1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Đuro Barković

1.6. Godina studija

I.

1.2. Naziv predmeta

Geodetski instrumenti

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

1.3. Suradnici

Goran Jurakić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

60 (30P + 30V)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

95

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Steći znanja o fizikalnim osnovama geodetskih instrumenata i praktična znanja o instrumentima za mjerenje kutova, visinskih razlika, duljina i položaja točaka te znanja o metodama ispitivanja i kontrole geodetskih instrumenata

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

     

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje

-        Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 

Primjena znanja i razumijevanja

-        Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.

-        Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

-        Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.

 

Vještine učenja i etike

-        Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 1. Definirati pojmove: mjerenje, mjerne jedinice, osnovne geodetske mjerne veličine.
 2. Objasniti pojmove: točnost, ispravnost, preciznost, pogreška i odstupanje.
 3. Poznavati prirodu i svojstva svjetlosti u kontekstu zakona o refleksiji (odbijanju) i refrakciji (lomu) svjetlosti te objasniti indeks loma svjetlosti.
 4. Razlikovati i objasniti svojstva zrcala, prizmi, planparalelne ploče, optičkog klina, leća, teleobjektiva te drugih optičkih elemenata i sustava.
 5. Upoznati građu oka kao dio optičkog sustava.
 6. Objasniti teodolit, nivelir i uređaje za mjerenje duljina – podjela, namjena, građa, dijelovi, radni uvjeti, ispitivanje i rektifikacija te pogreške koje utječu na mjerenje.
 7. Izmjeriti kutove, visinske razlike i duljine različitim metodama i mjernim postupcima.
 8. Objasniti instrumente za određivanje položaja točaka (koordinata) – podjela, namjena, građa, dijelovi te pogreške koje utječu na određivanje koordinata.
 9. Primijeniti automatizaciju mjerenja te komunikaciju između geodetskih instrumenata i računala.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 1. Osnove geodetskih mjerenja. Mjerenja u geodeziji. Upoznavanje instrumenata i pribora. Iskolčenje okomica pomoću pentagonalnih prizama. (2P+2V)
 2. Mjerni instrumenti i pribor. Postanak i karakter svjetlosti. Osnovni optički, mehanički i elektronički sklopovi u instrumentima. Centriranje i horizontiranje teodolita. Rektifikacija cijevne libele. (2P+2V)
 3. Geometrijska optika. Planparapelna ploča. Optički klin. Prizme. Prizme za refleksiju. Optički mikrometar. Ravno i kutno zrcalo. Dioptriranje. Izoštravanje. Paralaksa nitnog križa. Viziranje s teodolitom. Očitanje teodolitom: indeks, skala i optički mikrometar. (2P+2V)
 4. Leće. Osnove optičkog preslikavanja. Sustavi leća. Pogreške preslikavanja. Podjela optičkih instrumenata. Povećanje. Oko. Akomodacija. Adaptacija. Oštrina vida. Korekcija oka. Terenski rad s teodolitom. Opažanje Hz pravaca i mjerenje visine instrumenta. (2P+2V)
 5. Povećalo. Sitnozor. Dalekozor. Podjela i karakteristike dalekozora. Povećanje. Svjetloća. Zasloni. Vidno polje. Moć razdvajanja. Nitni križ. Uvjeti teodolita. Ispitivanje dvostruke kolimacijske pogreške. Ispitivanje optičkog viska. (2P+2V)
 6. Cijevna i kružna libela. Os i osjetljivost libele. Pregled teodolita. Optički teodolit. Osnovni dijelovi. Osi. Konstruktivni uvjeti. Ispitivanje kompenzatora indeksa vertikalnog kruga teodolita. Mjerenje Hz i V kutova. Trigonometrijsko mjerenje visinske razlike. (2P+2V)
 7. Pogreške vizurne, nagibne i vertikalne osi teodolita. Pogreške ekscentriciteta Hz kruga. Pogreška indeksa vertikalnog kruga. Terenski rad s teodolitima. Visina instrumenta. Mjerenje Hz i V kuta na 3 točke girusnom metodom. Trigonometrijsko mjerenje visinske razlike. 1. kolokvij. (2P+2V)
 8. Elektronički teodoliti. Karakteristike. Osnovne konstrukcije. Načini čitanja i registracije. Dvoosni kompenzator. Ostali specijalni teodoliti i žiroteodoliti. Laserski dalekozor. Optički visak. Upoznavanje s nivelirima. Nivelir s kompenzatorom. Uvjeti nivelira s kompenzatorom. Čitanje letve: centimetarske i polucentimetarske. (2P+2V)
 9. Instrumenti za mjerenja visinskih razlika. Metode: trigonometrijska, geometrijska i barometrijska. Pregled nivelira. Osnovni dijelovi i funkcija. Automatsko horizontiranje vizurne linije. Pogreške nivelira. Dodaci nivelira. Terenski rad s nivelirima. Određivanje visinske razlike nivelirom između 3 točke. Ispitivanje nultog položaja kompenzatora nivelira. (2P+2V)
 10. Elektronički nivelir. Princip rada. Kodirana letva. Ispitivanje nivelira. Rotacijski laserski nivelir. Princip rada barometra. Optički daljinomjeri. Reichenbachov daljinomjer. Autoredukcijski daljinomjeri s dijagramima. Daljinomjeri s konstantnom bazom na cilju. Račun duljine i visinske razlike. 2. kolokvij. (2P+2V)
 11. Instrumenti za mjerenje duljina. Mehaničko, optičko i elektroničko mjerenje. Mjerne vrpce. Odometar. Distometar. Optičko mjerenje duljina. Bazisna letva. Mjerenje duljina interferencijom svjetlosti. Terenski rad s optičkim daljinomjerima. Mjerenje duljine i visinske razlike na 3 točke. 3. praktični kolokvij - centriranje i horizontiranje teodolita. (2P+2V)
 12. Elektroničko mjerenje duljina. Princip rada. Izvori zračenja. Osnovne korekcije i redukcije. Ispitivanje. Ručni laserski daljinomjer. Elektronički tahimetri. Prebacivanje podataka mjerenja na računalo. Ponavljanje 1. kolokvija. (2P+2V)
 13. Tahimetri. Optički. Elektronički. Elektronički zapisnik. Prebacivanje podataka mjerenja na računalo. Ponavljanje 2.kolokvija. (2P+2V)
 14. Instrumenti za satelitsko pozicioniranje. GNSS prijamnik. Izvori pogrešaka. Neprekinuti tok geodetskih podataka. Ispitivanje geodetskih instrumenata. Ponavljanje - terenski rad s nivelirima, teodolitima, mjerenje Hz i V kutova. Ponavljanje 3. praktičnog kolokvija. (4P+4V)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 timski zadaci

