1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Tomislav Bašić

1.6. Godina studija

 III.

1.2. Naziv predmeta

Državna izmjera

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

 5

1.3. Suradnici

Marko Pavasović

Marija Pejaković

Marijan Grgić

Matej Varga

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

 30 sati P

 30 sati V

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

 Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

 60

1.5. Status predmeta

 Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

 e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja Državne izmjere i njenog značaju za osnovne geodetske radove na nivou države (Hrvatska) i/ili više država (regija, kontinent).

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti: Diferencijalna geometrija (III. sem,), Analiza i obrada geodetskih mjerenja (III. sem.), Geodetski referentni okviri (IV. sem.),

Apsolvirani predmeti: Satelitsko pozicioniranje (V. sem.).

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje:

 

Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici.

 

Primjena znanja i razumijevanja:

 

Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.

Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtijevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.

Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

 

Donošenje zaključaka i sudova:

 

Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

 

Prezentacije i rad u timu:

 

Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.

 

Vještine učenja i etike:

 

Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će:

-            ovladati postupkom računanja parametara nivo-elipsoida kao osnovnog matematičko-fizikalnog tijela u geodeziji odnosno osnovnim matematičkim relacijama elipsoidne geodezije i njihovoj primjeni u svakodnevnim geodetskim radovima,

-            ovladati postupkom konverzije geodetskih ili elipsoidnih koordinata u ravninu preslikavanja i obrnuto te usvojiti neophodna znanja o naslijeđenim (položajni HDKS, visinski Trst 1875) i novim službenim (položajni HTRS96, visinski HVRS71) geodetskim referentnim sustavima i datumima Republike Hrvatske kao i ovladati postupkom njihove međusobne transformacije,

-            usvojiti nužna znanja o metodama računanja glavnih geodetskih zadataka na rotacijskom elipsoidu te redukciji mjerenih veličina (azimuta, pravaca i dužina)s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida,

-            usvojiti znanja o sustavima visina u geodeziji te međusobnim transformacijama između njih kao i nivelmanu u realnom polju Zemljina ubrzanja sile teže i njegovoj primjeni u osnovnim geodetskim radovima,

-            ovladati znanjem i matematičkim postupcima transformacije koordinata u državnoj izmjeri, uključujući „GNSS niveliranje“ i T7D grid transformaciju za teritorij Republike Hrvatske.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja (dvosatna predavanja):

0. Organizacija predmeta – Upoznavanje sa sadržajem kolegija, nositeljem i nastavnicima koji izvode nastavu, literaturom, načinom provjere ispunjavanja obaveza i znanja, uvjetima za potpis odnosno ocjenu, pravilima ponašanja na nastavi i statistikom apsolviranja i polaganja ispita predmeta prethodnih godina.

1. Uvod u državnu izmjeru – Definicija i podjela geodezije, Definicija državne izmjere (više geodezije), Osnovne plohe u geodeziji, Načini rješavanja geodetske zadaće

2. Uvod u državnu izmjeru-nastavak: Glosarij - osnovni pojmovi predmetnih predavanja, naslijeđeni geodetski datumi, novi službeni geodetski datumi Republike Hrvatske.

3. Osnovne formule i odnosi na plohi Zemljina rotacijskog elipsoida: Osnovni parametri elipsoida, koordinatni sustavi rotacijskog elipsoida, vezne relacije između koordinatnih sustava, glavni polumjeri zakrivljenosti, određivanje dužine luka meridijana i paralele.

4. Krivulje za Zemljinom rotacijskom elipsoidu: Dvojnost normalnih presjeka, razilaženje uzajamnih normalnih presjeka, dužina luka normalnog presjeka, formule za kutove između uzajamnih normalnih presjeka, geodetska linija – njena priroda i svojstva, pojednostavljeni izvod osnovne jednadžbe geodetske linije, oblik i hod geodetske linije na rotacijskom elipsoidu, kut između geodetske linije i direktnog normalnog presjeka, azimutalna korekcija ili korekcija zbog visine vizurne točke.

