1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Nevio Rožić

1.6. Godina studija

2.

1.2. Naziv predmeta

Analiza i obrada geodetskih mjerenja

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Ivan Razumović
Mariana Andrić

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

75 (30 P + 45 V + 0 S + 0 e-učenje)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

90-110

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

E-učenje razine 1

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih znanja i empirijskih vještina analize i računske obrade geodetskih mjerenja.

Aktivna empirijska primjena znanja analize i računske obrade geodetskih mjerenja u samostalnom rješavanju geodetskih zadaća temeljenih na podacima geodetskih mjerenja.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen predmet "Analitička geometrija i linearna algebra".

Položen predmet "Matematička analiza".

Položen predmet "Vektorska analiza".

Položen predmet "Izmjera zemljišta".

 

Obavljen predmet "Terenska mjerenja".

Obavljen predmet "Osnove statistike".

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje:

Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

 

Primjena znanja i razumijevanja:

Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

Donošenje zaključaka i sudova:

Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

 

Prezentacije i rad u timu:

Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.

 

Vještine učenja i etike:

Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Objasniti temeljna načela, koncept, metode i postupke analize i računske obrade neposrednih i međusobno neovisnih geodetskih mjerenja.

 

Koristiti stručne termine koji se odnose na proces analize i računske obrade geodetskih mjerenja.

Shvatiti zakonitosti teorije pogrešaka, matematičke statistike i teorije vjerojatnosti pri analizi i računskoj obradi pogrešaka geodetskih mjerenja.

Primijeniti različite kriterije za ocjenu kvalitete geodetskih mjerenja (preciznost, točnost, sigurnost) i kriterije za ocjenu točnosti neovisnih geodetskih mjerenja.

Primijeniti zakone o prirastu varijanci, zakona o prirastu težina i zakona o prirastu kofaktora geodetskih mjerenja u slučaju jedne i više funkcija geodetskih mjerenja.

Primijeniti izjednačenje direktnih mjerenja u pojavnim oblicima klasičnih direktnih mjerenja, višestruko mjerenih vektora i dvostrukih mjerenja.

Primijeniti izjednačenje posrednih mjerenjau pojavnim oblicima regularnog i singularnog izjednačenja.

Primijeniti izjednačenje uvjetnih mjerenja.

Izraditi standardizirane geodetske elaborate s prikazom rezultata analize i računske obrade geodetskih mjerenja.

Planirati proces računske obrade geodetskih mjerenja s gledišta obujma i vrste mjerenja, primjene odgovarajućeg matematičkog modela mjerenja, primjene odgovarajućih tehnoloških pomagala za realizaciju računske obrade i optimiranje učinkovitosti.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja (15 tjedana s 2 sata nastave tjedno):

1.      Pregled metodologije izvedbe nastavnog procesa, pregled teorijskog sadržaja predmeta, upoznavanje sa standardima izvedbe nastavnog procesa i vrednovanja rada te operativni detalji neophodni za izvedbu nastave. 

2.      Opći uvod u analizu i obradu geodetskih mjerenja. Klasifikacija geodetskih mjerenja. Mjerni procesi. Matrična algebra i primjena matrične algebre pri analizi i obradi geodetskih mjerenja. 

3.      Teorija pogrešaka geodetskih mjerenja. Povezanost teorije pogrešaka geodetskih mjerenja s teorijom vjerojatnosti i matematičkom statistikom. Kvaliteta geodetskih mjerenja, zakonitosti pojedinačnog i kolektivnog ponašanja pogrešaka mjerenja. 

4.      Zakonitost prirasta pogrešaka geodetskih mjerenja. Zakon o prirastu varijanci, zakon o prirastu težina i zakon o prirastu kofaktora geodetskih mjerenja, u slučaju jedne i više funkcija mjerenja. 

5.      Metode računske obrade (izjednačenja) geodetskih mjerenja i klasifikacija funkcijskih i stohastičkih modela geodetskih mjerenja. Klasična direktna mjerenja i računska obrada klasičnih direktnih mjerenja. 

