1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Stanislav Frangeš

1.6. Godina studija

2

1.2. Naziv predmeta

Kartografija

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5

1.3. Suradnici

Robert Župan,
Vesna Poslončec-Petrić

Igor Birin

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

60 (30P+30V)
e-učenje = da

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80-90

1.5. Status predmeta

Obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

e-učenje razine 2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Usvajanje osnovnih znanja o kartografiji, njenom razvoju i postupcima izrade karata, kartografskoj vizualizaciji i generalizaciji s naglaskom na postizanju sposobnosti za razlikovanje objekata prikaza na različitim kartografskim prikazima i primjenu elemenata kartografike u cilju izrade jednostavnijih karata i kartama srodnih prikaza.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni predmeti: 
„Programiranje“ 
„Osnove geoinformatike“ 
„Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici“

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanje i razumijevanje: 
Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu. 
Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

Primjena znanja i razumijevanja: 
Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika. 
Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.


Donošenje zaključaka i sudova: 
Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.


Prezentacije i rad u timu: 
Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studentice i studenti će:

objasniti kartografiju i njezine zadatke, razvoj kartografije i podjelu kartografije,

izdvojiti objekte prikaza i imena objekata (toponime) na različitim kartografskim prikazima,

usporediti vrste kartografskih prikaza razlikovanjem njihovih svojstava, elemenata, mjerila, veličine i dr.,

izdvojiti izvornike za izradu kartografskih prikaza, 

objasniti kartografiku i upotrijebiti elemente kartografike,

objasniti kartografsku generalizaciju, čimbenike i osnovne postupke kartografske generalizacije,

kreirati kartografski prikaz provođenjem svih postupaka potrebnih za njegovu izradu,

kreirati skup podataka (metapodataka) potrebnih za uporabu kartografskog prikaza,

preporučiti metode uporabe i načine održavanja kartografskih prikaza,

usporediti suvremene službene i neslužbene kartografske proizvode Republike Hrvatske.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

Sadržaj predavanja (po 2-satnim predavanjima):

1.      Uvodno predavanje i pravila vrednovanja studenata kroz semestar.

2.      Kartografija i njezini zadaci. Definicija kartografije. Podjele kartografije. Periodi i epohe razvoja kartografije.

3.      Tijek izrade kartografskog prikaza.

4.      Objekti prikazivanja. Podjela objekata prikazivanja. Imena objekata – toponimi.

5.      Vrste kartografskih prikaza. Karta i njezina svojstva. Sastavni dijelovi karte. Veličine karata. Osnovno o topografskim kartama. Osnovno o tematskim kartama. Kartama srodni prikazi. Atlasi. Reljefi i reljefne karte. Suvremene karte RH.

6.      Kolokvij 1

7.      Izvornici za izradu kartografskog prikaza.

8.      Opći sustavi znakova. Kartografika. Kartografski znakovi. Minimalne veličine. Svojstva i oblikovanja znakova. Osnovni geometrijsko-grafički elementi. Signature. Podjele signatura. Veličine i mjerilo signatura. Dijagrami. Podjele dijagrama. Grafičke varijable. Višeton. Boja. Pismo. Kartografska vizualizacija.

9.      Osnovni pojmovi o kartografskoj generalizaciji. Čimbenici koji utječu na generalizaciju. Postupci kartografske generalizacije.

10.   Kolokvij 2

11.   Izrada kartografskog prikaza. Utjecaj hardvera na kartografsku reprodukciju. Utjecaj softvera na kartografsku reprodukciju. Rasteri i rastriranje u digitalnoj kartografiji. Tiskovni postupci.

12.   Skup podataka za upotrebu različitih kartografskih prikaza.

13.   Određivanje načina održavanja.

14.   Kolokvij 3

15.   Ponovljeni i popravni kolokvij

 

Sadržaj vježbi (po zadacima unutar projekata):

Izrada mentalne karte (2 sata)

1. zadatak – Izrada izabranih kartografskih znakova i njihovo variranje kroz različita mjerila (8 sati)

2. zadatak – Izrada sastavljačkog originala zadane karte sa cjelokupnim vanjskim opisom (8 sati)

3. zadatak – Izrada zadane jednostavne tematske karte 12 sati)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

 timski rad

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Obvezna nazočnost na 70% nastave - predavanja. 

Obvezna nazočnost na 70% nastave - vježbe.

Obvezno položena 3 kolokvija.

Obvezna predaja 3 projektna zadatka.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0,5

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

1,5

Usmeni ispit

1,0

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1,0

Projekt

1,0

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Opća načela po kojima se izvodi bodovanje:

 

Maksimalni bodovi
kolokviji (u okviru predavanja) 51

prisutnost i rad na vježbama 15

projekti (u okviru vježbi) 34

UKUPNO 100

Obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je ostvarivanje minimalnih uvjeta (pravo na potpis).


