public influence in the development of the area. Independent and procedural planning control. The Spatial Presentation Information System of the impact assessment of development on the natural environment. L4

 

Distinguish the principles of Land Policy and realization of physical planning, and the role of monitoring and control.

Conduct geodetic technical measures land regulation: land consolidation, readjustment, urban land consolidation, expropriation and allotment, as consolidation method in the two opposed concepts (static and dynamic) care of space. L6, E10

 

The river information system to support river basin management with the physical characteristics of the water catchment area, modelling the relief the water catchment area with the identification of watershed area, network of canals and cascades of surface flow. L4

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Activities:

 

Project: Creating of a vector spatial data using web services.

Project: Establishment of GIS for spatial analysis

 

2 mid-term exams

 

The presence in classes (lectures and exercises).

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.25

Research

     

Practical training

0.75

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

 

Oral exam

1.0

      (other)

     

Written exam

2.0

Project

1.0

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Valuated are: attendance and project. The final exam consists from two parts: written and the oral exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Vjenceslav Medić (1978): AGRARNE OPERACIJE, Geodetski fakultet, Zagreb

     

Electronic document via e-learning

Gerhard Larsson (1997): Land Management, Stockholm.

     

     

Robert Laurini (2001): Information Systems for Urban Planning, Taylor and Francis.

     

     

Mastelić, I. S.: Uređenje zemljišta - folije s predavanja, Geodetski fakultet, Zagreb 2013.

     

Electronic document via e-learning      

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

In accordance with the University of Zagreb Quality Policy and Quality Manual and the Faculty of Geodesy quality assurance system. Student evaluation of subject and teachers. Self-evaluation of teachers.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)