1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Branka Mraović

1.6. Godina studija

II.

1.2. Naziv predmeta

Informacijsko društvo

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

3

1.3. Suradnici

 

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30 (15P+15S)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski, treći semestar

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Sačiniti sektorsku analizu geodetskog sektora i kontinuirano kroz proces nastave pratiti dionike u geodeziji.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.

Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.

Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Samostalno uspostaviti kontakt s poslodavcima, definirati tko su temeljni dionici u geodeziji i geoinformatici, te opisati oblike njihovog organiziranja i načine komuniciranja i razlikovati razine njihovih kompetencija i ingerencija.

Kontinuirano analizirati dionike, svoje buduće poslodavce i konkurente - kako, kojom brzinom i kojim tempom se dionici u geodeziji mijenjaju i prilagođavaju zahtjevima domaće i međunarodne poslovne okoline i definirati čimbenike koji utječu na razvoj karijera mladih.

Sačiniti prezentaciju o dionicima u geodeziji i geoinformatici - tvrtkama, institucijama, međunarodnim organizacijama i medijima i provesti kritičku evaluaciju prezentirane teme.

Definirati koncept "tvrtke koja uči" ("learning organisation") u geodeziji: Analizirati razvojne faze uvođenja i implementacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija u geodetske tvrtke i institucije i usporediti trendove u hrvatskoj geodeziji sa svjetskim trendovima, te napraviti kritičku evaluaciju pojedine faze.

Analizirati zahtjeve direktiva Europske unije o transparentnosti poslovanja pravnih i fizičkih osoba i opisati napore koji se u geodeziji čine u procesima usklađivanja hrvatskog poslovnog i pravnog okruženja s onim Europske unije i međunarodnim standardima financijskog poslovanja.

Analizirati važnost odgovornog rukovanja s poslovnim informacijama u skladu s međunarodnim etičkim standardima i etičkim standardima Europske unije.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja (po jedno-satnim predavanjima) -15 sati. 

 

0.      Organizacija predmeta – upoznavanje s nastavnikom, sadržajem predmeta i vremenikom izvođenja nastave, korištenja e-učenja, obvezama i pravima studenata, načinom provjere znanja, pravilima ponašanja na nastavi i statistikom predmeta iz prethodnih godina. 

1.      Epistemologija informacijskih sustava – Informacijsko i mrežno društvo. Informacija – semantika i etimologija pojma. Svrha dizajniranja informacijskih sustava. Prednosti mrežnog dizajna.

2.      Epistemologija informacijskih sustava - Konceptualni model otvorenih informacijskih sustava. Konstrukcija znanja: podatak, informacija, znanje, djelovanje, društvo znanja. Virtualna organizacija.

3.      Epistemologija informacijskih sustava – „Digitalni nervni sustav“, „mrežni stil rada“, „mrežni stil života“.

4.      Epistemologija informacijskih sustava – Mrežna logika informacijske ere. Kompanija koja kreira znanje. Novi sustav proizvodnje bogatstva.

5.      Računala i ljudski um - Emocionalni menadžment. Oblici učenja pri kreiranju elektroničkog teksta.

6.      Računala i ljudski um - Metodologija korištenja jezika u virtualnim on-line zajednicama. Koncept govora kao dijaloga.

7.      Računala i ljudski um - Prema novoj teoriji subjektiviteta u digitalnoj eri. R. Penrose: Kritika umjetne inteligencije: inteligencija i razumijevanje.

8.      Rudarenje podataka – Osnovna obilježja alata rudarenja podataka. Inovativnost tehnika rudarenja podataka.

9.      Rudarenje podataka – Etička pitanja pri konstrukciji znanja u tehničkoj okolini. Tehno-optimisti i tehno-pesimisti. Budućnost tehnika rudarenja podataka.

10.   Globalni procesi – Osnovna obilježja globaliteta. Sistemska ravnoteža globalnog poretka.

11.   Globalni procesi – Kapitalizam novčanog menadžera. Procesi deindustrijalizacije.

12.   Globalne kompanije – Oblici korporacija u doba globaliteta i njihov način rada: etnocentrične, policentrične i geocentrične.

13.   Globalne kompanije – Koje bi trebale biti uzajamne koristi između kultinacionalnih korporacija i zemalja domaćina? Najčešće uzajamne pritužbe. Sredstva i svrhe korporativne mreže.

