1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Đuro Barković
Nada Vučetić

1.6. Godina studija

1.

1.2. Naziv predmeta

Osnove geoinformatike

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Ana Kuveždić Divjak
Lili Gracin

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

60 (30P + 30V)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90-100

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja, razlikovanja, usvajanja i razumijevanja prostornih i prostorno-vremenskih komponenti stvarnosti.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

 Znanje i razumijevanje

 -   Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 Primjena znanja i razumijevanja

 -   Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.

 Donošenje zaključaka i sudova

 -   Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.

Vještine učenja i etike

 -   Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 1. Formulirati osnovne pojmove i definicije o prostoru, vremenu, prostor-vremenu i stvarnosti.
 2. Objasniti postupak stvaranja modela pomoću opažane stvarnosti, koncepcijskog modela podataka i specifikacija (percepcija stvarnosti).
 3. Objasniti pojam apstraktnog univerzuma te razlučiti i podijeliti stvarnost na elemente (entitete).
 4. Objasniti i opisati različite oblike prikaza osnovnih entiteta stvarnosti.
 5. Opisati različite poglede na pojave u prostoru te povezati sličnosti i razlike prostora i vremena.
 6. Definirati mjerilo prikaza geoprostora i objasniti njegovu važnost.
 7. Objasniti i opisati koordinatne sustave te položaj objekta atributom.
 8. Razlučiti i usporediti različite vrste karata.
 9. Objasniti pogled geoprostora utemeljen na položaju, objektu i vremenu
 10. Razlikovati apsolutne i relativne prostorne odnose te objasniti osnovnu ideju topoloških odnosa.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja:

 1. Sadržaj i organizacija nastave.
 2. Opažana stvarnost. Podjela stvarnosti na elemente I. dio.
 3. Podjela stvarnosti na elemente II. dio. Prostor i vrijeme I. dio.
 4. Prostor i vrijeme II. dio Sličnosti i razlike prostora i vremena.
 5. Različiti pogledi na pojave u prostoru I. dio Različiti pogledi na pojave u prostoru II. dio.
 6. Različiti pogledi na pojave u prostoru III. dio Mjerilo geoprostora.
 7. Položaj objekta opisan atributom Pregled znanja i vještina.
 8. 1. kolokvij.
 9. Metrička i nominalna određenost geoprostornih objekata. Referentne plohe. Koordinatni sustavi.
 10. Transformacije koordinata. Kartografske projekcije. Službene kartografske projekcije.
 11. Konceptualni modeli geoprostornih podataka. Pogled utemeljen na položaju, objektu i vremenu.
 12. Usporedba aposloutnih i relativnih prostornih odnosa.
 13. Pojmovi i definicije iz teorije grafova i skupova potrebnih za razumijevanje topologije.
 14. Topološki odnosi.
 15. 2. kolokvij

 

Sadržaj vježbi:

 1. Organizacija nastave i upoznavanje sa zadacima na vježbama.
 2. Kodiranje objekata u odnosu na druge objekte i u odnosu na samoga sebe. Kratke terenske vježbe - kodirati vlastito kretanje opisanim metodama i pronaći objekt prema uputama.
 3. Kreiranje modela zadanih geoprostornih objekata opisanih kroz prostorne, vremenske i atributne komponente.
 4. Kratka prezentacija modela. Nadopuna prezentiranog modela skalama vrijednosti i njihovim domenama za svaki atribut.
 5. Prikupljanje podataka na terenu za kreirani model.
 6. Prikupljanje podataka na terenu za kreirani model.
 7. Upoznavanje s elementima prostornih podataka (podrijetlo, položajna točnost, točnost atributa, potpunost, logična konzistentnost, semantička točnost i vremenska informacija) kroz različite primjere u geodeziji i geoinformatici.
 8. Upoznavanje sa sustavima za kodiranje položaja.
 9. Tehnološka rješenja za kretanje u prostoru: karta, kompas, ručni i navigacijski GPS, mobilni telefonski uređaji. Upoznavanje s ručnim GPS-om.
 10. Prikupljanje podataka o položaju objekata na terenu za kreirani model uz pomoć ručnog GPS-a.
 11. Analiza modela geoprostornih podataka.
 12. Obrada podataka prikupljenih na terenu i izrada baze u QuantumGIS-u ili Autodesk Map-u.
 13. Obrada podataka prikupljenih na terenu i izrada baze u QuantumGIS-u ili Autodesk Map-u.
 14. Prezentacija obrađenih podataka.
 15. Zadaća.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 tismki zadaci

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

 Obvezna nazočnost na 70% nastave - predavanja.

 Obvezna nazočnost na 70% nastave - vježbe.

 Obvezno pristupanje dvama kolokvijima i jednoj zadaći.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

     

Praktični rad

1,0

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

1,5

Usmeni ispit

1,0

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

1,5

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studenti imaju dva kolokvija i jednu zadaću. Studenti koji polože kolokvije i zadaću oslobođaju se polaganja pismenog dijela ispita i vrijedi samo za prva dva roka. 

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

 Guptill, S. C. & J. L. Morrison (ed.) (2001.), Elements of Spatial Data Quality (preveli na hrvatski jezik Tutić, D. i Lapaine, M.), Državna geodetska uprava RH, Zagreb.

1

 

 Maguire, D.J., Goodchild, M. F., Rhind, D. W. (1991.), Geographical information systems, Principles and applications, Longman Scientific and Technical, New York.

1

 

 Molenaar, M. (1998.), An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS, Taylor and Francis, London, Bristol.

1

 

 Peuquet D. J. (2002.), Representations of Space and Time, The Guilford Press, New York, London.

1

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 Hawking, S. W. (2004.), Ilustrirana kratka povijest vremena (preveo Damir Mikuličić), Izvori, Zagreb.

