1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Dražen Tutić

1.6. Godina studija

3. godina, 6. semestar

1.2. Naziv predmeta

Kartografske projekcije

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5 ECTS

1.3. Suradnici

Martina Triplat Horvat

Ana Kuveždić Divjak

Marina Viličić

Radan Vujnović

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

2P+2V tjedno

(tj. 30P+30V ukupno u semestru)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

100

1.5. Status predmeta

obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

Razina e-učenja: 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog predmeta su

 • upoznati studente s osnovnim kartografskim projekcijama koje se koriste u geodeziji i geoinformatici
 • objasniti neizbježne deformacije koje nastaju pri različitim kartografskim projekcijama
 • stvoriti temelj koji će pomoći u praktičnoj primjeni i i zboru kartografskih projekcija

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Diferencijalna geometrija, Kartografija, Geodetski referentni okviri

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Na razini programa predmet pridonosi sljedećim ishodima učenja:

 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 • Poznavanje koordinatnih sustava u kartografiji
 • Poznavanje Zemljine sfere i elipsoida
 • Poznavanje opće teorije kartografskih projekcija uključujući procjenu i raspodjelu deformacija
 • Poznavanje podjele kartografskih projekcija
 • Poznavanje važnijih kartografskih projekcija
 • Sposobnost rješavanja zadataka u službenim kartografskim projekcijama
 • Sposobnost izbora kartografske projekcije

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • Koordinatni sustavi u kartografiji, Zemljina sfera i elipsoid (4 sata)
 • Opća teorija kartografskih projekcija uključujući procjenu i raspodjelu deformacija (2 sata)
 • Podjele kartografskih projekcija (uspravne, poprečne, kose, ekvidistantne, ekvivalentne, konformne, 4 sata)
 • Važnije kartografske projekcije (konusne, azimutne, cilindrične, pseudocilindrične, pseudokonusne, polikonusne, mješovite, 10 sati)
 • Rješavanje zadataka u službenim kartografskim projekcijama (usprtavna Mercatorova, Gauss-Krügerova, HTRS96/TM, HTRS96/LCC, 6 sati)
 • Matematička osnova topografskih krata (2 sata)
 • Izbor kartografske projekcije (2 sata)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 konzultacije

2.7. Komentari:

Vježbe po sadržaju prate predavanja. Tri studenta po vlastitom izboru izrađuju seminarske radove koji im omogućuju oslobađanje od pismenog dijela ispita.

2.8. Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbe), mogućnost pristupanja kolokvijima, mogućnost konzultacija s demonstratorom i nastavnicima, pismeni i usmeni dio ispita, aktivnost kroz sustav E-učenja.

Pohađanje vježbi i predavanja u iznosu od 70% ukupnih termina i aktivno sudjelovanje na vježbama uvjeti su za potpis.

Iznad 30% izostanaka – gubi se pravo na potpis, a potpis je preduvjet za prijavljivanje ispita.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

 

Pohađanje nastave

2,4

Istraživanje

     

domaće zadaće

 

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

Učenje i pripremanje za kolokvije, odnosno pismeni i usmeni ispit

2,6

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

     

Usmeni ispit

     

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

     

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

2.10.         Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

Tijekom semestra su dvije provjere znanja (kolokvija) putem kojih se studenti mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Da bi se studenti oslobodili pismenog dijela ispita trebaju ostaviti minimalno 50% bodova i to na oba kolokvija. Na svakom kolokviju ostvare ocjenu i srednja vrijednost tih dviju ocjena je ocjena iz pismenog ispita. Ostvarena ocjena iz kontinuirane provjere znanja vrijedi na jednom od prva dva ispitna roka na kojima studenti izlaze samo na usmeni dio ispita. Ukoliko padnu na usmenom, na iduće rokove izlaze na pismeni dio ispita.

 

Pismeni ispit se sastoji od 6 zadataka. Za prolaz na pismenom dijelu ispita potrebno je riješiti 3 zadatka, odnosno 50%.

2.11.         Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Frančula, N.: Kartografske projekcije, Geodetski fakultet, Zagreb, 2004.

 

 

Lapaine, M., Tutić, D.: New Official Map Projection of Croatia – HTRS96/TM / O novoj službenoj kartografskoj projekciji Hrvatske – HTRS96/TM, Kartografija i Geoinformacije 2007, special issue, 34-53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Borčić, B. (1955): Matematička kartografija; Kartografske projekcije, Tehnička knjiga, Zagreb

Borčić, B. (1976): Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih zona, Liber, Zagreb

Snyder/Stewart (1997): Bibliography of Map Projections, USGS Bulletin 1856

Lapaine, M., Kuveždić, A. (2007): On the Development of Map Projections / O razvoju kartografskih projekcija, Kartografija i Geoinformacije, special issue, 110-147.

Lapaine, M. (2014): Kartografske projekcije i njihove deformacije, pozvano predavanje, Peti hrvatski kongres o katastru, Zagreb, 8–9. 5. 2014., Zbornik radova, ISBN 978-953-97081-9-9, ur. D. Medak, M. Rezo i M. Zrinjski, 15–32

Snyder, J. P. (1987): Map Projections: A Working Manual, U. S. Geological Survey Professional Paper 1395, Washington.

