1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Dalibor Vračan

1.6. Godina studija

1. i 2. (I. – IV. semestar)

1.2. Naziv predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

0

1.3. Suradnici

 

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30V (TJ)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

-

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Prijenos informacija i znanja iz kineziologije i fiziologije sporta o utjecaju tjelesne aktivnosti na ukupni psihofizički i socijalni status čovjeka.

Usvajanje novih i usavršavanje starih motoričkih znanja i vještina te specijalizacija studenata u kineziološkim aktivnostima pogodnim za svakodnevno sportsko-rekreacijsko vježbanje.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

     

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

     

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 1.     SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.

2.      SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.

3.      SP igre - nogomet - tehnika. Odbojka - tehnika.

4.      SP igre - košarka - tehnika.

5.      SP igre - košarka - tehnika.

6.      SP igre - košarka - tehnika

7.      Parterna gimnastika.

8.      Partnerna gimnastika.

9.      Plivanje - tehnike.

10.   Plivanje - tehnike.

11.   Plivanje - tehnike.

12.   Aerobika - gibanja u prostoru u ritmičkim ciklusima.

13.   Aerobika - gibanja u prostoru u ritmičkim ciklusima.

14.   Stretching - kreiranje malih vježbovnih sustava prema spec. sportu.

15.   Istrajna kretanja u prirodi.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

- prisustvovati na 24/30 sati vježbi

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

     

Istraživanje

     

Praktični rad

     

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

     

Usmeni ispit

     

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

     

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

2.10.     Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Predmet se ne ocjenjuje

2.11.     Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Mišigoj-Duraković M. i sur. (1999.) Tjelesno vježbanje i zdravlje, Zagreb: Grafos

 

 Knjižnice grada, Kineziološki fakultet.

 

 

 

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 Volčanšek, B. (1996.) Plivanje, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Trninić, S. (1996.) Analiza i učenje košarke, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Janković, V. (1966.) Odbojka, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Šnajder, V.; Milanović, D. (1991.) Atletika hodanja i trčanja, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

     

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Dalibor Vračan

1.6. Year of the study programme

First,      1st semester

               2nd semester

Second, 3rd semester

               4th semester

1.2. Name of the course

Physical and health culture

1.7. Credits (ECTS)

0

1.3. Associate teachers

 

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30 (E) 

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Bachelor Study

1.9. Expected enrolment in the course

90

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

 

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Transfer of information and knowledge about kinesiology and physiology of sport about influence of corporal activity on total psychophysical and social status of human.

Adopting new and improvement of existing motility knowledge’s and skill’s and specialization of students in kinesiological activities appropriate for daily sport-recreational exercise.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

No

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

 

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 

 

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1.           Sport games – football - technique. Handball - technique.

2.           Sport games – football - technique. Handball - technique.

3.           Sport games – football - technique. Handball - technique.

4.           Sport games – basketball - technique.  

5.           Sport games – basketball - technique. 

6.           Sport games – basketball - technique. 

7.           Parter gymnastics.

8.           Partner gymnastics.

9.           Swimming - tehnique.

10.        Swimming - tehnique.

11.        Swimming - tehnique.

12.        Aerobic – motion in space in rythmical cycles.

13.        Aerobic – motion in space in rythmical cycles.

14.        Stretching – creating small excersising systems in accordance to specific sport.

15.        Endurance of motion in nature.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Presence on 80% (24/30) hours of exercise

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1

Research

 

Practical training

 

Experimental work

 

Report

 

independent assignments

 

Essay

 

Seminar essay

 

interactive tasks

 

Tests

 

Oral exam

 

      (other)

     

Written exam

 

Project

 

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Course is not assessed

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Mišigoj-Duraković M. i sur. (1999.) Tjelesno vježbanje i zdravlje, Zagreb: Grafos

 

Knjižnice grada, Kineziološki fakultet.

 

     

     

 

     

     

 

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Volčanšek, B. (1996.) Plivanje, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Trninić, S. (1996.) Analiza i učenje košarke, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Janković, V. (1966.) Odbojka, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Šnajder, V.; Milanović, D. (1991.) Atletika hodanja i trčanja, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

The implementation of a single university Questionnaire for evaluating teachers prescribed by the Senate.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)