1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Nada Vučetić

1.6. Godina studija

1

1.2. Naziv predmeta

Programiranje

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Marina Viličić
Radan Vujnović

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

P30+V30

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90

1.5. Status predmeta

obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Usvojiti osnovne koncepte programiranja i sposobnost izrade jednostavnijih programa u programskom jeziku Java za rješavanje matematičkih, geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

     

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Primjena znanja i razumijevanja:

Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

Donošenje zaključaka i sudova:

Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.

Prezentacije i rad u timu:

Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.

Vještine učenja i etike:

Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 1. Razlikovati i primijeniti različite načine zapisa podataka u računalu.
 2. Opisati i primijeniti postupke oblikovanja programa.
 3. Analizirati postavljeni jednostavniji matematički, geodetski i geoinformatički zadatak i izraditi algoritam za njegovo rješavanje pseudokodom te dijagramom toka.
 4. Upotrijebiti programski jezik za implementaciju algoritma izraženog pseudokodom i dijagramom toka.
 5. Razlikovati jednostavne i složene tipove podataka u programskom jeziku.
 6. Sastaviti aplikaciju koja koristi složene tipove podataka.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja:

 1. Cilj i sadržaj predmeta. Organizacija nastave.
 2. Građa računala. Zapisi podataka u računalu: brojevni sustavi, standardi i formati zapisa, pogreške zapisa.
 3. Koncept programiranja. Pojam i osnovna svojstva algoritma.
 4. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Uvod u programski jezik Java.
 5. Osnovni elementi programskog jezika Java: imena, tipovi podataka, varijable, izrazi, instrukcije, blok instrukcija.
 6. Ugrađene matematičke funkcije. Ulaz i izlaz podataka pomoću standardnih jedinica računala.
 7. Instrukcije uvjetnog grananja programa.
 8. Prvi kolokvij.
 9. Instrukcije ponavljanja.
 10. Instrukcije skoka.
 11. Uvod u klase.
 12. Jednodimenzionalna i višedimenzionalna polja.
 13. Klase sa stringovima.
 14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku.
 15. Drugi kolokvij.

 

Sadržaj vježbi:

 1. Organizacija nastave i upoznavanje sa zadacima na vježbama.
 2. Pretvaranje brojeva među bazama. Računske operacije.
 3. Sastavljanje algoritama (dijagram toka i pseudokôda) za rješavanje jednostavnijih zadataka.
 4. Upoznavanje s Javom. Kreiranje prvog Java programa.
 5. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom osnovnih elemenata programskog jezika Java.
 6. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom ugrađenih matematičkih funkcija.
 7. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za uvjetno grananje programa.
 8. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.
 9. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za ponavljanje programa.
 10. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija skoka.
 11. Kreiranje klasa s vlastitim metodama.
 12. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih polja.
 13. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom stringova.
 14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku. Rješavanje zadataka.
 15. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.

Sadržaj vježbi prati predavanja. Na vježbama se rješavaju zadaci iz područja prethodno obrađenog na predavanju, pa se očekuje da student aktivno sudjeluje u rješavanju tih zadataka.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

  vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Pohađanje nastave (min. 70%), aktivnost u nastavi, izrada domaćih zadaća, samostalno učenje.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2

Istraživanje

     

Praktični rad

     

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

1,5

Usmeni ispit

0,5

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

1

Projekt

     

      (Ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom nastave održat će se dva kolokvija. U gradivo pojedinog kolokvija ulazi sve što se radilo na predavanjima i vježbama od početka semestra do dana održavanja kolokvija. Svaki kolokvij sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio sastoji se u izradi i dokumentiranju cjelovitih računalnih programa za rješavanje zadatka.

Student može položiti ispit na temelju provjere znanja tijekom semestra ukoliko ostvari minimalno 50% bodova na svakom kolokviju.

Ocjena u postocima formira se na sljedeći način:

Ocjena(%) = 0,5(K1+K2),
gdje su K1 i K2 ostvareni bodovi na prvom i drugom kolokviju izraženi u postocima.

Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:

Postotak:                  Ocjena:

50% - 61%             dovoljan (2)

62% - 74%              dobar (3)

75% - 85%           vrlo dobar (4)

86% - 100%           izvrstan (5)

Ukoliko student nije ostvario barem 50% bodova na svakom kolokviju, polaže pismeni i usmeni ispit u redovitom ispitnom roku.

Na pismenom ispitu student izrađuje i dokumentira cjelovite računalne programe za rješavanje jednostavnijih matematičkih i geoinformatičkih problema. Na usmenom ispitu provjerava se usvojeno teorijsko znanje.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Chapman, S. J., Java for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 2003.

1

     

Vučetić, N., Programiranje 1 Javom, Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2010.

