Otisni knjiguOtisni knjigu

Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski studij

Site: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-kolegij: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Knjiga: Preddiplomski studij - Bachelor Study
Otisnuo/la:
Datum: Petak, 10 Travanj 2020, 21:23

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Na ovim stranicama možete saznati sve važne informacije vezane uz preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige, prvi korak je upisati preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike.

Preddiplomski studij traje tri godine , diplomski studij dvije godine, poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti , polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se preddiplomski , diplomski, poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom preddiplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 180 ECTS-a te stručni naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike ( univ. bacc. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera. Pročitaj više o studijskom programu i kompetencijama koje se stječu završetkom studija .

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka preddiplomskog studija?

Nakon završetka preddiplomskog studija većina prvostupnika nastavlja diplomski studij geodezije i geoinformatike. Jedan manji dio prvostupnika se zapošljava u struci, a drugi manji dio prvostupnika odlučuje se na upis nekog drugoga diplomskog studija, najčešće u području tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2018./2019.

Prijave na preddiplomski studij obavljaju se putem nacionalnog portala www.postani-student.hr.

UPIS U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2019./2020.

Upisna kvota za Preddiplomski sveučilišni studij - Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2019/20:
89 za hrvatske državljane i državljane EU-a
5 za strane državljane

U slučaju da se ne popuni kvota za studente strane državljane, ona će se popuniti upisom studenata hrvatskih državljana ili državljana EU-a, koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine (8.400,00 kn).

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodit će se

22. i 23. srpnja 2019. godine od 8.30 do 14.00 sati u Studentskoj referadi

22. srpnja 2019.: redni broj rang liste 1 - 47

23. srpnja 2019.: redni broj rang liste 48 - 89

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na jesenskom roku provodit će se

20. rujna 2019. godine od 8:30 do 12:00 sati u Studentskoj referadi

Na upis je potrebno donijeti:

 1. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (original) - Dvije fotografije 4 x 6
 2. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn. Uplata se obavlja u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196, za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala. Indeks se kupuje u skriptarnici Fakulteta.
 3. Kopiju osobne iskaznice

Komplet upisnog materijala (upisni list, prijavni list i lozinku za upis) preuzima se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice.

Redoviti studenti ne plaćaju participaciju prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Strani državljani plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Više o participacijama i nakanadama.


Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik (viša razina) - do 100 bodova
 • Matematika (viša razina) - do 300 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik - do 100 bodova
 • Fizika ili Informatika* - do 100 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća - IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar) ili Astronomija;
 • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Astronomija.

Postupak prijave, razredbeni postupak i rang-lista kandidata sa statusom pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika za upis na studijski program 1.

a) Pravo prijave:
- Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u okviru 12 godišnjeg školovanja

b) Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 1. do 8. srpnja 2019. godine (srpanjski razredbeni rok) te od 02. do 09. rujna 2019 (rujanski razredbeni rok).
Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr (uz predaju original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )
 • Rodni list
 • Svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju iz kojih je vidljiv uspjeh svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • Rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom postupku)
 • Uplatnicu u iznosu od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu "Troškovi razredbenog postupka".

c) Elementi klasifikacijskog postupka:
Uspjeh u srednjoj školi, a kandidat može ostvariti najviše 400* bodova:
*Bodovanje uspjeha u srednjoj školi boduje se na sljedeći način:
Prosječna ocjena ekvivalentna hrvatskom sustavu ocjena pomnoži se sa 100, a dobiveni produkt broj je bodova.

d) Upis:
Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa upis na Fakultet održat će se 22. srpnja 2019. godine (srpanjski razredbeni rok) te 19. rujna 2019. (rujanski razredbeni rok).


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis predmeta iz višeg semestra/godine

Upisi predmeta obavljaju se  semestralno. Student sam upisuje predmete putem  Studomata  u vrijeme predviđeno  akademskim kalendarom, a koje se pravovremeno objavljuje i na  Oglasnoj ploči. Naknadni upis predmeta izvan predviđenog termina  posebno se naplaćuje.

Predmet kojeg student ne položi u jednoj akademskoj godini, mora ponovo upisati u sljedećoj ak. godini i ponovo obaviti sve obveze na predmetu. Ako i nakon drugog upisa predmeta taj predmet ne položi gubi pravo studiranja na studiju (vidi  Pravilnik o studiranju, čl. 39., 45. i 14. ).

Upis dodatnih predmeta u semestru (više od 30 ECTS-a) iz viših godina je moguć za redovite studente koji planiraju boravak na stranom sveučilištu u okviru međunarodne razmjene, što treba obaviti u dogovoru s ECTS-koordinatorom i prodekanom za nastavu i studente.

Izborni predmeti

Nakon provedenog prvog koraka upisa izbornih predmeta nastavnik može za one predmete na koje se upiše manje od 10 studenata izjaviti da neće održavati nastavu. U tom slučaju studenti putem Studomata u drugom koraku upisuju one izborne predmete koji će se izvoditi.