5. Glavni geodetski zadaci na rotacijskom elipsoidu: Redukcija astronomskog azimuta i prostorne dužine na elipsoid, osnovna razmatranja u svezi s glavnim geodetskim zadacima na plohi elipsoida, i

Konformno preslikavanje elipsoida u ravninu za potrebe državne izmjere: Općenito o preslikavanju, konformno preslikavanje elipsoida u ravninu, Gauss-Kruegerovo preslikavanje (Transverzalna Mercatorova projekcija).

6. Položajne mreže: Općenito o položajnim mrežama, izgradnja položajne mreže, projektiranje položajne mreže, stabilizacija i signalizacija točaka I. reda, mjerene veličine u triangulacijskoj mreži, računanje (izjednačenje) triangulacijskih mreža, mjerenje pravaca, obrada (izjednačenje) potpunih girusa, obrada (izjednačenje) nepotpunih girusa, centriranje pravaca i azimuta.

7. Elektroničko mjerenje udaljenosti: Valna jednadžba i njena primjena kod mjerenja udaljenosti, brzina širenja i spektar elektromagnetskih valova, temperatura, tlak i vlažnost zraka te indeks loma atmosfere, instrumenti i instrumentalne korekcije, (prava) meteorološka redukcija, geometrijska redukcija, visinsko i položajno centriranje.

8. Posredno izjednačenje mreža: Jednadžbe popravaka za dužine (na elipsoidu i u ravnini), jednadžbe popravaka za pravce, normalne jednadžbe, ocjena točnosti, nožišna krivulja i elipsa pogrešaka, primjer-10km GPS mreža RH.

9. Sustavi visina: Načini prijenosa visina, teorijska osnova geometrijskog nivelmana, sustavi visina, transformacija visina (korekcija zbog mjesta), kombinirani nivelman (korekcija zbog puta).

10. Državna izmjera i transformacije: 7-parametarska (3D-slična) transformacija, 5-parametarska transformacija po Molodenskom, metoda „jednostavnog pomaka bloka“, metoda GRID transformacije (službena T7D transformacija za RH), transformacije između ITRFxx sustava.

 

Sadržaj vježbi (svakoj prethode auditorne vježbe):

 

1. Računanje parametara nivo-elipsoida i koordinatni sustavi i osnovne formule elipsoidne geodezije: Upoznavanje s pojmovima “rotacijski elipsoid” i “nivo-elipsoid” te računanje parametara istih sukladno poznatim matematičkim izrazima; definicija elipsoidnog i kartezijevogkoordinatnog sustava te primjena veznih relacija između njih; prijelaz iz elipsoidnih u ravninske koordinate. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).

2. Značaj fizikalnih parametara u redukciji mjerenih veličina s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida: Upoznavanje s linearnim funkcionalimaporemećajnog potencijala ubrzanja sile teže, metodama računanja geoida te primjena otklona vertikale u redukciji mjerenih veličina s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).

3. Sustavi visina: Upoznavanje s pojmom “geopotencijalne kote” te primjenom istog kod definiranja pojedinog visinskog sustava uz odgovarajuću vrijednost ubrzanja sile teže. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).

4. Izjednačenje 2D/3D mreže s mjerenim pravcima i dužinama: Primjena Gauss-Markovljevog modela posrednog izjednačenja u obradi triangulacijsko-trilateracijske geodetske mreže. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

-        prisustvovanje na najmanje 70% sati predavanja i najmanje 70% sati vježbi (sukladno Pravilniku o studiranju),

-        uredna predaja svih zadataka vježbi (podrazumijeva predaju programa na vrijeme i kolokviranje istog kao dokaza samostalnog obavljanja računanja).