     

e-učenje

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

     

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Kvaliteta će se pratiti kroz uspjeh na kolokvijima i ispitima, te putem anonimnih anketa.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Nada Vučetić

1.6. Year of the study programme

1

1.2. Name of the course

Progamming

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Marina Viličić
Lili Gracin

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

L30+E30

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

90

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

To adopt the basic concepts of programming and the ability to design simple programs in the programming language Java for solving mathematical, geodetic and geoinformatics problems.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

     

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Applying knowledge and understanding:
Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

Making judgements:
Recognise problems and tasks in the application of geodetic and geoinformation principles and methods, and select proper procedures for their solution.

Communication skills:
Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions.

Learning and ethical skills:
Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

 1. Distinguish and apply different types of data storage in a computer.
 2. Describe and apply the procedures of program design.
 3. Analyze the given simple mathematical, geodetic and geoinformatics problem and develop an algorithm by using a pseudocode and a flowchart for its solution.
 4. Use a programming language for the implementation of the algorithm expressed by using pseudocode and flowchart.
 5. Distinguish simple and complex data types in a programming language.
 6. Design an application that uses complex data types.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Lectures:

 1. The objective and the content of the course. The organization of teaching.
 2. Computer architecture. Data records in the computer: number systems, standards and file formats, recording errors.
 3. The concept of programming. Definition and basic properties of the algorithm.
 4. Fundamentals of object oriented programming. Introduction to Java.
 5. The basic elements of the Java programming language: the names, data types, variables, expressions, statements, blocks (compound statements).
 6. Built-in mathematical functions in Java. Data input and output using standard devices of a computer.
 7. Statements for conditional branching in a program.
 8. The first test.
 9. Repetition statements.
 10. Jump statements.
 11. Introduction to classes.
 12. Onedimensional and multidimensional arrays.
 13. Classes to create and manipulate strings (sequences of characters)
 14. Reading data from a file and writing data to a file.
 15. The second test.

 

Exercises:

 1. The organization of exercises and introducing to tasks.
 2. Converting a number from one Base to another. Arithmetic expressions.
 3. Creating algorithms (flowcharts and pseudocodes) to solve simple problems.
 4. Introduction to Java. Creating the first Java program.
 5. Solving the problems (flowchart, pseudocode, code in Java) using the basic elements of the Java programming language.
 6. Problem solving (flowchart, pseudocode, code in Java) using Java built-in mathematical functions.
 7. Solving the problems (flowchart, pseudocode, code in Java) using statements for conditional branching in the programs.
 8. Solving of problems (flowchart, pseudocode, code in Java)) from the test.
 9. Problem solving (flowchart, pseudocode, code in Java) using repetition statements.
 10. Solving the problems (flowchart, pseudocode, code in Java) using jump statements.
 11. Creating a class with own methods.
 12. Solving the problems (flowchart, pseudocode, code in Java) using onedimensional and multidimensional arrays.
 13. Problems solving (flowchart, pseudocode, code in Java) using strings.
 14. Reading data from a file and writing data to a file. Problems solving.
 15. Solving the problems (flowchart, pseudocode, code in Java)) from the test.

Exercises follow the lectures. During exercises, the problems from the area that was explained in the lecture are solved, and it is expected that the student is actively involved in solving these problems.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and  workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Students are required to attend the class (min. 70%), actively participate in its work, do homeworks, as well as to practice self-learning.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

2

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1.5

Oral exam

0.5

      (other)

     

Written exam

1

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

There are two tests during the course. Each test contains material from lectures and exercises from the beginning of the semester until the day of the test. Both of them consist of theoretical and practical parts. The practical part consists in creating and documenting complete computer programs to fulfil the task

The student can pass the exam on the basis of knowledge checking during the semester if he obtained at least 50% of points in each test.

The grade in percentage:

Grade(%) = 0.5(K1+K2),

where K1 and K2 are student's points in percentage from the first and second test.

The final course grade:

Percentage:                                  Grade:

                                            Croatian:           ECTS:

50% - 61%                          sufficient (2)         (D, E)

62% - 74%                             good (3)              (C)

75% - 85%                          very good (4)          (B)

86% - 100%                          excellent (5)          (A)

If the student did not achieve at least 50% of points in each test, he takes the written and oral exam during the regular exam period.

In the written exam, student creates complete computer programs to solve simple mathematic and geoinformatics problems. In the oral exam the acquired theoretical knowledge is checked.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Chapman, S. J., Java for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 2003.

1

     

Vučetić, N., Programming 1 with Java. University of Zagreb, Faculty of Geodesy, Zagreb 2010. (Lecture notes) (in Croatian)

     

e-learning

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

The quality will be monitored through success at tests and exams, and via anonymous students surveys.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)