1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Almin Đapo

Dražen Tutić

Robert Župan

Hrvoje Tomić

1.6. Godina studija

1.

1.2. Naziv predmeta

Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

1.3. Suradnici

Ana Kuveždić Divjak

Radan Vujnović

Luka Babić

Doris Pivac

Vanja Miljković

Branko Kordić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

15P + 30V

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80

1.5. Status predmeta

Obavezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je dati osnovna teorijska i praktična znanja iz polja računalne geometrije i grafike s naglaskom na primjenu u inženjerskim znanostima, a posebno na geodeziju i geoinformatiku. Kroz praktične vježbe savladava se najpoznatija programska podrška.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

 

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera

 

Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova

 

Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Razlikovati rastersku i vektorsku grafiku, koncepte računalom podržanog oblikovanja (CAD) i geoinformacijskih sustava (GIS) i sustave boja u računalnoj grafici.

 
Izraditi vektorski crtež prema zadanom predlošku, uređivati rastersku sliku u geometrijskom i radiometrijskom smislu i izraditi dvodimenzionalni crtež i plohe u CAD-u te učitavati podatke u geoinformacijske sustave (GIS).

 

 Razlikovati formate datoteka za rastersku i vektorsku grafiku, računalom podržano oblikovanje (CAD) i geoinformacijske sustave (GIS).

 

 Geometrijski i topološki transformirati rasterske i vektorske podatke.

 

 Zadati mjerilo crteža i ispisati crtež u zadanom mjerilu na papir.

 

 Kreirati i analizirati plohe, volumene i profile u programima za CAD i/ili GIS

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.     Kratka povijest računalne grafike. Pregled razvoja računalne grafike u geodeziji i geoinformatici.

2.     Vektorska i rasterska grafika. Sustavi boja.

3.     Koncept, mogućnosti i primjena računalno podržanog oblikovanja i projektiranja - CAD.

4.     Koordinatni sustavi. Relativne i apsolutne koordinate. Osnovni geometrijski elementi u vektorskoj grafici.

5.     Komercijalni i slobodni softveri. Primjena u geodeziji i geoinformatici.

6.     Formati pohrane podataka u CAD-u.

7.     2D transformacije rastera i vektora. Georeferenciranje. . Izgradnja u uređivanje topologije

8.     Mogućnosti proširenja CAD-a korisničkim aplikacijama.

9.     Dimenzioniranje.

10.   Inteoperabilnost CAD i GIS sustava.

11.   Upoznavanje tehničkih normi i propisa izrade dokumentacije.

12.   Osnovni elementi 3D modeliranja.

13.   Plohe i volumeni.

14.   3D vizualizacija.

15.   Konzultacije, ponavljanje i priprema za ispit.

 

Sadržaj vježbi: Upoznavanje s korisničkim sučeljima grafičkih i CAD programa. Ovladavanje osnovnim radom u vektorskim i rasterskim grafičkim programima. Ovladavanje osnovnim radom u AutoCAD-u. Konstrukcija i uređivanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih geometrijskih elemenata u AutoCAD-u. Georeferenciranje rastera. Prevođenje iz rasterskog u vektorski oblik. Napredne konstrukcije i uređivanje dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata na primjerima iz geodetske prakse. Kreiranje atributnih blokova. Izgradnja topologije i uređivanje topoloških odnosa. Topološke analize. Izvoz podataka iz CAD-a u bazu podataka. Osnovni elementi u 3D modeliranju. Objektno crtanje. Upotreba stilova u 3D CAD modeliranju. Plohe. Priprema za ispis i mjerila.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada i izlaganje projektnog zadatka na vježbama.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

     

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

     (ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

 

     (ostalo upisati)

     

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

     (ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.5

     (ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pristupanje trima kolokvijima na kojima student odgovara na teorijska pitanja i predaje praktične zadatke. Kolokviji se provode putem sustava e-učenja odnosno praktičnim radom na računalima. Svaki kolokvij sadržajem odgovara trima nastavnim cjelinama. Studenti koji polože sva 3 kolokvija, oslobođeni su polaganja ispita.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lapaine, M., Tutić, D.: Osnovni tečaj AutoCAD-a. Rukopis. Geodetski fakultet, Zagreb 2001.