6.      Direktna mjerenja u pojavnom obliku višestruko mjerenih vektora i dvostrukih mjerenja. 

7.      Posredna mjerenja i regularno izjednačenje posrednih mjerenja. Postav funkcijskog i stohastičkog modela, algoritam izjednačenja i primjena u rješavanju standardiziranih geodetskih projektnih zadaća. 

8.      Određivanje kriterija točnosti posrednih mjerenja i iz njih izvedenih funkcija te kontrolni mehanizmi primjene algoritma izjednačenja.

9.      Singularno izjednačenje posrednih mjerenja. Postav funkcijskog i stohastičkog modela te algoritam izjednačenja. Svojstva funkcijskog modela, defekt konfiguracije i defekt datuma. Primjena pseudoinverzije.

10.   Primjena izjednačenja posrednih mjerenja u geodetskim zadaćama, s naglaskom na eksplicitnoj empirijskoj realizaciji teorijskih načela formuliranja primjerenog funkcijskog i stohastičkog modela. 

11.   Uvjetna mjerenja i izjednačenje uvjetnih mjerenja. Postav funkcijskog i stohastičkog modela uvjetnih mjerenja, algoritam izjednačenja i primjena u rješavanju standardiziranih geodetskih projektnih zadaća. 

12.   Određivanje kriterija točnosti uvjetnih mjerenja i iz njih izvedenih funkcija mjerenja te kontrolni mehanizmi primjene algoritma izjednačenja.

13.   Primjena izjednačenja uvjetnih mjerenja u geodetskim zadaćama, s naglaskom na eksplicitnoj empirijskoj realizaciji teorijskih načela formuliranja primjerenog funkcijskog i stohastičkog modela.

14.   Ponavljanje teorijskih sadržaja predmeta i priprema za polaganje ispita.

15.   Pregled i analiza rezultata nastavnog procesa.

 

Sadržaj vježbi (15 tjedana s 3 sata nastave tjedno):

 

1.      Pregled metodologije izvedbe nastavnog procesa vježbi, pregled projektnog sadržaja predmeta, upoznavanje sa standardima i kriterijima izvedbe nastavnog procesa i vrednovanja rada te operativni detalji za izvedbu nastave vježbi. 

2.      Empirijska vježba br. 1: Primjena matričnih računskih operacija u algoritmima izjednačenja geodetskih mjerenja. 

3.      Empirijska vježba br. 2: Primjena metode Choleskog u svrhu invertiranja simetrične regularne matrice, kao sastavnog elementa metode rješavanja normalnih jednadžbi.

4.      Projektna zadaća br. 1: Primjena zakona o prirastu varijanci,zakona o prirastu težina i zakona o prirastu kofaktora u slučaju jedne i više funkcija geodetskih mjerenja. 

5.      Projektna zadaća br. 2: Izjednačenje klasičnih direktnih mjerenja, višestruko mjerenih vektora i dvostrukih mjerenja. 

6.      Kolokvij br. 1: Empirijska primjena zakona o prirastu varijanci, zakon o prirastu težina, zakona o prirastu kofaktora te izjednačenje direktnih mjerenja.

7.      Projekta zadaća br. 3: Regularno izjednačenje posrednih mjerenja - trilateracijska mreža (lučni presjek). 

8.      Projektna zadaća br. 4: Regularno izjednačenje posrednih mjerenja - triangulacijska mreža (kombinirani presjek).

9.      Projektna zadaća br. 5: Singularno izjednačenje posrednih mjerenja - nivelmanska mreža. 

10.   Kolokvij br. 2: Empirijska primjena regularnog i singularnog izjednačenja posrednih mjerenja.

11.   Projektna zadaća br. 6: Izjednačenje uvjetnih mjerenja - triangulacijska mreža. 

12.   Projektna zadaća br. 7: Izjednačenje uvjetnih mjerenja - trilateracijska mreža. 

13.   Kolokvij br. 3: Empirijska primjena izjednačenja uvjetnih mjerenja.

14.   Ponavljanje empirijskih sadržaja predmeta i priprema za polaganje ispita.

15.   Pregled i analiza rezultata nastavnog procesa vježbi.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

Izvedba nastave pretpostavlja kontinuiranu interakciju studenata s internetskom stranicom predmeta, posebice u procesu rješavanja samostalnih projektnih zadaća                      

2.8. Obveze studenata

Obvezna nazočnost na 70% nastave predavanja.
Obvezna nazočnost na 70% nastave vježbi.
Obvezna predaja i kolokviranje dvije tematske empirijske vježbe.
Obvezna predaja i kolokviranje 7 projektnih zadaća.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

1

Usmeni ispit

1

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1

Projekti

1

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji:

Tijekom semestra predviđena su 3 kolokvija sa sadržajem pisane provjere empirijskih znanja i vještina analize i obrade računskih mjerenja. Kolokvij traje 120 minuta. Pojedini kolokvij sadrži 6 pitanja. Kriterij ocjenjivanja: jedno pitanje = jedan bod, bez negativnih bodova. Minimalni broj bodova za pozitivan ishod kolokvija je 3 i maksimalni broj bodova je 6. Svi položeni kolokviji supstituiraju pisani dio ispita.

Pisani ispit (empirijska komponenta sadržaja predmeta): 

Dva empirijska pitanja. Ispit traje 120 minuta. Kriterij ocijenjivanja: prvo pitanje = jedan bod, drugo pitanje = pet bodova, bez negativnih bodova. Minimalni broj bodova za pozitivan ishod ispita je 3, maksimalni broj bodova je 6. Pisani ispit je eliminacijski. 

Pisani ispit nije obvezan u slučaju svih pozitivnih kolokvija. Srednja vrijednost bodova iz svih kolokvija usvaja se kao broj bodova na pisanom ispitu.

Usmeni ispit (teorijska komponenta sadržaja predmeta): 

Šest teorijskih pitanja. Ispit traje 30 minuta. Kriterij ocjenjivanja: jedno pitanje = jedan bod, bez negativnih bodova. Minimalni broj bodova za pozitivan ishod ispita je 3, maksimalni broj bodova je 6.

Ocjena ispita određuje se na temelju ukupnog broja bodova iz pisanog (ili kolokvija) i usmenog ispita. Ukupnom broju postignutih bodova dodjeljuju se ocjene: 0, 1, 2, 3, 4, 5 bodova - nedovoljan, 6 bodova - dovoljan, 7 i 8 bodova - dobar, 9 i 10 bodova - vrlo dobar, 11 i 12 bodova - izvrstan.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Feil, L. : Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - prvi dio. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 86-81465-01-5, Zagreb, 1989.

1

 

Feil, L. : Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - drugi dio. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 86-81465-02-3, Zagreb, 1990.

1

 

Rožić, N. : Računska obrada geodetskih mjerenja. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-6082-10-0, Zagreb, 2007.

1

 

Rožić, N. : Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predavanja u formi PPT prezentacija, Zagreb, 2007.

 

DA

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Klak, S. : Teorija pogrešaka i račun izjednačenja. II. popravljeno i dopunjeno izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.

Rožić, N. : Repetitorij i zbirka zadataka iz teorije pogrešaka i računa izjednačenja. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 953-6082-00-4, Zagreb, 1993.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

1. Evidentiranje nazočnosti na nastavi tijekom nastavnog procesa.
2. Provjera i evidentiranje ispravnosti izrade svih empirijskih vježbi i projektnih zadaća uz kolokviranje.
3. Provjera znanja i vještina na tri kolokvija tijekom nastavnog procesa.
4. Provjera znanja i vještina na ispitu, koja uključuje zasebnu provjeru komponente empirijskih vještina i teorijskih znanja.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Nevio Rožić

1.6. Year of the study programme

2

1.2. Name of the course

Analysis and processing of geodetic measurements

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Ivan Razumović,

Mariana Andrić

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

75 (30 L + 45 S + 0 E + 0 e-learning)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

90-110

1.5. Status of the course

obligatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

e-learning level 1

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

Adoption of theoretical knowledge and empirical skills in analysis and processing of geodetic measurements.

