1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

 Đuro Barković
Mladen Zrinjski

1.6. Godina studija

 I.

1.2. Naziv predmeta

 Terenska mjerenja

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

 5

1.3. Suradnici

 Radan Vujnović

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

 60 (30P+30V)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

 Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

 90

1.5. Status predmeta

 Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

 e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

 Usvojiti znanja i vještine iz organizacije terenskog rada, osnova teorije mjerenja i računanja u ravninskoj geodeziji. Rekognosciranje terena, izvođenje terenskih mjerenja te obrada mjernih podataka.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 Obavljen predmet ''Geodetski instrumenti''

 Obavljen predmet ''Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici''

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

 

Znanje i razumijevanje

 -   Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 -   Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

 Primjena znanja i razumijevanja

 -   Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

 -   Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.

 Donošenje zaključaka i sudova

 -   Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

 Vještine učenja i etike

 -   Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 1. Definirati pojmove: ravninski Kartezijev koordinatni sustav, geodetska osnova, geodetske podloge i ostala geodetska dokumentacija.
 2. Razumjeti cilj i opisati geodetske zadatke terenskog rada, snalaziti se na terenu s ciljem prostorne orijentacije, otkrivanja postojećih te postavljanja novih točaka geodetske osnove (rekognosciranje terena).
 3. Izraditi plan rada geodetskog zadatka, primijeniti i odabrati geodetske metode i mjerne postupke mjerenja te predvidjeti i odrediti vrijednosti mogućih utjecaja na izvršenje zadataka.
 4. Odabrati najpovoljniji instrumentarij i odgovarajući pribor za obavljanje terenskih geodetskih mjerenja prema zahtijevanoj mjernoj nesigurnosti, koja je definirana konkretnim geodetskim zadatkom.
 5. Izmjeriti horizontalne pravce girusnom metodom, vertikalne kutove u više ponavljanja te duljine različitim mjernim postupcima.
 6. Izmjeriti horizontalne pravce i druge mjerne veličine s ekscentričnog stajališta za posredno određivanje elemenata ekscentriciteta te primijeniti račun centriranja.
 7. Definirati pojmove smjernog kuta, geodetskog azimuta i koordinatnih razlika te primijeniti osnove računanja u Kartezijevome koordinatnom sustavu.
 8. Primijeniti afinu transformaciju koordinata točaka u ravnini.
 9. Izmjeriti geodetske mjerne veličine i izračunati koordinate točaka presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca te lučnim presjekom.
 10. Razlikovati terestričke i satelitske metode određivanja koordinata točaka prema kriteriju mjerne nesigurnosti.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 1. Organizacija terenskog rada. Projektni zadatak - Zatvaranje trokuta. (2P+2V)
 2. Geodetska osnova. Projektni zadatak - Smjerni kut i dužina. (2P+2V)
 3. Osnove teorije mjerenja. Projektni zadatak - Presjek vanjskih vizura. (2P+2V)
 4. Metode određivanja koordinata točaka. Projektni zadatak - Presjek nutarnjih vizura. (4P+4V)
 5. Metode mjerenja kutova. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 6. Ekscentrično mjerenje kutova i račun centriranja. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 7. Osnove računanja u pravokutnom koordinatnom sustavu. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 8. Transformacija koordinata. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 9. Presjek naprijed. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 10. Presjek natrag. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 11. Lučni presjek. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 12. Trigonometrijsko mjerenje visina bliskih točaka. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 13. Osnove trilateracije. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 14. Pregled znanja i vještina. (2P+2V)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 timski zadaci

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Obvezna nazočnost na 70% nastave - predavanja.

 Obvezna nazočnost na 70% nastave - vježbe.

 Obvezna predaja četiri projektna zadatka.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

 

Praktični rad

1,0

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

0,5

Usmeni ispit

1,5

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1,0

Projekt

0,5

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 Tijekom semestra organizira se jedan kolokvij. Studenti koji polože kolokvij oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita. Ostali studenti koji su ostvarili pravo na potpis pristupaju pismenom i usmenom dijelu ispitu.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

 Barković, Đ., Zrinjski, M. (2014): Terenska mjerenja, interna skripta, Geodetski fakultet - Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

 

 

 Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti, Školska knjiga, Zagreb.

 

 

 Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, Školska knjiga, Zagreb.

 

 

 Macarol, S. (1985): Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb.

 

 

 Rezo, M. (2013): Ravninska geodezija - Zbirka zadataka, Geotehnički fakultet - Sveučilište u Zagrebu, Varaždin.

 

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

 Polaganje jednog kolokvija.

 Polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 Samovrjednovanje nastavnika i anketiranje polaznika.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Đuro Barković

Mladen Zrinjski

1.6. Year of the study programme

1

1.2. Name of the course

Field Measurement

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Radan Vujnović

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L+30E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

90

1.5. Status of the course

Compulsory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Acquire knowledge and skills in the organization of field work, the basis of the theory of measurement and computation in plane geodesy. Reconnaissance of the terrain, performing field measurements and processing of measurement data.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Completed course ''Geodetic Instruments''.
Completed course ''Engineering Graphics in Geodesy and Geoinformatics''.

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Applying knowledge and understanding

Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements.

Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management.

Making judgements

Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Learning and ethical skills

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

1. Define the terms: planar Cartesian coordinate system, geodetic points, geodetic plans and maps and other geodetic documentation.

2. Understand and describe of geodetic assignments fieldwork, spatial orientation in the field, the detection of existing and setting new points of geodetic networks (reconnaissance of the terrain).

3. Create a work plan geodetic assignment, apply and select the geodetic methods and measurement procedures for measuring and predict and determine the value of the potential impacts on the execution of assignments.

4. Select the most suitable instruments and accessories for field geodetic measurements according to the required measurement uncertainty, which is defined by specific geodetic assignment.

5. Measure the horizontal directions gyrus method, vertical angles in more repetitions and distances of different measurement procedures.

6. Measure the horizontal directions and other measurement quantities with eccentric positions for indirectly determining elements eccentricity and apply centering account.

7. Define the terms of bearing grid, geodetic azimuth and coordinate differences and apply the basics of computing in Cartesian coordinate system.

8. Apply affine transformation of coordinates of points in the plane.

9. Measure geodetic measurement quantities and calculate the coordinates of points: intersecting, resecting and intersection of arcs.

10. Differentiate terrestrial and satellite methods for determining the coordinates of points according to the criteria of measurement uncertainty.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1. Organization of fieldwork. Project assignment – closing the triangle. (2L + 2E)

2. Geodetic basis. Project assignment – bearing grid and distance. (2L + 2E)

3. Basic theory of measurement. Project assignment – intersecting. (2L + 2E)

4. Methods of determining the coordinates of points. Project assignment – resecting. (4L + 4E)

5. Methods for measuring angles. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

6. Eccentric measuring angles and centering account. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

7. Basics of computations in a rectangular coordinate system. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

8. Transformations of coordinates. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

9. Intersecting. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

10. Resecting. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

11. Intersection of arcs. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

12. Trigonometric measurement of the height of close points. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

13. Basics of trilateration. Field exercises – preparation and submission of project assignment. (2L + 2E)

14. Review of knowledge and skills. (2L + 2E)

 

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 team assignments

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Compulsory attendance at 70% of teaching – lectures.
Compulsory attendance at 70% of teaching – exercises.
Compulsory submission four projects assignments.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.5

Research

     

Practical training

1.0

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

0.5

Oral exam

1.5

      (other)

     

Written exam

1.0

Project

0.5

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

During the semester is organized one preliminary exam. Students who pass the preliminary exam are exempt from the written part of the exam. Other students can take the written and oral exam.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Barković, Đ., Zrinjski, M. (2014): Terenska mjerenja (Field Measurements), internal script, Faculty of Geodesy – University of Zagreb, Zagreb.

     

     

Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti (Geodetic Instruments), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici (Measuring Instruments and Systems in Geodesy and Geoinformatics), Školska knjiga, Zagreb.

     

     

Macarol, S. (1985): Praktična geodezija (Practical Geodesy), Tehnička knjiga, Zagreb.

     

     

Rezo, M. (2013): Ravninska geodezija - Zbirka zadataka (Plane Geodesy - Collection of assignments), Faculty of Geotechnical Engineering - University of Zagreb, Varaždin.

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Testing one preliminary exam.
Testing a written and oral exam.
Self-evaluation of teachers and polling participants.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)