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

 Obvezna nazočnost na 70% nastave - predavanja.

 Obvezna nazočnost na 70% nastave - vježbe.

 Obvezna je prisutnost studenata na svim provjerama znanja

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

     

Praktični rad

0,5

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

1,0

Usmeni ispit

2,0

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

1,0

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

2.1. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra organiziraju se tri kolokvija. Studenti koji polože kolokvije oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita. Ostali studenti koji su ostvarili pravo na potpis pristupaju pismenom i usmenom dijelu ispitu.

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti, Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Lasić, Z (2007): Geodetski instrumenti, interna skripta, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

     

     

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Deumlich, F., Staiger, R. (2002): Intrumentenkunde der Vermessugstehnik, Herbert Wichmann.

Fialovszky, L. (1991): Surveying Instruments and their Operational Principles, Akademiai Kiado, Budapest.

Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde, Walter de Gruyter, Berlin.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Polaganje tri kolokvija.

Polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

Samovrjednovanje nastavnika i anketiranje polaznika.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Đuro Barković

1.6. Year of the study programme

1

1.2. Name of the course

Geodetic Instruments

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Goran Jurakić

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L+30E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

95

1.5. Status of the course

Compulsory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Acquiring knowledge about the physical basis of geodetic instruments and practical knowledge about the instrument for measuring angles, height differences, distances and position of the points and knowledge of the methods testing and control of geodetic instruments.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Compulsory attendance at 70% of teaching – lectures.
Compulsory attendance at 70% of teaching – exercises.
Compulsory presence of students at all knowledge tests.

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Applying knowledge and understanding

Apply knowledge of mathematics and physics for the purpose of recognizing, formulating and solving of problems in the field of geodesy and geoinformatics.

Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements.

Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management.

Learning and ethical skills

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 1. Define the terms: measurement, units of measurement, basic geodetic measurement variables.
 2. Explain concepts: accuracy, correctness, precision, error and deviation.
 3. Knowing the nature and properties of light in the context of the law of reflection (rejection) and refraction (fracture) light and explain the refractive index of light.
 4. Differentiate and explain the properties of mirrors, prisms, plane parallel plate, optical wedge, lens, telephoto lens and other optical elements and systems.
 5. Introduction to the structure of the eye as part of the optical system.
 6. Explain theodolite, level and devices for measuring length - division, purpose, structure, components,operating conditions, testing and rectification of the mistake that affect the measurement.
 7. Measure the angles, height difference and length by different methods and measurement procedures.
 8. Explain instruments for determining the position of points (coordinates) - division, purpose, structure, parts and errors that affect the determination of coordinates.
 9. Apply automate measurements and communication between the geodetic instruments and computers.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

