1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Damir Medak

1.6. Godina studija

2

1.2. Naziv predmeta

Baze podataka

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Mario Miler

Dražen Odobašić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30+30

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80

1.5. Status predmeta

obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2, 20%

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Studenti će ovladati teorijskim konceptima i praktično koristiti suvremene baze podataka u kontekstu geodezije i geoinformatike.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

položen ispit iz predmeta "Programiranje"

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

13.   Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.

14.   Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

15.   Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.

19.   Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

  1. definirati osnovne pojmove vezane uz baze podataka
  2. razlikovati relacijski, objektni, objektno-relacijski i deduktivni model baza podataka,
  3. primijeniti model entiteta i veza na konkretan problem iz područja geodezije i geoinformatike
  4. izraditi shemu baze podataka u relacijskom modelu uz primjenu normalnih formi
  5. objasniti mehanizme indeksiranja u bazama podataka
  6. riješiti praktične zadatke korištenjem SQL naredbi i funkcija u bazama podataka

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Uvod. Cilj kolegija. Temeljni pojmovi i definicije. Baze podataka: motivacija i definicija. Informacijski sustav. Informacija i podatak. Model podataka.

Sustav za upravljanje bazom podataka (DBMS). Razine apstrakcije. Fizički model. Konceptualni model. Eksterni model. Modeliranje podataka

ER-shema: Model entiteta i veza. Logički modeli podataka. Mrežni model. Hijerarhijski model. Logička organizacija podataka. Fizička organizacija podataka.

Metode pristupa podacima. Pretraživanje podataka. Linearno pretraživanje. Binarno pretraživanje. Indeksiranje podataka.

Entiteti i atributi. Primarni ključ. Kompozitni ključ. Strani ključ.

Relacijske baze podataka. Normalne forme. Prva normalna forma. Druga normalna forma. Treća normalna forma.

Relacijska algebra. Elementarne operacije relacijske algebre.

Povijest relacijskih upitnih jezika. SQL-92. Osnovni tipovi podataka u SQL-92. Definicija sheme. Manipulacija podacima.

Višetablični upiti. Agregiranje i grupiranje.

Transakcije. ACID uvjeti. Konzistentnost i sigurnost baza podataka.

Objektne baze podataka. Prikrivanje informacija. Ponovna upotrebljivost. Nasljeđivanje. Višeobličnost. Objekti. Identitet. Tip, klasa.

Proširenje relacijskog modela. Proširenja za prostorne podatke. OGC standardi.

Geometrijski tipovi podataka. Operacije nad geometrijskim tipovima podataka.

Baze znanja i logika. Činjenice i pravila. Deduktivne baze podataka.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

     

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

     

Istraživanje

     

Praktični rad

     

Eksperimentalni rad

     

Referat

     

      (Ostalo upisati)

     

Esej

     

Seminarski rad

     

      (Ostalo upisati)

     

Kolokviji

2

Usmeni ispit

1

      (Ostalo upisati)

     

Pismeni ispit

1

Projekt

1

      (Ostalo upisati)

     

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

     

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Neil Matthew, Richard Stones (2005): Beginning Databases with PostgresSQL, Apress

1

 

Richard Blum (2007): PostgreSQL 8 for Windows. Mc Graw Hill

1

 

K.Douglas, S.Douglas (2003): PostgreSQL, Second edition. Developers Library

1

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

     

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

     

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

     

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Damir Medak

1.6. Year of the study programme

II.

1.2. Name of the course

Databases

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Mario Miler

Dražen Odobašić

Ela Vela-Bagić

1.8. Type of instruction (number of hours   L + S + E + e-learning)

60 (30P-30V)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Study of geodesy and geoinformatics, BSc

1.9. Expected enrolment in the course

80

1.5. Status of the course

mandatory

1.10. Level of application of e-learning  (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

1, 20%

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Students will acquire theoretical background and practical usage of contemporary databases in context of geodesy and geoinformatics.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Accomplished the course „Programming“.

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Maintain topographic, cartographic, maritime and navigation, and land information systems, integrate and visualise spatial information.

Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

Recognise problems and tasks in the application of geodetic and geoinformation principles and methods, and select proper procedures for their solution.

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

define basic database concepts,

differentiate relational. object, object-relational and deductive database models,

apply entity-relationship model on a concrete problem in fields of geodesy and geoinformatics,

crate a database relational schema using the normal forms,

explain database indexing,

solve practical problems using SQL commands and functions.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Introduction, Course goals. Definitions of basic concepts. Motivation for Databases.

Database Management System (DBMS). Three levels of abstraction.

Entity Relationship Schema. Logical data models.

Acces methods. Linear and binary searching. Data indexing.

Entities and attributes. Primary and foreign keys.

Relational model. Normal forms.

Relational algebra.

SQL-92: Data Definition Language, Data Manipulation Language.

Multitable queries. Aggregation and grouping operations.

Transactions. ACID conditions.

Object databases. Encapsulation. Reusability. Inheritance. Polymorphism

Extensions to relational model. Spatial extensions. OGC standards.

Geometric data types and operations.

Knowledge databases. Facts and rules.

Prolog. NoSQL.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops 

 exercises 

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments 

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)               

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

     

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

     

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

       (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

       (other)

     

Tests

2

Oral exam

1

       (other)

     

Written exam

1

Project

1

       (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

     

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Neil Matthew, Richard Stones (2005): Beginning Databases with PostgresSQL, Apress.

1

     

Richard Blum (2007): PostgreSQL 8 for Windows. Mc Graw Hill

1

     

K.Douglas, S.Douglas (2003): PostgreSQL, Second edition. Developers Library

1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

     

2.14.Other (as the proposer wishes to add)