 Hawking, S. W., Penrose, R. (2002.), O prirodi prostora i vremena (preveo Jadranko Gladić), Izvori, Zagreb.

 Einstein, A. (1999.), Moj pogled na svijet (preveo Damir Mikuličić), Izvori, Zagreb.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

 Polaganje dva kolokvija i jedne zadaće.

 Polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 Samovrjednovanje nastavnika i anketiranje polaznika.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Đuro Barković

Nada Vučetić

1.6. Year of the study programme

1

1.2. Name of the course

Basics of Geoinformatics

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Ana Kuveždić Divjak
Lili Gracin

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60(30L+30E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

95

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Development of the ability to recognize, identify and understand the spatial and spatio-temporal components of the reality.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

     

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Applying knowledge and understanding

Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.

Making judgements

Recognise problems and tasks in the application of geodetic and geoinformation principles and methods, and select proper procedures for their solution.

Learning and ethical skills

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 1.  1.  Formulate the basic concepts and definitions about the space, time, space-time and reality.
 2.  2.  Explain the process of creating a model using the perceived reality, the conceptual data model and specifications (perception of reality).
 3.  3.  Explain the concept of abstract universe and discern and share the reality of the elements (entities).
 4.  4.  Describe and explain various forms of representations of the basic entities of reality.
 5.  5.  Describe the different views of spatial phenomena and connect the similarities and differences of space and time.
 6.  6.  Define the representation scale of geospace and explain its importance.
 7.  7.  Explain and describe the coordinate systems and the location of objects using an attribute.
 8.  8.  Distinguish and compare different types of maps.
 9.  9.  Explain the view of geospace based on location, object and time.
 10. Distinguish between absolute and relative spatial relationships and explain the basic idea of topological relations.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Lectures:

 1.  1.  The content and the organization of the course.
 2.  2.  The perceived reality. Breaking down the reality into elements, part 1.
 3.  3.  Breaking down the reality into elements, part 2. Space and time, part 1.
 4.  4.  Space and time, part 2. Similarities and differences between space and time.
 5.  5.  Different views of space phenomena, part 1.
 6.  6.  Different views of space phenomena, part 2. Geospace scale.
 7.  7.  Location of the object described using an attribute. Review of knowledge and skills.
 8.  8.  The first test.
 9.  9.  Metric and nominal determination of geospatial objects. Reference surfaces. Coordinate systems.
 10. Coordinate transformations. Map projections. Official map projections.
 11. Conceptual models of geospatial data. The view based on location, object and time.
 12. Comparison of absolute and relative spatial relationships.
 13. Terms and definitions from the field of graph theory and theory of sets that are needed to understand the topology.
 14. The topological relationships. Review of knowledge and skills.
 15. The second test.

 

Exercises:

 1.  1.  The organization of exercises and introducing to tasks.
 2.  2.  Coding of objects in relation to other objects and in relation to themselves. Short field exercises – to encode the own movement using the described methods and to find an object according to instructions.
 3.  3.  Creating of a model of the given geospatial objects described by spatial, temporal and attribute components.
 4.  4.  A brief presentation of the model. To refill the presented model with scale values and their domains for each attribute.
 5.  5.  Field data collection for the created model.
 6.  6.  Field data collection for the created model (continuation).
 7.  7.  Getting acquainted with the elements of spatial data (origin, positional accuracy, attribute accuracy, completeness, logical consistency, semantic accuracy and time information) through various examples in geodesy and geoinformatics.
 8.  8.  Introduction to systems for position encoding.
 9.  9.  Technological solutions for orientation and movement in space: map, compass, handheld and navigational GPS, mobile phone devices. Introduction to a handheld GPS receiver.
 10. Collection of field data about object location for the created model using a handheld GPS receiver.
 11. Analysis of a model of geospatial data.
 12. Processing of data collected in the field and production of bases in QuantumGIS or Autodesk Map.
 13. Processing of data collected in the field and production of bases in QuantumGIS or Autodesk Map (continuation).
 14. Presentation of processed data.
 15. Test

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Students are required to attend the class (min. 70%) and actively participate in its work.

Mandatory participation in three tests.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.5

Research

     

Practical training

1

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1.5

Oral exam

1

      (other)

     

Written exam

1

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

There are three tests during the course. Students who pass all three tests do not need to pass the written part of the final exam. This is valid only for the first two exam terms.

The final exam consists of a written and an oral part.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Lapaine, M. (ed.) (2001), Elementi kvalitete prostornih podataka, editors of the original Guptill, S. C. and J. L. Morrison, translated by Tutić, D. and M. Lapaine, Državna geodetska uprava RH, Zagreb.

1

     

Maguire, D.J., Goodchild, M. F., Rhind, D. W. (1991.), Geographical information systems, Principles and applications, Longman Scientific and Technical, New York.

1

     

Molenaar, M. (1998.), An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS, Taylor and Francis, London, Bristol.

1

     

Peuquet D. J. (2002.), Representations of Space and Time, The Guilford Press, New York, London.

1

     

Barković, Đ., Vučetić, N. (2014), Handouts of internal Lecture notes in Basics of Geoinformatics.

     

e-learning

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Hawking, S. W. (2004.), Ilustrirana kratka povijest vremena (preveo Damir Mikuličić), Izvori, Zagreb.

Hawking, S. W., Penrose, R. (2002.), O prirodi prostora i vremena (preveo Jadranko Gladić), Izvori, Zagreb.

Einstein, A. (1999.), Moj pogled na svijet (preveo Damir Mikuličić), Izvori, Zagreb.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Taking part at the three tests.

Passing the written and oral exam.

Self-evaluation of teachers and questioning of participants.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)