 1. Basics of geodetic measurements. Measurements in geodesy. Getting to know of instruments and accessories. Staking out of perpendicular using pent-prisms. (2L + 2E)
 2. Measuring instruments and accessories. Light-genesis and character. Basic optical, mechanical and electronic circuits in instruments. Centering and levelling theodolite. Rectification tubular level. (2L + 2E)
 3. Geometrical optics. Plane parallel plate. Optical wedge. Prisms. Prisms for reflection. Optical micrometer. Straight and angled mirror. Focusing the crosshair. Focusing. Parallax of the crosshair. Boresight with theodolite. Reading with theodolite: index, scale and optical micrometer. (2L + 2E)
 4. Lens. Fundamentals of optical mappings. Systems of lens. Errors mappings. Classification of optical instruments. Increase. Eye. Accommodation. Adaptation. Visual acuity. The correction of the eye. Fieldwork with theodolite. Observation Hz directions and measuring height of instrument. (2L + 2E)
 5. Magnifier. Microscope. Binoculars. Classification and characteristics of binoculars. The increase. The luminosity. The screens. Field of view. Resolving power. Crosshair. Conditions of theodolite. Testing double collimation error. Testing of the optical plummet. (2L + 2E)
 6. Tubular and circular level. Axis and sensitivity level. Classification theodolites. Optical theodolite. The main parts. Axis. The constructive conditions. Testing of compensator index vertical circle theodolite. Measurement Hz and V angles. Trigonometric measurement of the height difference. (2L + 2E)
 7. Errors collimation, tilting and vertical axis of theodolite. Errors eccentricity Hz circle. Error index of the vertical circle. Fieldwork with theodolites. Instrument height. Measurement Hz and V angle on the 3 point with gyrus method. Trigonometric measurement of the height difference. 1st preliminary exam. (2L + 2E)
 8. Electronic theodolites. Characteristics. Basic construction. Ways of reading and registration. Dual axis compensator. Other special theodolites, and gyro theodolite. Laser binoculars. Optical plummet. Introduction to levels. Level with compensator. Conditions of levels with compensator. Reading lath: centimeter and half-centimeter. (2L + 2E)
 9. Instruments for measuring height differences. Methods: trigonometric, geometric and barometric. Classification of levels. Basic parts and functions. Automatic leveling boresight line. Errors levels. Accessories levels. Fieldwork with levels. Determination of the height difference with level between 3 points. Testing of the zero position compensator of level. (2L + 2E)
 10. Electronic level. The principle of operation. The coded lath. Testing of level. Rotating laser level. The working principle of barometer. Optical distance meters. Reichenbach distance meter. Auto reduction distance meters with diagrams. Distance meters with a constant base on aim. Calculating the distance and height difference. 2nd preliminary exam. (2L + 2E)
 11. Instruments for measuring distances. The mechanical, optical and electronic measurement. Measuring tape. Odometer. Distometer. Optical measurement of distances. Basis lath. Measuring the length with interference of light. Fieldwork with optical distance meters. Measuring the length and height differences on the three points. 3rd practical preliminary exam – centering and leveling theodolite. (2L + 2E)
 12. Electronic measuring distances. The principle of operation. Radiation sources. Basic correction and reduction. Testing. Hand-held laser distance meter. The total station. Transferring measurement data to a computer. Repeat 1st preliminary exam. (2L + 2E)
 13. Total station. Optical. Electronic. Electronic record. Transferring measurement data to computer. Repeat 2nd preliminary exam. (2L + 2E)
 14. Instruments for satellite positioning. GNSS receiver. Sources of errors. Uninterrupted flow of geodetic data. Testing of geodetic instruments. Repetition - field work with levels, theodolites, measurement Hz and V angles. Repeat 3rd practical preliminary exam. (4L + 4E)

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 team assignments

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

     

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.5

Research

     

Practical training

0.5

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1.0

Oral exam

2.0

      (other)

     

Written exam

1.0

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

During the semester are organized three preliminary exams. Students who pass the preliminary exams are exempt from the written part of the exam. Other students can take the written and oral exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti (Geodetic Instruments), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici (Measuring Instruments and Systems in Geodesy and Geoinformatics), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Lasić, Z (2007): Geodetski instrumenti (Geodetic Instruments), internal script, Faculty of Geodesy – University of Zagreb, Zagreb.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Deumlich, F., Staiger, R. (2002): Intrumentenkunde der Vermessugstehnik, Herbert Wichmann.

Fialovszky, L. (1991): Surveying Instruments and their Operational Principles, Akademiai Kiado, Budapest.

Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde, Walter de Gruyter, Berlin.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Testing three preliminary exams.
Testing a written and oral exam.
Self-evaluation of teachers and polling participants.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)