 

Sadržaj seminara i praktične nastave (po jedno-satnim seminarima) -15 sati seminara i terenskog rada.

 

Tijekom seminarskog rada studenti analiziraju dionike u geodeziji – tvrtke, institucije u Hrvatskoj, međunarodne organizacije i medije. Ovaj rad ima za cilj:

 

 1. Naučiti nešto korisno iz primjera iz prakse
 2. Saznati uspješnu geodetsku priču i od nje sačiniti nastavni materijal
 3. Naučiti kako pratiti konkurente
 4. Projekt promiče vrednote rada i osobnog angažmana kao put do uspjeha.

KONCEPT STUDENTSKE ZADAĆE

 

Profil dionika treba sadržavati:

 1. Opće podatke o dioniku i historijat
 2. Tehničku sliku tvrtke
 3. Financijsku sliku tvrtke
 4. Oblik poslovnog organiziranja – organizaciona shema i kako se ona mijenjala u etapama
 5. 5.         Intervju s dionicima

 

Profil sačinjavaju dva dijela:

 

 1. Prezentacija
 2. Esej – komentar i analiza svih prikupljenih podataka

 

Esej ima za funkciju pretvaranje podataka – slika, numeričkih i tekstualnih podataka u priču sa likovima, zapletom i akcijom.

Studenti trebaju odgovoriti na dva temeljna pitanja: 1. Čime se bave tvrke u geodeziji; 2. Što je faktor uspjeha u geodeziji.

Pri pisanju eseja visoko se vrednuje individualnost i kreativnost.

 

FAZE RADA

 

1. FAZA: Studenti su sami odabrali dionike su bili predmet njihovog istraživanja u projektu. Prvo su trebali predložiti nekoliko dionika (do 5) iz svake kategorije – tvrtka, institucija, međunarodna organizacija i medij, bez obzira da li su o tim dionicima već nešto znali ili su o njima prvi put saznali pretraživanjem web stranica. 

2. FAZA: Studenti su podijeljeni u radne timove, pri čemu im je dozvoljeno da se sami grupiraju. Na taj način od 83 studenta formiran je 41 radni tim. 

3. FAZA: Izvršen je konačan odabir dionika. Jednog dionika mogao je obrađivati samo jedan studentski tim, tako da je u konačnom rezultatu 41 tim sačinio 42 profila. Jedan tim radio je komparativno istraživanje dva dionika (dvije geodetske tvrtke). 

4. FAZA: Studenti su trebali na web stranici odabranog dionika proučiti način na koji dionik sebe prezentira i o tome periodično izvještavati u seminarskoj nastavi.

5. FAZA: Studenti su trebali sačiniti upitnik za promatranog dionika. Dozvoljeno im je da primarno postave ona pitanja koja ih najviše zanimaju. O pitanjima iz studentskih upitnika započela je kontinuirana debata u seminarskom dijelu nastave. Temeljem sugestija kolega iz drugih timova neka pitanja su modificirana, a neka nadopunjavana. 

6. FAZA: Studenti su na web stranici fine trebali analizirati financijska izvješća promatranih dionika. Studenti koji su za predmet istraživanja imali međunarodne organizacije stupili su u direktan kontakt sa svojim dionicima. Neki od studenti koji su za odabranog dionika imali instituciju u Hrvatskoj, došli su do prikupljenih podataka kroz praktični rad uz vodstvo profesorice. 

7. FAZA: Analiza financijskog poslovanja dionika. Nakon prikupljenih podataka, studenti su u seminarskom dijelu nastave bili u mogućnosti sami analizirati bilance tvrtki, kao i financijsko poslovanje dionika na proračunu Grada Zagreba, dionika na državnom proračunu i financiranje međunarodnih organizacija.

8. FAZA: Studenti su stupili u direktan kontakt s dionicima i dogovorili, gdje god je to bilo moguće, sastanak na fizičkoj lokaciji dionika. S dionicima na udaljenoj lokaciji, studenti su kontakt ostvarili telefonom i e-mailom. U toj fazi rada obavljeni su fokusirani intervjui s dionicima.

