1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Boško Pribičević

Almin Đapo

1.6. Godina studija

III.

1.2. Naziv predmeta

Hidrografska izmjera

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

1.3. Suradnici

Branko Kordić

Luka Babić

Vanja Miljković

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30 sati P

20 sati V (projektantske v)

10 sati V (terenske v.)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

70-90 

1.5. Status predmeta

 Obvezni 

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

 e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa posebnostima i metodama mjerenja na vodi i pod vodom. Priprema studenata za izvođenje radova na hidrografskoj izmjeri, s posebnim naglaskom na obradu i prikaz mjerenja dubina. Upoznavanje sa organizacijom hidrografske djelatnosti u svijetu i u Hrvatskoj.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 Odslušan predmet: Satelitsko pozicioniranje 

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje:

-    Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 

Primjena znanja i razumijevanja:

-    Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

-    Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.

 

Donošenje zaključaka i sudova:

-    Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

 

Prezentacije i rad u timu:

-    Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

 

Vještine učenja i etike:

-    Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 1. definirati pojmove hidrografija, batimetrija, oceanografija i pomorska geodezija te poznavati osnove pomorskog prava i pomorskog dobra
 2. poznavati osnove i specifičnosti pomorske kartografije te definirati podjelu pomorskih navigacijskih karata
 3. objasniti ulogu Međunarodne hidrografske organizacije i Hrvatskog hidrografskog instituta te objasniti IHO specifikacije hidrografske izmjere
 4. poznavati metode određivanja položaja na vodi
 5. opisati klasične i suvremene metode mjerenja dubina te pogreške mjerenja dubina
 6. definirati plan izvedbe hidrografske izmjere
 7. ovladati korištenjem jednosnopnog dubinomjera u kombinaciji sa GNSS uređajem
 8. primijeniti suvremene metode i tehnologije hidrografske izmjere za izradu jednostavnih analognih i digitalnih planova, karata i srodnih prikaza

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Definicija i djelatnost hidrografije. Elementi oceanografije. Jadransko more.

Koordinatni sustavi i kartografske projekcije u hidrografiji.

Metode određivanje položaja na vodi. Klasične metode određivanja položaja. Astronomske metode. Terestričke metode.

Određivanje položaja uz pomoć elektromagnetskih valova.

Određivanje položaja pod vodom.

Osnove batimetrije. Klasične metode mjerenja dubina. Akustičke metode mjerenja dubina.

Ultrazvučni dubinomjer. Rezolucija dubinomjera. Model snopa pretvarača-odašiljača. Jednosnopni dubinomjeri.

Korekcije mjerenja dubinomjerom. Utjecaj oblika morskog dna na mjerenje dubina. Kombinirane metode određivanja položaja i dubina.

Batimetrijske karte.

Organizacija hidrografske djelatnosti. Međunarodna hidrografska organizacija. Hrvatski hidrografski institut.

Standardi za hidrografsku izmjeru.

Osnove pomorskog prava. Pomorsko dobro. Koncesije.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja.
Projektni zadaci su:

1. Određivanje brzine zvuka u vodi na osnovu zadanih parametara

2. Određivanje pogrešaka i korekcija pri mjerenju dubine

3. Vizualizacija karakterističnog presjeka na osnovu podataka terenskih mjerenja

 

Pristupanje na dva kolokvija na kojima student rješava računske i teorijske zadatke.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1,5

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

1

Usmeni ispit

1,5

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1

Projekt

 

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjeti za dobivanje potpisa:

-    nazočnost na 70% nastave, (predavanja i vježbi)

-    pravodobno izrađena tri programa,

-    minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogućih) iz dva međuispita.

 Ocjenjivanje:

Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogućih) na međuispitima.

 

Ocjena = M1 + M2

M1, M2 - bodovi na međuispitima.

 

Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

Bodovi                 Ocjena

31 do 38               dovoljan (2)

39 do 45               dobar (3)

46 do 53               vrlo dobar (4)

54 do 60               izvrstan (5)

 

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

 Pribičević, Boško. Pomorska geodezija / Medak, Damir (ur.). Zagreb : Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet. 2005.

10

 

 Prezentacije sa predavanja

 

e-učenje

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 Lachapelle, de Jong, Scone, Elema (2002): Hydrography. Delft University Press.

 Ingham, A.E. (1992): Hydrography for the Surveyor and Engineer. Third Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Baza podataka o nazočnosti na nastavi, aktivnostima studenata, obavljenim zadatcima, analiza uspjeha studenata na ispitu, analiza studentskih zadaća, studentska evaluacija rada predmetnoga nastavnika

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

Od studenata/ica se očekuje poštivanje načela akademske čestitosti koja su uređena Etičkim kodeksom Sveučilišta (dokument dostupan na: www.unizg.hr). Na nastavi se očekuje da svatko ima pravo reći svoje mišljenje doklegod ono ne vrijeđa druge osobe.

Za izvođenje vježbi koristi se posebna mjerna oprema: jednosnopni ultrazvučni dubinomjer (2 kom) u kombinaciji sa dvofrekvencijskim GNSS prijamnicima (4 kom) i programski paket za HypackMax za planiranje i izvođenje hidrografskih mjerenja.

