1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Dubravko Gajski

1.6. Godina studija

2

1.2. Naziv predmeta

 Fotogrametrija

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

 Ljiljana Pleše

Dubravka Maurer

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

 60 (30P-30V)

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80-90

1.5. Status predmeta

obavezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

 e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

 • steći osnovna znanja o principima aerofotogrametrijske izmjere
 • znati optimalno odabrati aerofotogrametrijske metode izmjere
 • poznavati digitalni aerofotogrametrijski instrumentarij
 • znati slijed postupaka obrade i izmjere aerofotogrametrijskih snimki

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje:

 -     Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.

 

Primjena znanja i razumijevanja:

 -     Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.

 -     Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.

 

Donošenje zaključaka i sudova:

 -     Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

 

Prezentacije i rad u timu:

 -     Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

 

Vještine učenja i etike:

 -     Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere,  geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studentice i studenti će:

 -     Usporediti fotogrametrijske metode izmjere s ostalim geodetskim metodama.

 -     Nabrojiti relevantna svojstva mjernih kamera i razvrstati fotografske kamere prema mjernim svojstvima. 

 -     Koristiti mogućnosti digitalnih fotografskih kamera za postizanje tehničke fotografije.

 -     Definirati koordinatne sustave u fotogrametriji. Transformirati fotogrametrijska mjerenja između pojedinih koordinatnih sustava u fotogrametriji.

 -     Procijeniti mogućnosti ljudskog oka u fotogrametrijskoj izmjeri.

 -     Interpretirati fotogrametrijske snimke i identificirati orijentacijske točke.

 -     Monokularno mjeriti fotogrametrijske snimke na digitalnom monokomparatoru.

 -     Koristiti principe stereoskopskog promatranja i stereoskopski mjeriti fotogrametrijske snimke.

 -     Prepoznati elemente mjerne snimke i koristiti ih u fotogrametrijskoj izmjeri.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

1.

23.02.2015.- 27.02.2015.

Sadržaj i organizacija kolegija, uvod, pojam i definicije fotogrametrije

Auditorne. Organizacija i sadržaj vježbi.

2.

02.03.2015.- 06.03.2015.

Osnove fotografije i preslikavanja, parametri snimanja i svojstva tehničke fotografije. Dubina oštrine

Upoznavanje sa slobodnim fotogrametrijskim softverom NOOBEED.

3.

09.03.2015.- 13.03.2015.

Kamere i drugi sustavi za snimanje, mjerne i nemjerne kamere. Digitalne kamere sa plošnim, linijskim i točkastim senzorima. Tehničke karakteristike i mjerna svojstva.

Zadavanje 1. projekta: Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki

4.

16.03.2015.- 20.03.2015.

Izmjera snimki, koordinatni sustavi u fotogrametriji, transformacija koordinata u ravnini.

Rad na 1. projektu: mjerenje slikovnih koordinata

5.

23.03.2015.- 27.03.2015.

Terestrička fotogrametrija, pribor, snimanje i primjena. Izrada dokumentacije za potrebe restauracije kulturne baštine.

Rad na 1. projektu: unutarnja orijentacija

6.

30.03.2015.- 03.04.2015.

Aerofotogrametrija, oprema, priprema terena i planiranje snimanja

Rad na 1. projektu: relativna orijentacija

7.

06.04.2015.- 10.04.2015.

Plan leta, geometrija snimanja u nizovima i blokovima. Fotosignalizacija.

Rad na 1. projektu: apsolutna orijentacija

8.

13.04.2015.- 17.04.2015.

Stereofotogrametrija, oko, moć razlučivanja oka, osjetljivost na boje, stereoskopsko promatranje, subjektivni model.

Rad na 1. projektu: Analiza rezultata i predaja projekta

9.

20.04.2015.- 24.04.2015.

Principi stereoizmjere, analitički i digitalni sustavi. Digitalni stereokomparatori i monokomparatori.

2. projekt: Zrcalni stereoskop - upoznavanje s instrumentalnim mogućnostima te načinom fotogrametrijske interpretacije i mjerenja

10.

27.04.2015.- 01.05.2015.

Fotogrametrijske orijentacije, svrha i elementi pojedinih orijentacija. unutarnja orijentacija, vanjska orijentacija.

1. kolokvij

11.

04.05.2015.- 08.05.2015.

Relativna orijentacija, apsolutna orijentacija, opasne plohe, deformacija modela.

Zadavanje 2. projekta: Izrada 3D anaglifskog prikaza

12.

11.05.2015.- 15.05.2015.

Aerotriangulacija u nizovima i blokovima: Metoda nezavisnih modela i zrakovnog snopa

Rad na 2. projektu: priprema snimki i elemenata orijentacije

13.

18.05.2015.- 22.05.2015.

Standardni fotogrametrijski proizvodi, ortofoto,

Rad na 2. projektu: subjektivna interpretacija 3D-anaglifskog prikaza

14.

25.05.2015.- 29.05.2015.

LIDAR

Rad na 2. projektu: Analiza rezultata i predaja projekta

15.

01.06.2015.- 05.06.2015.

Točnost fotogrametrijske izmjere,

2. Kolokvij 

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 timski zadaci

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

 • nazočnost na predavanjima i vježbama više od 70%
 • 1. Projekt: Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki
 • 2. Projekt: Izrada 3D-anaglifskog prikaza
 • provjera znanja (2 kolokvija i/ili pismeni i usmeni ispit)

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1,5

Pohađanje nastave

 

Pohađanje nastave

 

Eksperimentalni rad

 

Eksperimentalni rad

 

Eksperimentalni rad

 

Esej

 

Esej

 

Esej

 

Kolokviji

0,5

Kolokviji

0,5

Kolokviji

 

Pismeni ispit

0,5

Pismeni ispit

2

Pismeni ispit

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

Uspješnost izrade projektnih zadataka, te njihovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom njihove predaje.

Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem dva kolokvija tijekom semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.

Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na oba kolokvija i iz oba projektna zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.

RB.         Aktivnost                                                                           Ukupno bodova              Napomena

1.            Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki           25                                          min. 50 %

2.            Izrada 3D anaglifskog prikaza                                    25                                          min. 50 %

3.            1. kolokvij                                                                          25                                          min. 50 %

4.            2. kolokvij                                                                          25                                          min. 50 %

                UKUPNO                                                                           100                                        min 50%

 

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od:

-      Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 (ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) )

-      Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu

-      50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene)

Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način:

Postotak                             Ocjena

50% do 71%                       dovoljan (2)

72% do 80%                       dobar (3)

81% do 90%                       vrlo dobar (4)

91% do 100%                     izvrstan (5)

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

 Karl Kraus: Fotogrametrija 1.dio - osnove i standardni postupci

 7

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

 • praćenje aktivnosti studenata tijekom teoretske i praktične nastave, poticanje kritičkog promišljanja i vlastite inicijative za istraživanjem 
 • vrednovanje kvalitete izrađenih projekata
 • praćenje usvojenih znanja na kolokvijima tijekom nastave
 • pismeni i usmeni ispit
 • vrednovanje rezultata studentske ankete

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Dubravko Gajski

1.6. Year of the study programme

2

1.2. Name of the course

Photogrammetry

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Ljiljana Pleše

Dubravka Maurer

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L + 30 E)

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

80

1.5. Status of the course

obligate

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

-       reach the basic knowledges about principles of photogrammetric measuring

-       know to choose the optimal methods of aerophotogrammetric measuring

-       to undestand the technology of aerophotogrammetric instrumentation

-       to know the procedures of photogrammetric data processing and measuring of images

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

No requirements

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Knowledge and understanding

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Understand mathematical methods and physical laws applied in geodesy and geoinformatics.

 

Applying knowledge and understanding

Apply knowledge of mathematics and physics for the purpose of recognizing, formulating and solving of problems in the field of geodesy and geoinformatics.

Handle geodetic instruments and appropriate measuring equipment properly, and perform geodetic measurements.

Solve practical tasks in surveying, spatial data collection, real estate evaluation and management.

Make plans, maps and related presentations using modern methods and technologies on the basis of measured data and other sources.

Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.

Maintain topographic, cartographic, maritime and navigation, and land information systems, integrate and visualise spatial information.

Use information technology in solving geodetic and geoinformation tasks.

 

Making judgements

Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Recognise problems and tasks in the application of geodetic and geoinformation principles and methods, and select proper procedures for their solution.

 

Communication skills

Prepare official public documents, reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space.

Communicate the results obtained by means of geodesy and geoinformation to clients and experts of geodetic and other related professions

 

Learning and ethical skills

Keep pace with and adopt new technological achievements in the field of surveying, geoinformation systems and services based on the position, and the changes in regulations, norms and standards.

Take responsibility for continuing academic development in the field of geodesy and geoinformatics, or related disciplines, and for the development of interest in lifelong learning and further professional education.

 

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

-       compare photogrammetric measuring methods to other surveying measuring methods

-       know the relevant features of metric cameras, and classify them according their metric features

-       Use the possibilities of digital photographic camera to achieve technical photography.

-       Define the coordinate systems in photogrammetry. Transform photogrammetric measurements between different coordinate systems in photogrammetry.

-       Evaluate the abilities of the human eye in the photogrammetric survey.

-       Interpret photogrammetric image and identify the orientation point.

-       measure photogrammetric images at the digital monocomparator.

-       Use the principles of stereoscopic vision to measure photogrammetric images.

 

-       Recognise elements of metric images and use them in the photogrammetric survey.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1.The content and organization of the course, an introduction, the concept and definition of photogrammetry

2. Basics of photography and imaging, parameters and properties of technical photos. Depth of field.

3. Cameras and other systems for imaging, metric and non-metric cameras. Digital Camera with area-, line- and point- sensors Technical characteristics and measurement properties

4. measuring of images, coordinate systems in photogrammetry, 2D coordinate transformations.

5. Terrestrial photogrammetry, accessories, and applications. Producing of documents of cultural heritage.

6. Aerial photogrammetry, equipment. Distribution, stabilisation and determination of control points. Flight planning

7. Flight plan, imaging geometry in rows and blocks Photosignalization.

8. Stereophotogrametry, eye, resolving power of the eye, sensitivity to the color, stereoscopic viewing, subjective model

9. Principles of stereo-measurements, analytical and digital systems Digital stereo- and mono- comparators.

10. Photogrammetric orientation, the purpose and elements of particular orientation. inner orientation, outer orientation

11. The relative orientation, absolute orientation, dangerous surfaces, deformation of the model

12. Aerial triangulation in rows and blocks: method of independent models and bundle block adjustement

13. Standard photogrammetric products, orthophoto,

14. LIDAR

15. Accuracy of photogrammetric measurements

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

attendance at lectures and exercises more than 70%

1. Project: Orientation tics

2. Project: Creating a 3D-display anaglyph ifskog assessment (2 tests and / or written and oral exams)

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1.5

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

0.5

Oral exam

0.5

      (other)

     

Written exam

0.5

Project

2

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

The success of development of project tasks, and their understanding is evaluated upon completion of work.

 

Rating of the written exam and the colloquium is determined as follows:

percentage Rating

50% to 71% is sufficient (2)

72% to 80% good (3)

81% to 90% very good (4)

91% to 100% excellent (5)

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Kraus, K.: Photogrammetry – basic principles vol.4.

7

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

     

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

     

2.14.Other (as the proposer wishes to add)