Active empirical application of knowledge from analysis and processing of geodetic measurements in solving surveying tasks based on geodetic measurements data.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Passed the course "Analytical geometry and linear algebra"

Passed the course "Mathematical Analysis"

Passed the course "Vector Analysis"

Passed the course "Land Surveying"

Conducted course "Field measurements"

Conducted course "Basics of Statistics"

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Applying knowledge and understanding

Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

Making judgements

Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Recognise problems and tasks in the application of geodetic and geoinformation principles and methods, and select proper procedures for their solution.

Communication skills

Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions

Learning and ethical skills

Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Explain the basic principles, concepts, methods and procedures for analysis and processing of mutually independent geodetic measurements.

Use appropriate technical terminology related to the analysis and processing of geodetic measurements.

Understand the laws of theory of errors, mathematical statistics and probability theory in the analysis and processing of geodetic measurement errors.

Apply different criteria to assess the quality of geodetic measurements (precision, accuracy, reliability) and the criteria for evaluating the accuracy of mutually independent geodetic measurements.

Apply the laws of variances propagation, weights propagation and cofactors propagation in the case of one or more functions of geodetic measurements.

Apply adjustment of direct measurements in the three characteristic cases: classical direct measurements, multipe measured vectors and doube measurements.

Apply adjustment of indirect measurements in the forms of regular and singular adjustment.

Apply adjustment of conditional measurement.

Develop standardized geodetic elaborates depicting the results of analysis and processing of geodetic measurements.

Plan processing of geodetic measurements from the viewpoint of the volume and types of measurements, the use of appropriate mathematical model of measurement, the application of appropriate technological tools for the realization of processing and to optimize performance.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Lectures (15 weeks with two lecture hours per week)

1. Overview of the teaching process methodology and implementation, an overview of the course theoretical content, an overview to the teaching performance and evaluation standards. Operational details necessary for the teaching.

2. General introduction to the analysis and processing of geodetic measurements. Classification of geodetic and surveying measurements. Measuring processes. Matrix algebra and matrix algebra application for the analysis and processing of geodetic measurements.

3. Theory of measurement errors. Relationship between theory of errors and probability theory and mathematical statistics. The quality of measurements and laws of individual and collective behavior of measurement errors.

4. Laws of measurement errors propagation. The law of variances propagation, the law of weights propagation and the law of cofactors propagation in case of one or more direct measurement functions.

5. Methods for measurements mathematical processing (adjustments) and classification of functional and stochastic models of geodetic measurements. Classical direct measurements and adjustment of classical direct measurement.

6. Direct measurements in the form of multiple measured vectors and double measurements.

7. Indirect measurement and regular adjustment of indirect measurements. Setting the functional and stochastic models, adjustment algorithm and its application to solving of standardized geodetic problems.

8 Determination of indirect measurements accuracy criteria, including accuracy criteria of their derived functions. Control mechanisms in the adjustment algorithm.

9. Singular adjustment of indirect measurements. Setting the functional and stochastic models and adjustment algorithm. The properties of functional model, datum and configuration defect. Application of the pseudoinverse.

10. Application of the indirect measurements in different surveying tasks, focusing on explicit empirical realization of the theoretical principles of formulating appropriate functional and stochastic models.

11. Conditional measurement and adjustment of conditional measurement. Setting the functional and stochastic models of conditional measurement, adjustment algorithm and its application to solving standardized geodetic problems.

12. Conditional measurement accuracy criteria, including accuracy criteria of their derived functions. Control mechanisms in the adjustment algorithm.

13. Application of conditional measurement adjustmet in surveying tasks, focusing on explicit empirical implementation of the theoretical principles of formulating appropriate functional and stochastic models.

14. Summary of the course theoretical content and preparation for final exam.

15. Review and analysis of the results of the teaching process.

Exercises (15 weeks, 3 excercise hours per week)

1. Overview of the teaching process methodology and implementation, an overview of the course exercises content, an overview to the teaching performance, evaluation standards and operational details necessary for the exercises.

2. Empirical exercise no. 1: Application of matrix algebra operations in measurement adjustment algorithms.

3. Empirical exercise no. 2: Application of Cholesky method in order to invert the symmetric regular matrix, as an integral part of the normal equations solving method.

4. Project no. 1: Application of variances propagation, weights propagation and cofactors propagation law in the event of one or more functions of geodetic measurements.