9. FAZA: Timovi su pred svojim kolegama prezentirali svoje analize prikupljenih podataka o dionicima. 

10. FAZA: Na e-učenju kolegija kreirana su 2 zadataka.

 • Prvi zadatak: Studenti su trebali posjetiti web stranicu Fininog registra javnih izvješća, pogledati bilance najuspješnijih poduzetnika u 2012. g. i usporediti ih sa bilancama poslovnog subjekta čije su poslovanje oni pratili u okviru zadatak Profil dionika u geodeziji.
 • Drugi zadatak: U seminarskom dijelu nastave otvorena je debata pro et contra javne objave bilance financijskih rezultata tvrtke. Temeljna pitanja bila su čemu nam služe financijska izvješća, zašto treba čitati financijska izvješća i da li objava financijskih izvješća treba biti javna.

11. FAZA: Radni timovi su predali profesorici u digitalnom i analognom obliku svoje prezentacije i eseje. Njihovim radom kreiran je 41 nastavni materijal o 42 dionika u geodeziji.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Sačiniti 1 profil dionika u geodeziji po slobodnom izboru –tvrtke, institucije, međunarodne organizacije, mediji.

Obvezna nazočnost na 70% nastave – predavanja.

Obvezna nazočnost na 70% nastave – seminari.

Obvezna 2 međuispita.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

0,5

Seminarski rad

0,5

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

0,5

Usmeni ispit

0,5

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

0,5

Projekt

 

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni i usmeni ispit, te 2 međuispita.

Uvjeti za potpis i oslobađanje od dijela ispita

Uvjeti za potpis

- minimalno 70% dolazaka

- Profil kompanije – prezentacija + esej

- Pisati oba kolokvija – ne mora položiti

Oslobađanje od pismenog dijela ispita

-Pozitivno ocijenjena oba kolokvija (2 do 5 ocjena)

-Prezentacija

-Esej

-Redovito pohađanje predavanja i seminara

Oslobađanje od usmenog dijela ispita

-Položena oba kolokvija s ocjenom 4 i/ili5
-Prezentacija – ocjena 4 i/ili 5
-Esej – ocjena 4 i/ili5

-Redovito pohađanje predavanja i seminara

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Mraović, B.,(2010.) Globalni novac, Politička uvjetovanost financijske informacije, SKD Prosvjeta, Zagreb.

Dostupno u knjižnicama grada Zagreba i hrvatskim knjižnicama

 

Mraović, B., (1995.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Nakladni Zavod Globus - 383 str

Dostupno u knjižnicama grada Zagreba i hrvatskim knjižnicama

 

Mraović, B., Uvod u informacijsko društvo, E-Predavanja i seminari, E-Učenje, Geodetski fakultet

 

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. I: Uspon mrežnog društva, Zagreb: Golden marketing. 
Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 2: Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing. 
Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 3: Kraj tisućljeća, Zagreb: Golden marketing. 
Mraović, B. (1996.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Globus. 
Mesarić, M. (2004.) Civilizacija, danas i sutra, Obrisi alternativnih svjetonazora. I., II., Zagreb: ITP Škorpion. 
Kalanj, R. (2004.) Globalizacija i postmodernitet, Zagreb: Politička kultura. 
Radovan, M. (1989,) Projektiranje informacijskih sistema, Zagreb: Informator. 
Panian, Ž. (2001.) Kontrola i revizija informacijskih sustava, Zagreb: Sinergija. 
Weihrich, H., Koontz, H. (1994.) Menadžment, Poglavlje 21 "Tehnike kontrole i informacijske tehnologije" Deseto izdanje, Zagreb: MATE. 
Žugić, Z. (1988.) Informacijsko društvo, Nova paradigma, Beograd: Kairos. 
Prelog, N. (1992.) Pogled kroz ekran, Vodič u informacijsko društvo, Zagreb: DRIP, Biblioteka Informacijsko društvo. 
Dragičević, A. (1994.) Politička ekonomija informacijskog društva, Varaždin: Biblioteka udžbenici. 
Sassen, S. (2003.) Protugeografije globalizacije, Teorijski i empirijski elementi u izučavanju globalizacije, Zagreb: Multimedija. 
Alexander, C. J., Pal, L. A. (2001.) Kulture interneta, Virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. 
Levinson, P. (2001.) Digitalni McLuhan, Vodič za novo doba, Zagreb: Izvori. 2 
Castells, M. (2003.) Internet Galaksija, Razmišljanja o internetu, poslovanju i društvu, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. 
Sušanj, Z. (2005.) Organizacijska klima i kultura, Jastrebarsko: Slap. 
Buble, M. (2006.) Metodika projektiranja organizacije, Zagreb: Sinergija. 
Jušić, B. (1991.) Prilagodljiva organizacija, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb. 
Jurina, M. (1994.) Rukovođenje i organizacijsko ponašanje, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 
Sikavica, P., Novak, M. (1999.) Poslovna organizacija, Zagreb: Informator.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

