1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

 

Prodekan za nastavu i studente

1.6. Godina studija

 3. (ljetni semestar)

1.2. Naziv predmeta

 Završni ispit

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

 2

1.3. Suradnici

 Svi nastavnici u znanstveno-nastavnim i
 nastavnim zvanjima

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

 

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

 preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

 80

1.5. Status predmeta

 obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

 

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Provesti završnu provjeru stečenih znanja i vještina studenata tijekom cijelog studija kroz rješavanje pismenog ispita.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni svi ispiti obveznih predmeta preddiplomskog studija

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Studenti/ce polažu Završni ispit u pismenoj formi. Pismeni ispit sastoji se od 40 pitanja iz područja temeljnih matematičkih, fizikalnih, geodetskih i geoinformatičkih znanja. Trajanje pismenog ispita je 180' i student/ica treba upisati pojedinačni odgovor na svako pitanje. Pitanja mogu biti teorijska i računska, kako bi se na adekvatan način mogla procjeniti razina znanja koju su studenti/ce usvojili tijekom preddiplomskog studija. Pitanja su duljinom prilagođena ovakvom pismenom ispitu i ne trebaju biti dulja od jednog paragrafa, nekoliko formula s tumačenjem oznaka, odnosno problemskog računskog zadatka čiji cilj nije ekstenzivno računanje već razumijevanje problema i njegovo rješavanje.

Pismeni ispit provodi imenovano povjerenstvo na čijem čelu je prodekan za nastavu.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 Pismeni ispit (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima, izrada i prezentacija seminara na zadanu temu

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

 

Istraživanje

 

Praktični rad

 3

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

(Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

(Ostalo upisati)

 

Kolokviji

 

Usmeni ispit

 

(Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

 2

Projekt

 

(Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 Odgovor na svako pitanje boduje se do 5 bodova te je ukupno moguće osvojiti 200 bodova. Da bi student/ica savladao završni ispit mora ispravno odogovoriti na 50% pitanja (osvojiti 100 bodova). Ocjena na završnom ispitu proizlazi iz broja osvojenih bodova:

-       ocjena dovoljan: 100 – 125 bodova

-       ocjena dobar: 126 – 1 50bodova

-       ocjena vrlo dobar: 151 – 175 bodova

-       ocjena izvrstan: 176 – 200 bodova.

Završnom ispitu dodijeljena su 2 ECTS boda – pismeni dio ispita (temeljna matematička, fizikalna, geodetska i geoinformatička znanja)

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Statistike zavšnog ispita i studentske ankete..

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Vicedean for academics and students

1.6. Year of the study programme

3. (summer semester)

1.2. Name of the course

Final exam

1.7. Credits (ECTS)

2

1.3. Associate teachers

All teachers in scientific-academic and academic rank

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

bachelor

1.9. Expected enrolment in the course

80

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

 

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

To execute final testing of acqured knowledge and skills during the whole study by solving the written exam.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Passed all exam of obligatory courses of undergraduate study

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Students take the final exam in written form. The written exam consists of 40 questions from the fields based on mathematical, physical, geodetic and geoinformation material. The written exam lasts 180’ and students need to write the answers to each question. The questions can be theoretical, as well as computational tasks in order to evaluate the knowledge level achieved by the students during the Bachelor study programme in adequate way. The length of the questions is adjusted to that kind of exam and should not be longer than one paragraph, a few formulas with the interpretation of tags, i.e. of problem task that is intended to show the understanding of the problem and its solution and not lengthy calculation.

The written exam is conducted by the appointed committee with the vice-dean for academic and students affairs being its chair.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

Writen exam (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

To attend the final exam.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

     

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

     

Oral exam

     

      (other)

     

Written exam

2

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Each answer is scored with 5 points and it is possible to earn the total of 200 points. In order to pass the final exam, students must answer correctly 50% of question (earn 100 points). The final exam grade is derived from the number of earned points:

-       sufficient: 101 – 125 points

-       good: 126 – 1 50 points

-       very good: 151 – 175 points

-       excellent: 176 – 200 points.

2 ECTS points stand for the Final exam – written exam (basic mathematical, physical, geodetic and geoinformation knowledge)

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

 

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

 

Exam statistica and students questionares.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)