Snyder, J. P. (1993): Flattening the Earth, Two Thousend Years of Map Projections, The University of Chicago Press.

Bugayevskiy, L. M., Snyder, J. P. (1995): Map Projections – A Reference Manual, Taylor & Francis, London, Bristol.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Dva kolokvija, pismeni i usmeni ispit. Studentske ankete.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Dražen Tutić

1.6. Year of the study programme

3nd year, 6th semester

1.2. Name of the course

Map Projections

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Martina Triplat Horvat

Ana Kuveždić Divjak

Marina Viličić

Radan Vujnović

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L + 30E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

100

1.5. Status of the course

Mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The objectives of this course are:

 • To introduce students into basic map projections used in geodesy, surveying and geoinformatics
 • To explain unavoidable distortions in different map projections
 • To make a foundation that will help in the application and choice of suitable map projections

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Differential Geometry, Cartography, Geodetic Reference Frames

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

 • Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Applying knowledge and understanding

 • Make plans, maps and related presentations using modern methods and technologies on the basis of measured data and other sources.
 • Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.
 • Maintain topographic, cartographic, maritime and navigation, and land information systems, integrate and visualise spatial information.
 • Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

Making judgements

 • Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Communication skills

 • Prepare official public documents, reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space.
 • Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions.

Learning and ethical skills

 • Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.
 • Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 • Define coordinate systems in cartography
 • Describe Earth's sphere and ellipsoid
 • Interpert general theory of map projections including their distortion evaluation and distribution
 • Define map projections classifications
 • Define important map projections
 • Solve problems in the official map projections
 • Choose the appropriate map projection

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

 • Coordinate systems in cartography, Earth's sphere and ellipsoid (4 hours)
 • General theory of map projections including the evaluation and distribution of distortions (2 hours)
 • Classifications of map projections (normal, transverzal, oblique, equidistant, equal-area, conformal, 4 hours)
 • Important map projections (conic, azimuthal, cylindrical, pseudocylindrical, pseudoconic, polyconic, miscellaneous, 10 hours)
 • Solving problems in the official map projections (normal aspect Mercator, Gauss-Krüger, HTRS96/TM, HTRS96/LCC, 6 hours)
 • Mathematical base of topographic maps (2 hours)
 • Choosing a map projection (2 hours)

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 consultations

 evaluations of knowledge

2.7. Comments:

Exercises follow lectures in their content. Three students choose seminars that allow them to be exempted of the written exam.

2.8. Student responsibilities

Regular attendance to lectures and exercises, the possibility of taking part in preliminary exams, the possibility of consulting the demonstrator and teachers, written and oral exams, activity through the system of E-learning.

Attending lectures and exercises in the amount of 70% and active participation are conditions for signature.

Above 30% of absences - loses the right to the signature, and the signature is a prerequisite for the exam registration.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

2.4

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

Learning and preparation for preliminary and final exams (other)

2.6

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

 

Oral exam

 

      (other)

     

Written exam

 

Project

 

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

During the semester, the two preliminary exams (tests) exist through which students can be exempted from the written part of the exam. In order to be exempted from the written part of the exam student should acquire a minimum of 50% marks at both preliminary exams. Student achieves a rating on every preliminary exam and the mean of these two ratings is equivalent to the grade of the written exam. Actual rating from continuous assessment applies to one of the first two examination periods in which students attend only the oral exam. If they do not pass the exam, the next time they should take part in the written part.

Written exam consists of six tasks. It is necessary to solve three tasks, or 50%, to pass the written part of the exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Frančula, N.: Kartografske projekcije, Geodetski fakultet, Zagreb, 2004.

     

e-learning

Lapaine, M., Tutić, D.: New Official Map Projection of Croatia – HTRS96/TM / O novoj službenoj kartografskoj projekciji Hrvatske – HTRS96/TM, Kartografija i Geoinformacije 2007, special issue, 34-53

     

e-learning

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Borčić, B. (1955): Matematička kartografija; Kartografske projekcije, Tehnička knjiga, Zagreb

Borčić, B. (1976): Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih zona, Liber, Zagreb

Snyder/Stewart (1997): Bibliography of Map Projections, USGS Bulletin 1856

Lapaine, M., Kuveždić, A. (2007): On the Development of Map Projections / O razvoju kartografskih projekcija, Kartografija i Geoinformacije, special issue, 110-147.

Lapaine, M. (2014): Kartografske projekcije i njihove deformacije, pozvano predavanje, Peti hrvatski kongres o katastru, Zagreb, 8–9. 5. 2014., Zbornik radova, ISBN 978-953-97081-9-9, ur. D. Medak, M. Rezo i M. Zrinjski, 15–32

Snyder, J. P. (1987): Map Projections: A Working Manual, U. S. Geological Survey Professional Paper 1395, Washington.

Snyder, J. P. (1993): Flattening the Earth, Two Thousend Years of Map Projections, The University of Chicago Press.

Bugayevskiy, L. M., Snyder, J. P. (1995): Map Projections – A Reference Manual, Taylor & Francis, London, Bristol.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Two preliminary exams, written and oral exam. Student evaluation.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)