Student može tijekom prva dva tjedna nastave isključivo iz opravdanih razloga poništiti ili promijeniti izborni predmet (kolizija u satnici i sl.) (vidi  Pravilnik o studiranju, čl. 38. )

Upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Studenti mogu upisivati izborne predmete i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Student najprije ispunjava i ovjerava točku 1.  Obrasca za upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu  u Studentskoj službi. Na sastavnici na kojoj želi upisati predmet popunjava i ovjerava podatke pod točkom 2. Prije upisa predmeta na upisni list, upis ovjerava  ECTS koordinatoru  i podatke dostavlja Studentskoj službi. Nakon polaganja predmeta (točka 4.) student dostavlja obrazac ECTS koordinatoru koji donosi konačnu odluku o priznavanju i ocjeni te obrazac dostavlja Studentskoj službi.

Postupak upisa izbornog predmeta na drugoj sastavnici treba obaviti najkasnije do isteka prva dva tjedna nastave u tekućem semestru.

Studenti preddiplomskog studija mogu upisivati izborne predmete na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u broju ECTS-a koji je predviđen  studijskim programom, odnosno 2 ECTS-a u I. semestru, 3 ECTS-a u II. semestru, 5 ECTS-a u III. i IV. semestru, 7 ECTS-a u V. semestru i 8 ECTS-a u VI. semestru.

Ukoliko student/ica upiše više izbornih predmeta nego je to predviđeno studijskim programom na prijedlog ECTS-koordinatora neki predmeti mogu biti upisani kao predmeti koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studijski program

Preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2005/06. U ak. god. 2014/15. evidentirane su izmjene i dopune u iznosu do 20%. Od ak. god. 2015/16. izvodi se program u skladu s navedenim izmjenama i dopunama, koje se uglavnom odnose na veći broj izbornih predmeta.


Dopusnica MZOS-a za izvođenje preddiplomskoga sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika.

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan za određenu ak. god. donosi se u lipnju prethodne ak. god. Konačni i objedinjeni Izvedbeni plan objavljuje se u veljači tekuće ak. god.

Izvedbeni plan utvrđuje nastavnike i suradnike, mjesta, početak i završetak te satnicu izvođenja nastave, oblike nastave, način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja, popis literature, izvođenje na stranom jeziku, način izvođenja nastave i ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.

Izvedbeni plan podržan je ISVU-om i pojedini elementi izvedbenog plana nalaze se na sljedećim servisima ISVU-a:


Dokument objedinjenog Izvedbenog plana za ak. god. 2012/13.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Troškovi studija

Prilikom upisa akademske godine putem Studomata studentu se automatski izračunava i participacija u školarini za tu akademsku godinu.  Izračun se obavlja prema  shemi izračuna.

Studenti koji prvi put upisuju studijski program (brucoši) ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Participacije u troškovima studija redovitih studenata određene su propisima Sveučilišta u Zagrebu.

Sve uplate u korist Geodetskog fakulteta obavljaju se preko banke ili pošte prema priloženim uputama.

Ugovorom o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. određeno je da redoviti studenti koji prvi put upisuju određenu razinu studija u prvoj godini ne plaćaju troškove studija.

Uspješni studenti koji redovito ispunjavaju obveze na studijskom programu (ostvaruju 55 i više ECTS-a svake ak. god.) ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Redoviti studenti viših godina plaćaju participaciju odnosno oslobođeni su od plaćanja participacije sukladno sljedećim dokumentima:

Odluka Senata o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu

Maksimalni iznos participacije iznosi 8400 kuna.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Jedan ECTS vrijedi 140 kuna.

Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu

Student koji ostvari manje od 30 ECTS-a u ak. god. plaća maksimalni iznos participacije!

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu


Odlukama o visini naknade obrazovanja koje donosi Fakultetsko vijeće određuju se naknade za troškove upisa, prijelaza, gubitak indeksa, molbe, naknadne upise, promocije i sl.

Naknadni upis predmeta zbog propuštenog upisnog roka plaća se 400 kuna !

Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2019/20.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Važniji propisi

U nastavku je popis najvažnijih propisa za studente preddiplomskog studija.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Najuspješniji studenti (10% najboljih) na preddiplomskom studiju generacija 2005/06. do 2014/15.

Najuspješniji studenti su oni koji su studij završili u roku i imaju najbolji uspjeh.

Uspjeh studenta izračunan je kao umnožak težinskog prosjeka ocjena i broja ostvarenih ECTS-a na studiju.