Vježbe se izvode na Športsko rekreativnom centru (jezeru) Jarun te na Srednjoškolskom igralištu preko puta zgrade Geodetskog fakulteta (terenski dio) u realnim terenskim uvjetima što zahtijeva pozornost studentica i studenata, o čemu se posebno upozoravaju prije izvođenja vježbi.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

 Boško Pribičević

 Almin Đapo

1.6. Year of the study programme

 III.

1.2. Name of the course

 Hydrographic survey

1.7. Credits (ECTS)

 5

1.3. Associate teachers

 Branko Kordić

 Luka Babić

 Vanja Miljković

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30L + 30E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

70-90 

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

 The driving factor for this curriculum is bringing specifics and methods of survey on and under the water surface closer to students; preparation of students for conducting hydrographic survey projects, with special attention to processing and visualising bathymetric data; introducing students to maritime organisations in Croatia and the world.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

 Previously taken courses: Satellite positioning 

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

 Knowledge and understanding :

- Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Applying knowledge and understanding :

- Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements.

- Establish geodetic networks needed in surveying and stakeout in order to provide the required quality of the works performed in certain space.

Making judgements :

- Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Communication skills :

- Prepare official public documents, reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space.

Learning and ethical skills :

- Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 1. Definition of terms Hydrography, bathymetry, oceanography and marine geodesy as well as knowing basics of marine law and maritime domain
 2. Knowing basics and specifics of marine cartography and classification of naval navigational maps
 3. Explain the role of International Hydrographic organisation and Croatian Hydrographic institute as well as IHO specifications
 4. Knowing naval positioning methods
 5. Describe clasic and contemporary depth measurement methods and errors occurring during depth measurements
 6. Defining the execution plan for hydrographic survey
 7. Mastering the use of a singlebeam echosounder in combination with a GNSS receiver
 8. Applying modern methods and techniques of hydrographic survey for production of simple analogue and digital plans, maps and similar

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Definition and activity of hydrography. Elements of oceanography. Adriatic Sea. Coordinate systems and map projections in hydrography. Positioning methods on water surface. Classical methods of positioning. Astronomical positioning methods. Terrestrial positioning methods. Positioning by means of electromagnetic waves. Underwater positioning. Hydrographic survey standards. Basics of bathymetry. Classic methods of depth measuring. Acoustic methods for depth measurements. Echo sounder. Echosounder resolution. Converter-transmitter beam model. Influence of the seabed on depth measurement. Single beam echosounder. Echosounder measurement corrections. Combined methods of positioning and depth measurement. Bathymetric maps. The organization of hydrographic activities. International Hydrographic Organization. Croatian Hydrographic Institute. Basics of maritime law. Maritime domain. Concessions.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Attending more than 70% lectures and practical exercises. Delivery of project in due term. Presenting project results with evaluation of understanding the presented results in no more than 3 questions. Project tasks are:

 1. Determination of the speed of sound in water based on given parameters
 2. Determination and correction of errors in the measurement of depth
 3. Visualization of the characteristic cross-sectional data based on field measurements

Taking two written exams pertaining to assessing both theoretical and practical knowledge obtained thus far.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1

Research

 

Practical training

     

Experimental work

 

Report

 

      (other)

     

Essay

 

Seminar essay

 

      (other)

     

Tests

1

Oral exam

1

      (other)

     

Written exam

1

Project

1

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Requirements for obtaining the signature:

- Presence in 70% of classes,

- Timely made three tasks,

- A minimum of 11 points (out of 60 possible) from two mid-term exams.

Evaluation:

Continuous monitoring of students is applied: during the semester two mid-term exams (tests) will be held, on which one can get maximum of 2 x 30 = 60 points. The first mid-term, after seven weeks of classes, and the second after 13 weeks of classes. The requirement for a positive evaluation of the exercises the right of on the signature, and a minimum of 31 points (out of 60 possible) on mid-term.

Rating = M1 + M2

M1, M2 - marks achieved on mid-term.

The final grade is determined as follows:

Points - Rating

31 to 38 is sufficient (2)

39-45 good (3)

46-53 very good (4)

54-60 Excellent (5)

Students who do not pass the exam take written and oral exam. The condition for taking the oral exam is 50% of the possible points in the written part of the exam.

 

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

 Pribičević, Boško. Pomorska geodezija / Medak, Damir (ur.). Zagreb : Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet. 2005.

10

     

 Lectures presentations

     

e-learning

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Lachapelle, de Jong, Scone, Elema (2002): Hydrography. Delft University Press.

Ingham, A.E. (1992): Hydrography for the Surveyor and Engineer. Third Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Database of presence in class, student activities, assignment, analysis of the student's exam, analysis of student assignments, student evaluation of the course instructor.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)

Students are expected to respect the principles of academic integrity which are regulated by the Code of Ethics of the University (available at: www.unizg.hr). In class is expected that everyone has the right to speak your mind as long as it does not offend the other person.

For performing exercises used special measuring equipment: single beam echo sounder (2 pcs) in combination with a dual frequency GNSS receivers (4 pcs) and software package HypackMax for planning and carrying out hydrographic measurements.

Exercises are performed on Sports and Recreational Centre (lake) Jarun and on high school playground across the street from the Faculty of Geodesy (fieldwork) in real field conditions requiring the attention of students, which are specifically warned before performing the exercises.