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1,0

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

2,0

Usmeni ispit

1,0

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1,0

Projekt

 

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji tijekom semestra (2):

Kolokviji su provjere znanja koje obuhvaćaju sadržaj predavanja i vježbi. Bodovi prikupljeni na kolokvijima omogućuju oslobađanje od pisanog dijela ispita ili oslobađanje od cijelog ispita. Tijekom semestra održavaju se dva redovna kolokvija. Da bi student ostvario pravo pristupa 1. odnosno 2. kolokviju mora ispuniti slijedeće uvjete:

 

-       za pristup 1. kolokviju student mora „uredno“ predati 1. i 2. zadatak vježbi koji pokrivaju tematiku 1. kolokvija,

-       za pristup 2. kolokviju student mora ostvariti minimalno 30% (15) bodova iz 1. kolokvija te „uredno“ predati 3. i 4. zadatak vježbi koji pokrivaju tematiku 2. kolokvija.

 

Na svakom od dva kolokvija može se prikupiti najviše 50 bodova, tj. iz oba kolokvija najviše 100 bodova. Kolokviji se sastoje od 5 teorijskih pitanja koja donose maksimalno 60% od ukupno mogućih bodova i 2 numerička zadatka koja donose maksimalno 40% od ukupno mogućih bodova na svakom kolokviju. Ukupno prikupljeni bodovi na kolokvijima se vrednuju na sljedeći način:

 

-            ˂ 55 bodova - obaveza polaganja pisanog i usmenog dijela ispita,

-        55 – 64 bodova - oslobođenje od pisanog dijela ispita

-        65 – 75 bodova - ocjena dobar (3) (oslobađanje od ispita),

-        76 – 87 bodova - ocjena vrlo dobar (4) (oslobađanje od ispita) i

-        88 – 100 bodova - ocjena izvrstan (5) (oslobađanje od ispita).

 

Studenti koji prikupe dovoljan broj bodova za ocjene dobar (3) ili vrlo dobar (4), a nisu zadovoljni ocjenom, mogu pristupiti ispitu na redovnom ispitnom roku. U tom slučaju, ocjenjuje se znanje prikazano na tom ispitu. Prikupljeni bodovi na kolokvijima vrijede samo za jedan izlazak na ispit, što znači da u slučaju pada na ispitu student mora na slijedećem roku pristupiti pisanom i usmenom dijelu ispita kada se vrednuje samo znanje iskazano na tom ispitu. 

 

Ispiti (ljetni i jesenski rok):

Svaki ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit se sastoji od sedam teorijskih pitanja na koja je potrebno odgovoriti cjelovitim (opsežnijim) odgovorom i jednog računskog zadatka. Svako teorijsko pitanje boduje se s 1 bod, a ispravno rješenje računskog zadatka s 3 boda, tako da je ukupan broj bodova koje student može ostvariti na pismenom ispitu 10. Rješavanjem ispita student može ostvariti direktan upis ocjene iz kolegija sukladno sljedećem sustavu bodovanja:

  <= 6.0 bodova - ponavljanje ispita

6.1 - 7.0 bodova - obavezan usmeni ispit

7.1 - 8.0 bodova - dobar (3)

8.1 - 9.0 bodova - vrlo dobar (4)

9.1 - 10  bodova - izvrstan (5)

 

U slučaju ocjena dobar (3) i vrlo dobar (4), student može na usmenom dijelu ispita, ako želi, odgovarati za veću ocjenu, na kojem u pravilu odgovara na 3-5 pitanja. Ocjena usmenog ispita određuje se na osnovi ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja. Ukupna ocjena je rezultat pismenog i usmenog dijela ispita s jednakim udjelom (težinom).

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Bašić, T. (2014): Državnaizmjera, ppt-predavanja u pdf formatu (ažuriraju se svake godine)

-

na Moodle-u

Bašić, T. (2004/2005): Državna izmjera, Geodetski fakultet, interna skripta

-

na Moodle-u

Torge, W., Müller, J. (2012): Geodesy, 4th Edition, DeGruyter, (engl.)

1 AGG knjižnica

DeGruyter

Torge, W. (2003):Geodäsie, 2nd Edition, deGruyterLehrbuch (njem.).