- kontinuirana provjera znanja

Ocjenjivanje

Kontinuirano kroz projektne zadatke:

Pismeni

- Pisanje eseja temeljem zadane literature
- Pisanje eseja temeljem pretraživanja web stranica
- Vježbe u pisanju kritičkih eseja
- Izrada seminarskih prezentacija
- Pismeni ispit

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Mraović, Branka

1.6. Year of the study programme

II.

1.2. Name of the course

Information Society

1.7. Credits (ECTS)

3

1.3. Associate teachers

 

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30 (15 L + 15 S)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate, third semester

1.9. Expected enrolment in the course

90

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2 of e-learning

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The course aims to help students of technical science to understand fundamentals of Information and Informational Society by learning from practical examples. The course aims to connect students and their future employers immediately – through the process of teaching.

 

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

     

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

 

Demonstrate competences in real estate registers and interests in real estates, understand land development measures and methods of land evaluation.

Demonstrate competences in regulations and administrative framework important for geodesy and geoinformatics, the regulations related to copy right, publishing and exchange of spatial data.

Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions.

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Demonstrate competence in making contact with the employers in the field of geodesy and geoinformatics, identify the principal stakeholders in the geodetic sector, and describe the ways of their organising and communication practices including the levels of hierarchy and authority.

 

Understand how, at what speed and in what ways the stakeholders in geodetic companies and institutions adjust their practices to the global trends that profession seems to be faced with and to the requirements of modern corporate governance, and identify the factors influencing the career paths of the young engineers.

 

Make presentation about critical stakeholders in geodesy and geoinformatics – companies, institutions in Croatia, international organisations and media, and write a critical essay about the topics.

 

Understand a concept of the learning organisation in geodesy and geoinformatics.

 

Analyse and interpret the phases of introduction and implementation of information and communication technology in the geodetic companies and institutions, and compare the trends in the Croatian geodesy to the world trends, make critical evaluation of each phase.

 

Understand the requirement posed by the EU Directives in reference to the transparency of financial reporting as well as the process of accommodation of geodetic companies and institutions to international legal and business standards.

 

Understand the importance of accountable handling with business information in accordance with international ethical standards and ethical standards of the European Union.

 

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Course Content – Lectures (by weekly class schedule – 15 hours)

 

0. Course Organisation - Basic instructions and guidelines about teaching, e-learning, course content, student responsibilities and rights, grading and evaluating student work in class and the final exam.

1. Epistemology of Information Systems – Information society and network society. Information – semantics and etimology of the word. The purpose of designing information systems. The advantages of network design.

2. Epistemology of Information Systems - A conceptual model of open system solutions. Knowledge construction: datum, information, knowledge, agency. Virtual organisation.

3. Epistemology of Information Systems – „A digital nervous system“, „web workstyle“, „web life style“.

4. Epistemology of Information Systems – The networking logic of the information era. Knowledge creating company. The new system of wealth production.

5. Computers and the human mind - Emotional management. Managing mental models: 1. Mobilization/Allocation, 2. Simulation, 3. Communication, 4. Identification. Towards new mental models in cyber space. The modes of learning in virtual communities. An electronically produced text.

6. Computers and the Human Mind - Methodology of use of language in virtual on-line communities. A concept of speech as dialogue. The relevance of Bakhtin's speech theory for cyber space discourse.

7. Computers and the Human Mind - Towards a new theory of subjectivity in the digital era. R. Penrose: A search for the missing science of consciousness: Genuine intelligence and genuine understanding.

8. Data Mining – A key for pro-aktive, knowledge driven decisions. The basic characteristics of data mining tools. The innovativeness of data mining techniques. The role of data mining tools in post-Enron era.

9. Data Mining – Ethical issues related to knowledge construction in the technical environment. Techno-optimists and techno-pessimists. The future of the data mining techniques.

10. The Global Processes – The basic characteristics of the phenomenon of globalization. The networking logic of globality. The role of international organizations.