Pravo na potpis:
bodovi
prisustvovati na vježbama 4
minimalni broj bodova na kolokvijima (5+5+5) 15
minimalni broj bodova na projektima (4+4+6) 14
UKUPNO 33

Za priznavanje pisanog dijela ispita potrebno je postići:
bodovi
za dovoljan (2) 66-75
za dobar (3) 76-84
za vrlo dobar (4) 85-93
za izvrstan (5)94-100

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom postignutom kroz semestar, i time priznanjem pisanog dijela ispita s takvom ocjenom, mogu pristupiti pisanom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Kod toga im ocjena postignuta kroz semestar više ne vrijedi.

Redoviti ispitni rok:
za uspješno polaganje pisanog dijela ispita potrebno je postići: 

bodovi
za dovoljan (2) 36-45
za dobar (3) 46-55
za vrlo dobar (4) 56-64
za izvrstan (5) 65-72

Usmenom dijelu ispita obvezno pristupaju svi studenti, bez obzira jesu li ocjenu iz pisanog dijela ispita postigli sakupljanjem bodova kroz semestar ili na redovitom ispitnom roku.

Konačna ocjena za studente kojima je priznat pisani dio ispita (postigli 66 i više bodova) formira se na temelju te ocjene i odgovora na usmenom dijelu ispita.

Za studente koji pristupaju pisanom dijelu ispita, jer ga se nisu oslobodili kroz semestar (postigli manje od 66 bodova) ili nisu zadovoljni ocjenom postignutom kroz semestar, ukupna ocjena za pisani dio formira se na temelju srednje ocjene dobivene kroz semestar i pisanog dijela ispita, na način strogo propisan u odgovarajućim tablicama.

Na usmenom dijelu ispita moguće je konačnu ocjenu povisiti za jednu ocjenu u odnosu na ocjenu priznatu iz pisanog dijela, ali i neograničeno ju smanjiti.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lovrić, P. (1988): Opća kartografija, Sveučilište u Zagrebu. 

5

 

Frančula, N. (2001): Digitalna kartografija, Geodetski fakultet, Fakultetska skripta, Zagreb.

10

 

Frančula, N. (2000): Kartografska generalizacija, Geodetski fakultet, Fakultetska skripta, Zagreb.

10

 

Frangeš, S. (2014): Opća kartografija - predavanja (pdf, 1 MB)

 

e-ucenje

Frangeš, S. (2014): Kartografskareprodukcija - predavanja (pdf, 0,4 MB)

 

e-ucenje

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C. (1995): Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons.

Hake, G., Grünreich, D., Meng, L. (2002): Kartographie – Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Frangeš, S. (1998): Grafika karte u digitalnoj kartografiji, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb.

Ćosić, S., Alilović, M., Frangeš, S., Landek, I. (2012): Topografske karte na području Hrvatske (glavni urednik: Frangeš), Državna geodetska uprava, Zagreb.

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Periodičko testiranje usvojenog znanja studenata – 3 kolokvija.

Periodičko testiranje usvojenog praktičnog znanja studenata – kolokviranje 3 zadataka prilikom predaje istih.

Polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

Samovrjednovanjem nastavnika i anketiranjem polaznika. 

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

Predmet je koncipiran da se na razini programa u okvirima vještine učenja i etike postigne praćenje i usvajanje novih tehnoloških dostignuća u području geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda, kao i planiranju nastavka akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razvijanju kulture cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Stanislav Frangeš

1.6. Year of the study programme

2

1.2. Name of the course

Cartography

1.7. Credits (ECTS)

5

1.3. Associate teachers

Robert Župan

Vesna Poslončec-Petrić

Igor Birin

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

60 (30L+30E)

e-learning = yes

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

80-90

1.5. Status of the course

Mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

level 2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The acquisition of basic knowledge of cartography, its development and methods of producing maps, cartographic visualization and generalization with an emphasis on achieving the ability to distinguish objects viewed at different cartographic representations and the application of the elements of cartography in order to develop simple maps and map related representations.

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Passed exams in courses:

"Basics of Geoinformatics"

"Engineering Graphics in Geodesy and Geoinformatics"

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Understand the role of geodesy, geoinformatics and spatial data in modern world, demonstrate competences in measuring systems, methods and technologies of measurement and spatial data collection.

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data.

Make plans, maps and related presentations using modern methods and technologies on the basis of measured data and other sources.

Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps.

Exercise appropriate judgements on the basis of performed calculation processing and interpretation of data obtained by means of surveying and its results.

Prepare official public documents, reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space.

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

The students will:

- Explain cartography and its tasks, the development of cartography and cartography division,

- Allocate objects display and object names (toponyms) on different representations,

- Compare the types of cartographic distinction between their properties, elements, scale, size, etc.,

- Set aside the originals for development of cartographic representations,

- Explain the map graphics and use elements of cartography,

- Explain the cartographic generalization, factors and basic procedures of cartographic generalization,

- Create a cartographic representation of the implementation of all procedures necessary for its development,

- Create a set of data (metadata) required for use of cartographic representation,

- Recommend the use of methods and ways of maintaining cartographic representations,

- Compare the modern official and unofficial map products in the Republic of Croatia.