1 katedra

DeGruyter

Jekeli, Ch. (2012): Geometric Reference Systems in Geodesy, Ohio State University (pdf)

5 katedra

web

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Vaniček, P., Krakiwski, E. (1986): Geodesy - The Concept, North-Holland,

Čubranić, N. (1974): Višageodezija I i II, Tehničkaknjiga, Zagreb,

Kontaktstudium (1985): GeodätischeNetze in Landes- und Ingenieurvermessung II, Hannover,

-       Znanstveni projekt GeomaticaCroatica: radovi na http://bib.irb.hr/

-       Znanstveni projekt Geopotencijal i geodinamika Jadrana: radovi na http://bib.irb.hr/

-       Državna geodetska uprava RH: dokumenti dostupni na www.dgu.hr

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studentice i studenti dužni su u četiri navrata (prilikom predaje zadataka vježbi) kolokvirati svaki zadatak i tako pokazati da su ga samostalno izradili.

Tijekom semestra studenti imaju priliku pristupiti na dva kolokvijakojima se provjerava njihovo praćenje odnosno usvajanje znanja s predavanja i izvršavanje obaveza na vježbama. Uspješno savladavanje obadva kolokvija omogućuje djelomično ili potpuno oslobođenje od ispita.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

Za što uspješnije rješavanje numeričkih zadataka u okviru ovog kolegija poželjno je da svaki student, pored rada u računaonicama fakulteta, ima na raspolaganju svoj vlastiti notebook.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Tomislav Bašić

1.6. Year of the study programme

III

1.2. Name of the course

State Survey

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Marko Pavasović

MarijaPejaković

Marijan Grgić

Matej Varga

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

 

30 L + 30 E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

60

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

e-learning level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Adopting theoretical and practical knowledge in the areas of the State Survey and its importance for basic geodetic works at the state level (Croatia) and / or more states (region, continent).

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Passed exams: Differential Geometry (III sem.), Analysis and Processing of Geodetic Measurements (III. sem.), Geodetic Reference Frames (IV. sem.),

Absolved courses: Satellite Positioning (V sem.).

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding:

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualizing the surveying data.

Understand mathematical methods and physical laws applied in geodesy and geoinformatics.

 

Applying knowledge and understanding:

Apply knowledge of mathematics and physics for the purpose of recognizing, formulating and solving of problems in the field of geodesy and geoinformatics.

Establish geodetic networks needed in surveying and stakeout in order to provide the required quality of the works performed in certain space.

Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

 

Adoption of conclusions and judgments:

Exercise appropriate judgments on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

 

Presentations and team work:

Prepare official public documents,reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space.

Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions

 

Learning skills and ethics:

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Students will:

- To master the method of calculation of the parameters of level-ellipsoid as a basic mathematical-physical body in geodesy and basic mathematical relations of ellipsoidal geodesy and their application in everyday geodetic surveys,

- To master the process of conversion of geodetic or ellipsoidal coordinates in the plane mapping and vice versa, and adopt necessary knowledge about inherited (positional HDKS, height Trieste 1875) and the new official (positional HTRS96, height HVRS71) geodetic reference systems and datums in Croatia, as well as master the process of their mutual transformation,

- Adopt the necessary knowledge of the methods of calculating the main surveying tasks on a rotational ellipsoid and the reduction of measured values (azimuths, directions and lengths) from the physical surface of the Earth to the surface of the ellipsoid,

- Become familiar with the height systems in geodesy and mutual transformations between them as well as with leveling in the real Earth's gravity field and its application in basic geodetic works,

- Acquire knowledge and mathematical procedures of coordinate transformations in the State survey, including "GNSS leveling" and T7D grid transformation for the territory of Croatia.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Lectures (two-hour lectures):

0. The organization of the course - Introduction to the course content, the carrier and the teachers who teach, literature, way of verifying the fulfillment of obligations and knowledge, the conditions for signature resp. evaluation, rules of conduct of the class and statistics of successful filling out of the course and examinationsof previous generations.

1. Introduction to State Survey - Definition and classification of geodesy, Definition of State survey (Higher geodesy), Basic surfaces in geodesy, The ways of solving geodetic tasks

2. Introduction to State Survey-continued: Glossary - basic terms underlying lectures, inherited geodetic datums, the new official geodetic datumsin Croatia.