Generacija 2014/15., upisan 90 student (10% = 9)

1. Marta Pokupić
2. Ana Relotić
3. Dario Linardić
4. Damir Matić
5. Antun Jakopec
6. Iva Vuković
7. Mia Vukelić
8. David Petrović
9. Kristina Peran


Generacija 2013/14., upisan 91 student (10% = 9)

1. Marko Dumančić
2. Mirna Hanževački
3. Luka Zalović
4. Đana Šimičić
5. Viktoria Đuračić
6. Ena Smoković
7. Viktor Mihoković
8. Nejira Mandal
9. Matea Zlatunić


Generacija 2012/13., upisano 86 studenata (10% = 9)

1. Antonio Udović
2. Dorijan Radočaj
3.Andrej Jertec
4. Samanta Bačić
5. Kristina Matika
6. Sebastijan Sekulić
7. Eleonora Kučić
8. Josip Bender
9. Ivana Čuljak
Senka Jukić


Generacija 2011/12., upisano 85 studenata (10% = 9)

1. Ines Pavičić
2. Antonio Tupek
3. Vedran Vladić
4. Dario Panić
5. Sara Vučković
6. Ivana Vidić
7. Dominik Dujnić
8. Lovorka Bošković
9. Igor Rajić


Generacija 2010/11., upisano 102 studenata (10% = 10)

1. Jasmina Antolović
2. Gordana Mađor
3. Katarina Milec
4. Monika Barilar
5. Petar Božičević
6. Dino Železnjak
7. Filip Todić
8. Ružica Kozić
9. Lucija Meštrić
10. Lucijo Martinić


Generacija 2009/10., upisano 122 studenata (10% = 12)

1. Ivana Puklavec
2. Doris Pivac
3. Franjo Šiško
4. Alenka Mikolić
5. Filipa Šola
6. Barbara Plavčić
7. Ivan Jurina
8. Mario Švarc
9. Sara Baraba
10. Tamara Juretić
11. Martina Idžanović
12. Matija Videković


Generacija 2008/09., upisano 125 studenata (10% = 13)

1. Ivan Racetin
2. Vanja Pleše
3. Dino Udovičić
4. Matija Maček
5. Sanja Vaclavek
6. Vedran Stojnović
7. Iva Slišković
8. Sanja Stilinović
9. Maja Katavić
10. Josip Peroš
11. Leo Pavičić
12. Ana Jurinović
13. Želimir Župljanin


Generacija 2007/08., upisano 125 studenata (10% = 13)

1. Antonio Luketić
2. Martina Vrček
3. Martina Ramić
4. Ljerka Županović
5. Kristina Opatić
6. Dunja Pinter
7. Aldijana Dubinović
8. Matej Varga
9. Stipe Vranković
10. Lucija Baričević
11. Daria Dragčević
12. Jakov Maganić
13. Valentin Rimanić


Generacija 2006/07., upisano 143 studenata (10% = 14)

1. Ivan Juraj
2. Tina Smoljan
3. Marijan Grgić
4. Adam Vinković
5. Marko Mataija
6. Filip Vodopija
7. Anđelo Jareb
8. Nada Ćosić
9. Sergej Baričević
10. Ivan Tomljenović
11. Dino Šubat
12. Klementina Sinčić
13. Kristijan Koch
14. Jelena Petrović


Generacija 2005/06., upisano 196 studenata (10% = 20)

1. Emina Stričak
2. Filip Biljecki
3. Igor Tomić
4. Marino Čuljat
5. Lidija Špiranec
6. Željka Baćan
7. Maja Polić
8. Martina Bednjanec
9. Tomislav Trlaja
10. Daria Došen
11. Vedran Car
12. Tanja Špodnjak
13. Leonida Klarić
14. Dino Dragun
15. Dijana Kodžić
16. Ariana Vukelić
17. Roman Brajković
18. Andrija Knežević
19. Alen Junašević
20. Ivan Branišelj


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studentski voditelji

Voditelji su dužni studente savjetovati vezano uz obavljanje obveza na nastavi, njihovih prava i obveza na studiju, te ih usmjeravati u planiranju karijere.

Studenti se mogu osobno javiti voditeljima u vrijeme koje je nastavnik na osobnim stranicama naveo kao vrijeme konzultacija ili e-poštom.

Popis dodijeljenih voditelja studentima 1. godine preddiplomskog studija ak. god. 2015/16. nalazi se na Intranetu fakulteta.

Popis dodijeljenih voditelja studentima u ak. god. 2014/15. nalazi se na Intranetu fakulteta.


Vrijedan izvor informacija za bolje snalaženje tijekom studija je i Vodič za studente - korisne informacije što se u tiskanom obliku dijeli svim brucošima preddiplomskog studija.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Različito

Aktualne obavijesti i informacije se objavljuju na Oglasnoj ploči i na web-stranicama Fakulteta.

Obavijesti za pojedine predmete objavljuju se na Oglasnim pločama predmeta na e-učenju. Te obavijesti pristižu i na službenu adresu e-pošte upisanih studenata na predmet.

O važnijim događajima na preddiplomskom studiju i fakultetu za prethodnu ak. god. možete saznati u Godišnjaku Geodetskog fakulteta (popis studenata koji su završili studij, nagrade studentima, studentski uspjesi organizirani kroz Studentski zbor i sl.)


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente