1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Mladen Zrinjski

Loris Redovniković

1.6. Godina studija

1.

1.2. Naziv predmeta

Izmjera zemljišta

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

1.3. Suradnici

Marina Gudelj

Dorijan Radočaj

Antonio Tupek

Saša Vranić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30P + 60V

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80-90

1.5. Status predmeta

Obavezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je dati teorijska i praktična znanja u izmjeri zemljišta kao fundamentalnoj geodetskoj djelatnosti

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Uredno odslušan predmet: Geodetski instrumenti

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

 Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

 Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

 Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.

 Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtijevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.

 Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 Opisati i primijeniti osnovne principe i metode izmjere zemljišta.

 Opisati osnovne geodetske mreže, njihovu uspostavu i primjenu.

 Opisati postupak rekognosciranja terena u svrhu uspostave osnovnih geodetskih mreža.

 Stabilizirati, izmjeriti i uspostaviti geodetsku osnovu detaljne izmjere zemljišta.

 Objasniti vrste poligonskih vlakova obzirom na priključak na geodetsku osnovu izmjere zemljišta.

 Objasniti i razlikovati metode određivanja visina u izmjeri zemljišta.

 Upotrijebiti odgovarajuće geodetske instrumente u izmjeri zemljišta.

 Opisati i primijeniti postupak računanja koordinata točaka geodetske osnove izmjere zemljišta i koordinata detaljnih točaka

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 1.     Osnovni pojmovi i princip izmjere zemljišta. Geodetska osnova za izmjeru zemljišta i njihova uspostava, metode izmjere i mjerne veličine. Osnove koordinatnog računa.

 2.    Koordinatni sustavi Gauss-Krugerove projekcije meridijanskih zona. Koordinatni sustav HTRS96/TM

 3.    Osnovni pojmovi triangulacije. Osnovni pojmovi GPS mjerenja, metode mjerenja i princip uklapanja u terestričke sustave.

 4.    Geodetska osnova u obliku poligonometrije. Poligonski vlak. Obostrano priključeni, priključen samo po koordinatama, zatvoreni i slijepi poligonski vlak. Priključak na nepristupačnu točku.

 5.    Rekognosciranje terena i stabilizacija poligonskih točaka.

 6.    Mjerenje kutova u poligonometriji i izvori nesigurnosti kod mjerenja kutova, a priori ocjena točnosti mjerenja te dozvoljena kutna odstupanja.

 7.    Linearna mjerenje u poligonometriji. Mjerenje dužina elektrooptičkim daljinomjerima i izvori nesigurnosti mjerenja. Korekcije izmjerene dužine zbog meteoroloških utjecaja, svođenje na plohu referentnog          elipsoida te korekcija zbog deformacije projekcije.

 8.    Računanje koordinata poligonskih točaka po približnoj metodi. Računanje koordinata malih točaka (na liniji i okomici).

 9.    Kolokvij

 10. Nivelman. Općeniti pojmovi, princip određivanja visinskih razlika, podjela nivelmana.

 11. Generalni nivelman, pravila rada, stabilizacija repera. Izvori nesigurnosti kod niveliranja. Priključak nivelmanskog vlaka na visoki reper.

 12. Računanje nivelmanskog vlaka. Detaljni nivelman. Nivelman profila i plošni nivelman.

 13. Trigonometrijsko mjerenje visinskih razlika. Određivanje visinskih razlika bliskih točaka.

 14. Metode izmjere. Polarna metoda. Pravila izmjere, izbor točaka u ovisnosti o mjerilu prikazivanja detalja te uporaba topografskog ključa. Kodirana tehimetrija. Izmjera pomoću RTK.

 15.  Kolokvij

 Sadržaj vježbi: Uspostava poligonskog vlaka za potrebe izmjere detalja. Izmjera detalja, obrada podataka i digitalna izrada plana korištenjem plotera. Mjerenje nivelmanskog vlaka metodom preciznog                                     nivelmana, određivanje visina detaljnih točaka. Određivanje visina trigonometrijskim nivelmanom.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 online u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Uredno pohađanje više od 70% predavanja i 70% vježbi. Uredno obavljanje projektnih na vježbama.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

     

Praktični terenski rad

0.5

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

     (ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

     (ostalo upisati)

     

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

     (ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.5

     (ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra organiziraju se 2 kolokvija. Kolokviji se sastoje od praktičnih računskih zadataka. Za prolaz na kolokviju student mora u potpunosti točno (100%) riješiti ponuđene zadatke. Studenti koji polože oba kolokvija, oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita. Studenti koji nisu položili kolokvije pristupaju pismenom i usmenom ispitu na redovitim ispitnim rokovima.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Kahmen, Heribert / Faig, Wolfgang (2012): Surveying. De Gruyter

5

     

Rezo, M. (2014): Ravninska geodezija-zbirka zadataka. Geotehnički fakultet, Varaždin

10

 

Nastavni materijali na e-učenju

     

 

M. Džapo, M. Ivković, V. Cetl: Izmjera zemljišta - interna skripta

 

 

PDF

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Macarol S.: Praktična geodezija

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Sukladno Politici kvalitete i Priručniku za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu te Sustavu osiguranja kvalitete Geodetskog fakulteta.

Anketno vrednovanje predmeta i nastavnika. Samovrednovanje nastavnika.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Mladen Zrinjski

Loris Redovniković

1.6. Year of the study programme

1.

1.2. Name of the course

Land Surveying

1.7. Credits (ECTS)

5.0

1.3. Associate teachers

Marina Gudelj

Dorijan Radočaj

Antonio Tupek

Saša Vranić

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30L+60E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

80-90

1.5. Status of the course

Mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The objective of the course is to provide teoretical and practical knowledge and skills in land surveying as a fundamental geodetic activity

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Completed course: Geodetic instruments

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data

Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements

Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management

Establish geodetic networks needed in surveying and stakeout in order to provide the required quality of the works performed in certain space

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Describe and apply the basic principles and methods of land survey

Describe the basic geodetic network, their establishment and implementation

Describe the procedure of field inspection in order to establish the basic geodetic networks

Stabilize, measure and establish the basis for detailed land surveying

Explain the types of traverses respect to their connection on the basic geodetic networks

Explain and distinguish methods of determining the height in land surveying

Use appropriate surveying instruments in theland surveying

Describe and apply the procedure of calculating the coordinates of geodetic points and a detailed points

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1. Basic concepts and principles of land surveying. Geodetic basis for surveying the land and putting them in place, methods of surveying and measurement quantities. Basics coordinate calculations

2. Coordinate systems of Gauss-Krüger projection meridian zones. Coordinate system HTRS96/TM

3. Basic concepts of triangulation. Basic concepts of GNSS measurements, measurement methods and the principle of fitting in terrestrial systems

4. Geodetic basis in the form of traverses. Traverse. Both sides are connected, connected only by coordinates, closed and blind traverse. Connection to the inaccessible point

5. Field inspection and stabilization of geodetic points

6. Measurement of angles in the traverses and sources of uncertainty in the measurement of angles, a priori estimation of accuracy of measurement and permitted angular deviation

7. Linear measurement in traverses. Measuring the length with the electro-optical distance meters and sources of uncertainty of measurement. Corrections of measured length due to meteorological factors, reducing the surface of the reference ellipsoid and the correction due to deformations of the projection

8. Preliminary exam

9. Calculating coordinates of traverse points by approximate methods. Calculating the coordinates of small points (on the line and vertical)

10. Levelling. The general terms, the principle of determining height differences, a division of leveling

11. General leveling, rules of operation, the stabilization of refernce height points. Sources of uncertainty in leveling. Connection of leveling travers to reference hight point

12. Calculation of leveling traverse. Detailed leveling. Leveling of profile and surfaces

13. Trigonometric and GNSS measurements of height differences. Determination of height differences of close points

14. Land surveying methods. Polar method (Tacheometry). Rules in surveying, selection of points, dependence of scale to surveying details and the use of topographic key. The encoded tacheometry. Surveying using GNSS RTK

15. Preliminary exam

Exercises: The establishment of a traverse for the purpose of land surveying. Surveying od detail points and data processing. Measurement of levelling traverse using precise leveling, height determination of detailed points. Trigonometric and GNSS leveling

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Regular attendance of more than 70% lectures and 70% exercises. Completition of the project on the exercises

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1.5

Research

     

Practical training

0.5

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1.0

Oral exam

1.0

      (other)

     

Written exam

0.5

Project

0.5

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

During the semester, two preliminary exams are organized. Preliminary exams consist of practical computing tasks. To pass it student must completely accurate (100%) solve the tasks. Students who pass both exams are exempted from the written exam

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Kahmen, Heribert / Faig, Wolfgang (2012): Surveying. De Gruyter, ISBN: 978-3-11-084571-6

10

     

Rezo, M. (2014): Ravninska geodezija-zbirka zadataka. Geotehnički fakultet, Varaždin

10

     

Cetl, V.: Land Surveying, Internal script

     

online

Online course materials on e-learning system

     

online

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Macarol S. (1978): Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

In accordance with the Quality Policy and Quality Manual, University of Zagreb and the quality assurance system of the Faculty

Survey evaluation of subjects and teachers. Self-evaluation of teachers

2.14.Other (as the proposer wishes to add)