11. The Global Processes – The new monetarism. Money manager capitalism. The processes od deindustrialization.

12. The Global Corporations – Corporations in the age of globality. Types of multinational corporations: Ethnocentric multinational corporations. Polycentric multinational corporations. Geocentric multinational corporations.

13. The Global Corporations – Strategies of International Business. What should go right in MNC - host country relationships? What often goes wrong in MNCs – host countries relationships? Means and purposes of the corporate network.

Course Content – Seminars and student practical work in the field (by weekly class schedule – 15 hours)

 

During their seminar work students keep analysing the stakeholders in the geodesy and geoinformatics – companies, institutions in Croatia, international organisations and media. In every moment, it is important to know: Where are you? Who you are doing business with? The work aims:

 1. To learn something useful from practical examples.
 2. To hear an interesting geodetic story and use it to compile teaching material.
 3. To learn how to follow competitors.
 4. The project promotes the values of work and personal engagements towards success.

 

A CONCEPT OF STUDENT’S HOMEWORK

 

The profile of a stakeholder should contain:

 1. General data about stakeholder and the history.
 2. Technical image of the company.
 3. Analysis of standardized financial reports of the company.
 4. Form of business organisation – organisational design and how it has been changed in certain period.
 5. Interview with stakeholders.

 

The profile consists of two parts :

 1. Presentation.
 2. Essay – comments and analysis of collected data.

 

This part of our teaching activity is related to the process of making our students acquainted with the demands of the European Union related to the transparency of business performed by legal and natural persons, as well as with the efforts made in geodesy in the processes of harmonizing the Croatian business and legal environment with those in the European Union, and with the international standards of financial business.

 

The function of the essay is to turn the data – images, numerical and textual data into a story with figures, plot and action. The students should answer to basic questions:

 1.  What the companies in geodesy are dealing with?
 2. What is the factor of success in geodesy?

The individual approach and creativity are highly valued in writing an essay

Work phases

1. PHASE: Students have selected the stakeholders being the subject of their project research on their own. First, they had to suggest a few stakeholders (up to 5) out of each category – company, institution, international organisation and medium, regardless of the fact whether they already knew something about them or found out the information by searching web pages.

2. PHASE : Students were divided into working teams allowed to group themselves on their own. In this way, there were 41 working teams formed out of 83 students.

3. PHASE: The stakeholders were finally selected. Each students team could process one stakeholder, so that 41 teams finally made 42 profiles. One team worked comparatively on researching two stakeholders (two geodetic companies).

4. PHASE: Students had to study by means of web pages the way in which a stakeholder was presented and then periodically report about it at seminar sessions.

5. PHASE: Students had to make a questionnaire for the observed stakeholder. They were allowed to ask the questions first that they found most interesting. The questions from students’ questionnaires were continuously discussed at seminar sessions. Based on suggestions given by the colleagues from other teams, some questions were modified, and some supplemented.

 

6. PHASE: Students had to analyse the financial reports of the observed stakeholders on the web pages of FINA. Those students who had international organisations as the objects of their research, contacted directly their stakeholders. The students who selected the institution in Croatia as their stakeholder collected the data in practical work guided their teacher.

7. PHASE: The analysis of the financial business of stakeholders. After the students had collected the data, they were able to analyse the company’s balance sheet alone at the seminar sessions, as well as the financial activities of the stakeholders in the budget of the City of Zagreb, the stakeholders in the state budget, and the financing of international organisations.

8. PHASE: Students contacted directly the stakeholders and arranged a meeting at the physical location of the stakeholder, when it was possible. The students contacted the stakeholders at distant locations by phone or e-mail. In this work phase, the interviews with stakeholders were done.

9. PHASE: The teams presented their analyses of collected data in front of their colleagues.

10. PHASE: Two assignments were created in the e-learning environment of the course.

 • First assignment:

                The students needed to visit the web page of FINA register of public reports, study the balance sheets of the most successful entrepreneurs in 2012 and compare them with the balances of the business subject whose business they monitored within the scope of the task Stakeholder’s profile in geodesy  

 • Second assignment:

                During the seminar session, there was a discussion pro et contra opened about the public report on financial results of the company. The basic questions were focused on the usage of financial reports, why the financial reports should be read and whether the financial reports should be public.

11. PHASE: The working teams handed their presentations and essays to their teacher in digital and analogous forms. Their work resulted in the creation of 41 teaching materials about 42 stakeholders in geodesy.

