1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

 Tatjana Josipović

1.6. Godina studija

2 (3 semestar)

1.2. Naziv predmeta

 Osnove zemljišno-knjižnog prava

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

2

1.3. Suradnici

 

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

85

1.5. Status predmeta

obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s osnovama pravnog sustava. Stjecanje znanja o osnovama stvarnih prava. Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o pojmu, funkcijama i sastavu zemljišnih knjiga uz samostalnu mogućnost pretraživanja zemljišnih knjiga. Poznavanje vrsta upisa i pretpostavaka za upis. Poznavanje zemljišnoknjižnog postupka.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

     

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje

3.      Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.

4.      Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.

 

Vještine učenja i etike

20.   Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-        objasniti osnove hrvatskog pravnog sustava , a posebno položaj zemljišnoknjižnog prava u okviru građanskog prava,

-        definirati i objasniti pojam vlasništva i ograničenih stvarnih prava (služnosti, stvarne terete, pravo građenja i založno pravo),

-        definirati i objasniti pojam zemljišne knjige i katastra kao i njihovu povezanost,

-        objasniti sastav zemljišne knjige,

-        nabrojati i objasniti vrste upisa u zemljišne knjige,

-        objasniti osnove zemljišnoknjižnog postupka,

-        nabrojati i definirati posebne zemljišnoknjižne postupke,

-        definirati i objasniti osnove osnivanje, dopunjavanje, obnavljanje i preoblikovanje zemljišnih knjiga.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

29.09.2014.- Organizacija nastave i termina kolokvija, sustava bodova, objavljivanje rezultata, princip kolokvija.)

Uvodno predavanje. Pojam stvarnog i zemljišnoknjižnog prava; pravni izvori i položaj u pravnom sustavu.

06.10.2014.- Stvari.Pojam i vrste stvarnih prava.Vlasništvo.

13.10.2014.-Ograničena stvarna prava

20.10.2014.-Ograničena stvarna prava-nastavak.

27.10.2014.-Pojam i obilježja zemljišnih knjiga.Funkcije zemljišnih knjiga.

03.11.2014.-Odnos zemljišnih knjiga i katastra; održavanje suglasnosti katastra i zemljišnih knjiga.

10.11.2014.-Osnivanje, obnova, preoblikovanje zemljišnih knjiga; otpis i pripis.

17.11.2014.-Sastav zemljišne knjige. Sastav EOP Zemljišne knjige.

24.11.2014.-Zemljišnoknjižni upisi (predmet, opće pretpostavke).Uknjižba.

01.12.2014.-Predbilježba.

08.12.2014.-Zabilježba.

15.12.2014.-Zemljišnoknjižni postupak (prvi dio).

12.01.2015.-Zemljišnoknjižni postupak (drugi dio).

19.01.2015.- Zemljišnoknjižni postupak (treći dio).

 + 3 kolokvija izvan satnice

+ paralelno vođenje nastave putem sustava za e-učenje

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

     

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

 

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

2

Usmeni ispit

 

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

2

Projekt

 

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Predviđena su tri kolokvija. Svakim se kolokvijem ispituje različiti dio materije. Studenti su dužni položiti sva tri kolokvija i time ne moraju polagati pismeni ispit. Međutim, ne polože li jedan od kolokvija mogu taj jedan koji nisu položili na ispitnom roku ponovo pokušati položiti. Ocjena se temelji na zbroju bodova ostvarenih na svim kolokvijima.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Domaći udžbenici:

Josipović, T.: Zemljišnoknjižno pravo, Informator, Zagreb, 2001

Gavella, N. i dr, Stvarno pravo 1, Narodne Novine Zagreb, 2007.

Klarić, P., Vedriš, M.: Građansko pravo, 14. izdanje; Narodne Novine 2014.

Zakoni:

Relevanti zakoni (dostupni putem Narodnih novina uz objavljene izvatke zakona na stranicama za e-učenje):

Zakon o zemljišnim knjigama ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

PPT prezentacije (e-učenje)

Interna skripta (e-učenje)

     

Materijali za učenje dostupni su putem sustava za e-učenje.

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

     

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Redovito praćenje znanja studenata putem kolokvija.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Tatjana Josipović

1.6. Year of the study programme

2

1.2. Name of the course

Foundations of Land Registration Law

1.7. Credits (ECTS)

2

1.3. Associate teachers

     

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30L+5e-learning

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

85

1.5. Status of the course

obligational

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Learn the basics of the legal system. Gaining knowledge of the basics of real rights. Acquisition of theoretical and practical knowledge on the concept, functions and composition of the land registry with an independent ability to search land registry. Knowing types of entries and terms for land registration entries. Knowledge of the procedural rules.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

     

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding:
Demonstrate competences in real estate registers and interests in real estates, understand land development measures and methods of land evaluation.

Demonstrate competences in regulations and administrative framework important for geodesy and geoinformatics, the regulations related to copy right, publishing and exchange of spatial data.Learning skills and ethics
Learning and ethical skills

Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

After successfully mastering the course students will be able to:
- Explain the basics of the Croatian legal system, especially the position of the rights on land under civil law,
- Define and explain the concept of ownership and limited real rights (easements, real burdens, right to build and lien),
- Define and explain the concept of land registry and cadastre as well as their connection,
- Explain the composition of the land register,
- Enumerate and explain the types of land registration entries,
- Explain the basics of the land law proceedings,
- Enumerate and define specific land registration procedures,
- Define and explain the basics of the establishment, amendment, renewal and conversion of the land books.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

29.09.2014.- Organization of teaching and points of tests, the publication of results, the principle of colloquia.)
Introductory lecture. The concept of real and land rights; legal sources and position in the legal system.
06.10.2014.- Objects. Term and types of real rights. Ownership.
13.10.2014.-Limited real rights
20.10.2014.-Limited real rights-sequel.
27.10.2014.-Term characteristics of the land register. Functions of land registry.
03.11.2014.-Ratio Cadastre and Land; maintenance approvals cadastre and land registry.
10.11.2014.-Establishment, renewal, conversion of the land books; subtraction and addition.
17.11.2014.-Composition of the land register. Composition EDP Land Registry.
24.11.2014.-Land registry entries (the subject, the general assumption) .The main entry.
01.12.2014.-Pre-registration.
08.12.2014.-Recordation.
15.12.2014.-Land procedure (first part).
12.01.2015.-Land procedure (second part).
19.01.2015.- Land procedure (third part).
 + 3 colloquia outside the timetable
+ Parallel conduct classes through the system for e-learning

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

     

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

     

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

2

Oral exam

     

      (other)

     

Written exam

2

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

     

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Josipović, T.: Zemljišnoknjižno pravo, Informator, Zagreb, 2001

     

     

Gavella, N. i dr, Stvarno pravo 1, Narodne Novine Zagreb, 2007.

     

     

Klarić, P., Vedriš, M.: Građansko pravo, 14. izdanje; Narodne Novine 2014.

     

     

Relevant regulations: Property Act (NN NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Land Registration Act (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

     

     

Other materials made for students available on e-learning moodle platform.

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Regular monitoring of students' knowledge by means of tests (3).

2.14.Other (as the proposer wishes to add)