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

Lectures (per 2-hour lectures):

1. Introductory lecture and valuation rules of students through the semester.

Second Cartography and its tasks. The definition of cartography. Divisions of cartography. Periods and epochs of the development of cartography.

3. During the preparation of cartographic representation.

4. Facilities display. The division of objects displaying. Object names - toponyms.

5. Types of cartographic representations. Map and its properties. Components of the map. Map sizes. Basics on topographic maps. Basics of thematic maps. Maps like graphic presentations. Atlases. Reliefs and relief maps. Modern maps of Croatia.

6. Mid term exam 1

7. Sources for the production of cartographic representation.

8. General Symbols Systems. The map graphics. Map Symbols. Minimum size. Properties and formatting characters. The basic geometric and graphic elements. Signature. The divisions signature. Size and scale of signatures. Diagrams. The divisions diagrams. Graphic variables. Wisetone. Colour. Letter. Cartographic visualization.

9. Fundamentals of cartographic generalization. Factors affecting the generalization. The methods of cartographic generalization.

10. Mid term exam 2

11. Development of cartographic representation. The influence of hardware on map reproduction. The impact of software on map reproduction. Screens and screening in digital cartography. Press Office procedures.

12. Dataset for the use of various cartographic presentations.

13 Determination requirements for update.

14. Mid term exam 3

15. Repeated and makeup exam

 

Exercises (for the tasks within the project):

Making mental maps (2 hours)

Exercise 1 - Creating a selected cartographic symbols and their variation through different scales (8 hours)

Exercise 2 - Creating authoring original maps to the overall external description (8 hours)

Exercise 3 - Creating a default simple thematic maps 12 hours)

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

 Team work (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

      Compulsory attendance at 70% of teaching - lectures.
Compulsory attendance at 70% of classes - exercises.
Mandatory deposited three colloquia.
Compulsory surrender three projects tasks.

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

0,5

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1,5

Oral exam

1,0

      (other)

     

Written exam

1,0

Project

1,0

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

The general principles by which runs scoring:

Maximum points are for:

theoretical knowledge (in the lecture) 51

presence and work on exercises 15

projects (in the exercises) 34

TOTAL 100

 

Mandatory requirement for entry into the evaluation system is the realization of minimum conditions (the right to the signature).

The right to the signature and exam:

Credits:

attend the exercises 4

minimum points for mid term exam (5 + 5 + 5) 15

minimum points for projects (4 + 4 + 6) 14

TOTAL 33

For recognition of the written exam is necessary to achieve:

credits

for sufficient (2) 66-75

for good (3) 76-84

for very good (4) 85-93

for excellent (5) 94-100

Students who are not satisfied with their grade achieved through the semester, and in recognition of the written exam with this assessment, can access the written part of the exam on the regular examination periods. In addition they score achieved through the semester is no longer valid.

A regular examination period:

for passing the written exam required to achieve the scores

for sufficient (2) 36-45

for good (3) 46-55

for Very good (4) 56-64

for excellent (5) 65-72

Oral exam is mandatory access for all students, regardless of whether the assessment of the written exam achieved by collecting points through the semester or at the regular examination period.

The final grade for students who are recognized as the written part of the exam (achieved 66 or more points) is formed on the basis of this assessment and response to oral exam.

For students who access the written part of the exam, because it did not release the semester (achieved less than 66 points) or are not satisfied with their grade achieved through the semester, the total score for the written part is formed on the basis of medium-marks over semester and written exam, the manner strictly prescribed in the respective tables.

At the oral exam can raise the final grade for an assessment in relation to the assessment recognized in the written part, but also unlimited reduce it.

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Lovrić, P. (1988): Opća kartografija, University of Zagreb.

     5

     

Frančula, N. (2001): Digitalna kartografija, Faculty of Geodesy, Fakulty script, Zagreb.

     10

     

Frančula, N. (2000): Kartografska generalizacija, Faculty of Geodesy, Fakulty script, Zagreb.

     10

     

Frangeš, S. (2014): Opća kartografija - lectures (pdf, 1 MB)

     

     e-learning

Frangeš, S. (2014): Kartografska reprodukcija - lectures (pdf, 0,4 MB)

     

     e-learning

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.

Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie – Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

Frangeš, S.: Grafika karte u digitalnoj kartografiji, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 1998.

Ćosić, Alilović, Frangeš, Landek: Topografske karte na području Hrvatske (glavni urednik: Frangeš), Državna geodetska uprava, Zagreb, 2012.

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

Periodic testing of the acquired knowledge of students - three mid term exams..

Periodic testing adopted practical knowledge of students - tests in three tasks when submitting the same.

Passing the written and oral examination.

Self-evaluation of teachers and interviewing participants.

2.14.Other (as the proposer wishes to add)

The course is designed to level the program in terms of learning skills and ethics provide monitoring and adoption of new technological developments in the field of geoinformation systems and services based on position and changes in regulations, norms and standards, as well as the basis for further academic training in the field of geodesy and geoinformatics or related disciplines, and developemnt of culture of lifelong and professional education