5. Project no. 2: Adjustment of classical direct measurements, multiple measured vectors and double measurements.

6. Colloquium no. 1: The empirical application of the law of variances propagation, weights propagation, cofactors propagation and adjustments of direct measurements.

7. Project no. 3: Regular adjustment of indirect measurements - trilateration network.

8. Project no. 4: Regular adjustment of indirect measurements - triangulation network.

9. Project no. 5: Singular adjustment of indirect measurements - levelling network.

10. Colloquium no. 2: Empirical application of regular and singular adjustment of indirect measurements.

11. Project no. 6: Adjustment of conditional measurements - triangulation network.

12. Project no. 7: Adjustment of conditional measurement - trilateration network.

13. Colloquium no. 3 Empirical application of adjustment of conditional measurement.

14. Summary of the course empirical content and preparation for examinations.

15. Review and analysis of the results of the exercises teaching process.

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

Realization of teaching process presupposes continuous interaction of students with the course website, especially in the process of the project tasks solving.

2.8. Student responsibilities

Mandatory attendance at 70% at all lectures.

Mandatory attendance at 70% at all exercises.

Mandatory creation and delivery of two empirical exercises.

Mandatory creation and delivery of seven projects.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1

Oral exam

1

      (other)

     

Written exam

1

Project

1

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

Colloquia

During the semester three colloquia are scheduled. The empirical knowledge and skills of analysis and processing of geodetic measurement are checked. Colloquium lasts 120 minutes. Each colloquium contains six empirical questions. Evaluation criteria: one question = one point, without penalty. The minimum number of points for a positive outcome of the colloquium is three and the maximum number of points is the sixth. All passed colloquia substitute a empirical component of final exam.

Final exam (contains empirical component and theorethical component)

Empirical component: Two empirical questions. The exam lasts 120 minutes. Criteria of evaluation: the first question = one point, second question = five points, without penalty. The minimum number of points for a positive outcome of the exam is 3, the maximum number of points is 6. Written exam is eliminatory. The empirical component of final exam is not mandatory in the case of all positive colloquia. The mean scores for all of the Colloquia is adopted as the appropriate number of points.

Theoretical component: Six theoretical questions. The exam lasts 30 minutes. Evaluation criteria: one question = one point, without penalty. The minimum number of points for a positive outcome of the exam is 3, the maximum number of points is sixth.

The final grade is determined by the total number of points: 0, 1, 2, 3, 4, 5 points - poor, 6 points - enough, 7 and 8 points - good, 9 and 10 points - very good, 11 and 12 points - excellent.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Feil, L. : Theory of errors and adjustments – first part. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Faculty of Geodesy University of Zagreb, ISBN 86-81465-01-5, Zagreb, 1989. (on Croatian)

1

     

Feil, L. : Theory of errors and adjustments – second part. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Faculty of Geodesy University of Zagreb, ISBN 86-81465-02-3, Zagreb, 1990. (on Croatian)

1

     

Rožić, N. : Processing of geodetic measurements. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Faculty of Geodesy University of Zagreb, ISBN 978-953-6082-10-0, Zagreb, 2007. (on Croatian)

1

     

Rožić, N. : Processing of geodetic measurements. Faculty of Geodesy University of Zagreb, lectures in form of PPT presentations, Zagreb, 2007. (on Croatian)

     

yes

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Rožić, N.: Course internet site, www2.geof.unizg.hr/~nrozic/aogm/.

Klak, S. : Theory of errors and adjustments. II revised and updated edition., Faculty of Geodesy University of Zagreb, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986. (on Croatian)

Rožić, N. : Repetitoria and solved problems in theory of errors and adjustments. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Faculty of Geodesy University of Zagreb, ISBN 953-6082-00-4, Zagreb, 1993. (on Croatian)

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Recording of presence in the classroom during the teaching process.

Check and recording the validity of making and delivery of all empirical exercises and projects.

Test the knowledge and skills on the three colloquia during the teaching process.

Testing of knowledge on the final exam, which includes a separate components of theoretical knowledge and empirical skills.

Self-evaluation and students questioner.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)