3. Basic formulas and relations on the Earth's ellipsoid surface: Basic parameters of the ellipsoid, coordinate systems of an ellipsoid, a binding relationship between coordinate systems, the main radii of curvature, determine the length of the meridian arc and parallel.

4. Curves of the Earth's rotational ellipsoid: The duality of the normal section, divergence of the mutual normal sections, the length of arc of normal section, the formula for mutual angles between the normal sections, geodesic line - its nature and properties, a simplified derivation of the basic equations of geodesic line, shape and gait of the geodesic line on a rotational ellipsoid, the angle between the geodetic line and direct normal section, azimuthal correction or correction due to the height of sight point.

5. Main surveying tasks on a rotational ellipsoid: The reduction of astronomical azimuth and spatial length to the ellipsoid, basic considerations in connection with the main surveying tasks on the ellipsoid surface, and

 Conformal mapping of ellipsoid into the plane for the needs of the state survey: Generally about the mapping, conformal mapping of the ellipsoid into the plane, Gauss-Krueger mapping (Transverse Mercator projection).

6. Positionalnetworks: Generally on the positional networks, construction of positional network, designing positional network, stabilization and signalization points of order I, measured values in triangulation network, computing (adjustment) triangulation networks, measurement of directions, processing (adjustment) of complete gyrus and processing (adjustment) of incomplete gyrus, centering of directions and azimuths.

7. Electronic distance measuring: Wave equation and its application in measuring distance, the expansion rate and spectrum of electromagnetic waves, temperature, pressure and humidity, and the refractive index of the atmosphere, instruments and instrumental corrections, (right) meteorological reduction, geometric reduction, height and positional centering.

8. Indirect network adjustment: Improvement equations for lengths (on the ellipsoid and in the plane), improvement equations for directions (on the ellipsoid and in the plane), normal equations, accuracy estimates, pedal curves and ellipses of errors, example: 10km GPS network of the Republic of Croatia.

9. Height systems: Methods of height transfer, the theoretical basis of geometric leveling, height systems, height transformation (correction because of the place), combined leveling (correction because of leveling route).

10. State Survey and transformation: 7-parametric (3D-similar) transformation, 5-parameter transformation by Molodensky, method of "simple block shift", method of GRID transformation (official T7D transformation of the Republic of Croatia), transformation between ITRFxx systems.

 

Exercises (to each precedes auditoria exercises):

1. Calculating the parameters of the ellipsoid and coordinate systems and basic formula of the ellipsoidal geodesy: Introduction to the concepts of "rotational ellipsoid" and "level-ellipsoid" and calculating of their parameters according to a known mathematical expressions; definition of ellipsoidal and Cartesian coordinate system and application binding relations between them; transition from ellipsoidal in planar coordinates. Submit calculated task via e-learning systems (LMS).

2. The importance of physical parameters in the reduction of measured values from the physical Earth’s surface to the surface of the ellipsoid: Introduction to the linear functionals of disturbing potential of gravity, geoid computation methods and the application of vertical deflection in the reduction of measured values from the physical surface of the Earth to the surface of the ellipsoid. Submit calculated task via e-learning systems (LMS).

3. Height Systems: Introduction to the concept "Geopotentialnumbers" and their use in defining the individual height system, taking into account the corresponding value of gravity. Submit calculated task via e-learning systems (LMS).

4. Adjustment of 2D/3D network with measured directions and lengths: Application of Gauss-Markov model of indirect adjustment in the treatment of a triangulation-trilateration geodetic network. Submit calculated task via e-learning systems (LMS).

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

     (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Studentresponsibilities

- Attendance at least 70% of lectures and at least 70% of the hours of training (in accordance with the Regulation of Studies),

- Orderly handover of all tasks exercises (implies submission and assessment of the program on time as evidence of individual performance computing).