 

PDF

Nastavni materijali na e-učenju

     

 

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Lučić, M.: AUTOCAD - priručnik za tehničko crtanje na računalu. Naklada Lučić, Tenja 2005

Internetski izvori i sustavi pomoći grafičkih programa

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Sukladno Politici kvalitete i Priručniku za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu te Sustavu osiguranja kvalitete Geodetskog fakulteta.

Anketno vrednovanje predmeta i nastavnika. Samovrednovanje nastavnika.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Almin Đapo

Dražen Tutić

Robert Župan

Hrvoje Tomić

1.6. Year of the study programme

1

1.2. Name of the course

Engineering Graphics in Geodesy and Geoinformatics

1.7. Credits (ECTS)

3

1.3. Associate teachers

Ana Kuveždić Divjak

Radan Vujnović

Luka Babić

Mario Mađer

Vanja Miljković

Branko Kordić

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

15L+30E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

80-90

1.5. Status of the course

Mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The aim of the course is to provide basic theoretical and practical knowledge in the field of computational geometry and graphics with emphasis on application in engineering sciences, especially in Geodesy and Geoinformatics. Through practical exercises the most popular software is used.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

No conditions

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data

Prepare geodetic documents needed to establish and maintain cadastral records and land registry, as well as the documents for engineering works

Make plans, maps and related presentations using modern methods and technologies on the basis of measured data and other sources

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Distinguish between raster and vector graphics, concepts of computer-aided shaping (CAD) and GIS (GIS) and color systems in computer graphics

 

Develop a vector drawing by default template, edit the raster image in the geometric and radiometric sense and create a two-dimensional drawing and surfaces in CAD-in and load data in geographic information systems (GIS)

 

Distinguish file formats for raster and vector graphics, computer aided design (CAD) and geographic information systems (GIS).

 

Geometric and topological transform raster and vector data.

 

Specify the scale drawings and print-to-scale drawing in the paper.

 

Create and analyse surfaces, volumes and profiles in programs for CAD and / or GIS..

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1) A Brief History of Computer Graphics. Overview of the development of computer graphics in geodesy and geoinformatics.

2) Vector and raster graphics. The color systems.

3) The concept, features and applications of computer-aided design and design - CAD.

4) Coordinate systems. The relative and absolute coordinates. Basic geometric elements in vector graphics.

5) Commercial and free software. Application in Geodesy and Geoinformatics.

6) Formats of data storage in CAD.

7) 2D transformation of raster and vector data. Georeferencing. Creation and editing of topology.

8) Dimensioning.

9) Extension capabilities of CAD with user applications.

10) Interoperability of CAD and GIS systems.

11) Introduction of technical standards and regulations for preparation of documentation.

12) The basic elements of 3D modelling.

13) Surfaces and volumes.

14) 3D visualization.

15) Consultations, Repetitions and Preparation for Exam

 

Exercises: Introduction to graphical user interfaces and CAD programs. Practical work in vector and raster graphics programs. Construction and editing of 2D and 3D geometric elements in AutoCAD. Georeferencing of raster. Translation from raster to vector form. The advanced design and editing 2D geometric elements on examples from surveying practice. Creating attribute blocks. Building topology and editing topological relations. Topological analysis. Export data from CAD to the database. Basic elements of 3D modelling. Object drawing. Using styles in 3D CAD modelling. Surfaces. Preparation for print and scales.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 midterm exams (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Compulsory attendance at 70% of teaching - lectures.
Compulsory attendance at 70% of classes - exercises.
Creation and submission of projects task.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0,5

Research

     

Practical training

0.5

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

0,5

Oral exam

1,0

      (other)

     

Written exam

0,5

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Accessing three midterm exams to which the student responds to the theoretical issues and practical tasks. Preliminary exams are conducted through a system of e-learning and practical work on computers. Each exam content corresponding to three course units. Students who pass all 3 midterm exams are exempt from final exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Lectures and presentations on e-learning.

     

 

Lapaine, M., Tutić, D.: Osnovni tečaj AutoCAD-a. Manuscript. Faculty of Geodesy, Zagreb 2001.

 

 

Lučić, M.: AUTOCAD – handbook for technical drawing on computer. Naklada Lučić, Tenja 2005.

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Internet sources and help systems of graphic programs

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

In accordance with the Quality Policy and Quality Manual, University of Zagreb and the quality assurance system of the Faculty.

Survey evaluation of subjects and teachers. Self-evaluation of teachers.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)