 

 

 

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Create a stakeholder's profile in geodetic sector by student's own choice – company, institution, international organisation, media.

Obligatory class attendance of 70% lectures.

Obligatory class attendance of 70% seminars.

Obligatory two Moodle E-tests.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0.5

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

0.5

Seminar essay

0.5

      (other)

     

Tests

0.5

Oral exam

0.5

      (other)

     

Written exam

0.5

Project

     

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Written and oral exam, and two E-tests.

Prerequisities for teacher's signature and partial immunity of the final exam

 

Prerequisities for teacher's signature

- minimum class attendance of 70%

- To make a stakeholder's profile in geodetic sector – seminar presentation and essay

- Two Moodle E-tests.

 

Immunity of written exam

-Student must pass both Moodle E-tests (2 to 5 rating)

-Presentation

-Essay

-Regular class attendance – lectures and seminars

 

Immunity of oral exam

 

- Student must pass both E-tests (4 to 5 rating)

-Presentation – rating 4 to 5

-Essay

-Regular class attendance – lectures and seminars

 

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Mraović, B.,(2010.) Globalni novac, Politička uvjetovanost financijske informacije, SKD Prosvjeta, Zagreb.

Mraović, B., (1995.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Nakladni Zavod Globus - 383 pages

Available in the libraries of the city of Zagreb and other Croatian libraries

     

Mraović, B., Uvod u informacijsko društvo, E-Lectures and Seminars, Moodle, Faculty of Geodesy

          Moodle

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. I: Uspon mrežnog društva, Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 2: Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2000.) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura, Sv. 3: Kraj tisućljeća, Zagreb: Golden marketing.

Mraović, B. (1996.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga razvoja, Zagreb: Globus.

Mesarić, M. (2004.) Civilizacija, danas i sutra, Obrisi alternativnih svjetonazora. I., II., Zagreb: ITP Škorpion.

Kalanj, R. (2004.) Globalizacija i postmodernitet, Zagreb: Politička kultura.

Radovan, M. (1989,) Projektiranje informacijskih sistema, Zagreb: Informator.

Panian, Ž. (2001.) Kontrola i revizija informacijskih sustava, Zagreb: Sinergija.

Weihrich, H., Koontz, H. (1994.) Menadžment, Poglavlje 21 "Tehnike kontrole i informacijske tehnologije" Deseto izdanje, Zagreb: MATE.

Žugić, Z. (1988.) Informacijsko društvo, Nova paradigma, Beograd: Kairos.

Prelog, N. (1992.) Pogled kroz ekran, Vodič u informacijsko društvo, Zagreb: DRIP, Biblioteka Informacijsko društvo.

Dragičević, A. (1994.) Politička ekonomija informacijskog društva, Varaždin: Biblioteka udžbenici.

Sassen, S. (2003.) Protugeografije globalizacije, Teorijski i empirijski elementi u izučavanju globalizacije, Zagreb: Multimedija.

Alexander, C. J., Pal, L. A. (2001.) Kulture interneta, Virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Levinson, P. (2001.) Digitalni McLuhan, Vodič za novo doba, Zagreb: Izvori. 2

Castells, M. (2003.) Internet Galaksija, Razmišljanja o internetu, poslovanju i društvu, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Sušanj, Z. (2005.) Organizacijska klima i kultura, Jastrebarsko: Slap.

Buble, M. (2006.) Metodika projektiranja organizacije, Zagreb: Sinergija.

Jušić, B. (1991.) Prilagodljiva organizacija, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb.

Jurina, M. (1994.) Rukovođenje i organizacijsko ponašanje, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Sikavica, P., Novak, M. (1999.) Poslovna organizacija, Zagreb: Informator.

 

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

- continuous monitoring of student knowledge

 

Rating

Continuous via project tasks:

Written

- Writing essays based on prescribed literature

- Writing essyas based on itelligent search of websites

- Writing critical essays

- Making seminar presentations

- Written exam

 

Oral

- Public presentation of seminar work in lecturing room

- Oral exam

 

Electronic media

Analysing websites

 

The final exam is written and oral.

 

2.14.Other (as the proposer wishes to add)

Student is expected to accept and respect the principles of academic honesty and integrity prescribed and regulated by the Ethical codex of the University of Zagreb (document available at: www.unizg.hr). In a lecturing room student is allowed to express his/her opinion in a tolerant and open minded way.