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for eachactivity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1.0

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

2.0

Oral exam

1.0

     (other)

     

Written exam

1.0

Project

     

     (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Preliminary exams (colloquia) during the semester (2):

Colloquia are assessment covering the content of lectures and exercises. Points collected at colloquia allow the release of the written exam or the release of the examination. During the semester are held two regular colloquia. To qualify a student access to first or second colloquium must meet the following requirements:

 

- To access the first colloquium student must "regularly" hand over first and second assignment of exercises that cover the topic of the first tests,

- To access the second colloquium student must achieve a minimum of 34% (17) points from the first colloquium and "orderly" hand over the third and fourth task of exercises that cover the topic of the second colloquium.

 

On each of the two preliminary exams can collect a maximum of 50 points, i.e.from both colloquium maximum of 100 points. Preliminary exams consist of five theoretical issues which bring a maximum of 60% of the total possible points and two numerical tasks that deliver a maximum of 40% of the total possible points in each colloquium. Total collected points at colloquia are valued as follows:

 

- ˂ 50 points - the obligation of take the written and oral part of the exam,

- 50-61 points - score enough (2), the obligation to take the oral part of the exam,

- 62-74 points - good (3), the release of the exam,

- 75 - 87 points - very good (4), the release of the exam,

- 88 - 100 points - an excellent score (5), the release of the exam.

 

Students who collect enough points for a good (3) or very good (4), and are not satisfied with their grade, may take the examination at the regular examination period. In this case, evaluation is based on the knowledge shown in this test. The collected points at colloquia are only valid for one taking the exam, which means that in case of a fall on the exam the student has the following term access written and oral exam when evaluated only knowledge expressed in this exam.

 

Exams (summer and autumn period):

Each exam consists of a written and an oral part. Written exam consists of seven theoretical questions that need answering comprehensive (more extensive) response and one calculation task. Any theoretical question is scored with 1 point, a correct solution calculation task with 3 points, so the total number of points a student can achieve the final examination is 10. Solving the exam a student can earn a direct entry of grades in courses according to the following scoring system:

 

5.0 - 6.1 points - sufficient (2)

6.2 - 7.4 points - good (3)

7.5 - 8.7 points - very good (4)

8.8 - 10 points - excellent (5)

 

A student who wishes to respond to a higher grade access to the oral exam, which generally corresponds to 3-5 questions. Rating oral examination shall be determined on the basis of correctness and completeness of answers to the questions. Overall rating is result of the written and oral examination with equal share (weight).

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Bašić, T. (2014): State Survey, ppt lectures in pdf format (updated yearly)

     

on Moodle

Bašić, T. (2004/2005): State Surveying, Faculty of Geodesy, Internal script (pdf)

3 chair

     

Torge, W., Müller, J. (2012): Geodesy, 4th Edition, DeGruyter, (eng.)

1 AGG library

DeGruyter

Torge, W. (2003): Geodesy, 2nd Edition, deGruyterLehrbuch (germ.).

1 chair

DeGruyter

Jekeli, Ch. (2012): Geometric Reference Systems in Geodesy, Ohio State University (pdf)

5 chair

web

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Vaniček, P., Krakiwski, E. (1986): Geodesy - The Concept, North-Holland,

Čubranić, N. (1974): Higher Geodesy I and II, Tehnickaknjiga, Zagreb

Kontaktstudium (1985): GeodätischeNetzeinLandes- und Ingenieurvermessung II, Hannover

Research project GeomaticaCroatica: papers on http://bib.irb.hr/

Research project Geopotencijal and geodynamics of the Adriatic: papers on http://bib.irb.hr/

State Geodetic Administration: documents available on www.dgu.hr .

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

The students are required on four occasions (when submitting assignments exercises) preliminary exam on each task in order to show that he was self-created.

During the semester, students have the opportunity to access the two colloquia that check their monitoring and learning from lectures and performing obligations during the exercises. Successfully mastering both colloquium allows partial or complete exemption from the exam.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)

To successfully solve numerical problems in the framework of this course it is desirable that every student, in addition to work in faculty computer rooms, has his own notebook.