Otisni knjiguOtisni knjigu

Diplomski studij - Master Study

Diplomski studij

Site: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-kolegij: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Knjiga: Diplomski studij - Master Study
Otisnuo/la:
Datum: Petak, 10 Travanj 2020, 22:29

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Na ovim stranicama možete saznati sve važne informacije vezane uz diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika.

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige?

Preddiplomski studij traje tri godine, diplomski studij dvije godine , poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti , polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se preddiplomski, diplomski , poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 120 ECTS-a te stručni naziv magistar inženjer geodezije i geoinformatike ( mag. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera. Pročitaj više o studijskom programu i kompetencijama koje se stječu završetkom studija.

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka diplomskog studija?

Završetkom diplomskog studija moguće je postati ovlašteni inženjer geodezije, i većina magistara relativno lako pronalazi posao, najčešće već tijekom studija. Državna geodetska uprava sa svojim područnim uredima za katastar, uredi ovlaštenih inženjera geodezije te privatne tvrtke koje izvode sve vrste geodetskih i geoinformatičkih poslova (od državnih izmjera, građevinskih pothvata i uređenja vlasničkih odnosa) zapošljavaju najveći dio magistara geodezije i geoinformatike. Jedan dio pronalazi poslove u uredima lokalne samouprave i državne uprave ili odjelima većih tvrtki i institucija koji se bave upravljanjem zemljišnim informacijama i prostornim podacima te u tvrtkama koje se bave uslugama utemeljenima na prostornim podacima. Dio prvostupnika i magistara geodezije i geoinformatike odlučuje se zaposliti u inozemstvu, pri čemu ne nailaze na probleme. Prema dosadašnjim iskustvima, njihove kvalifikacije i znanja izvrsno konkuriraju na stranom tržištu rada.

Nastavak obrazovanja magistri inženjeri geodezije i geoinformatike mogu ostvariti na poslijediplomskim studijima, prvenstveno na specijalističkom i doktorskom studiju geodezije i geoinformatike.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij u ak. god. 2019/20.

Odluka o usvajanju upisnih kvota i kriterija za upis u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike u ak. god. 2018./2019.


Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 02. do 13. rujna 2019. 
Preuzmite Obrazac za prijavu.

UPIS U I.GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2019./2020.

Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2019./2020. je:

 • usmjerenje Geodezija: 45 studenata ( 43 studenta hrvatska državljana ili državljana EU-a, 2 studenta strana državljana)
 • usmjerenje Geoinformatika: 45 studenata ( 43 studenta hrvatska državljana ili državljana EU-a, 2 studenta strana državljana)

U slučaju da se ne popuni kvota za studente strane državljane, ona će se popuniti upisom studenata hrvatskih državljana ili državljana EU-a, koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine (8.400,00 kn).

Usvajaju se Kriteriji za upis na Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2018./2019. kako slijedi:

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij kojim je stekla najmanje 180 ECTS bodova. Pod odgovarajućim sveučilišnim preddiplomskim studijem smatraju se:

A) Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Geodezija i geoinformatika na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

B) Akreditirani studij geodezije i geoinformatike na drugom Sveučilištu.

C) Sveučilišni preddiplomski studijski programi iz znanstvenih polja: građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, računarstvo, geofizika, geografija, geologija, matematika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, strojarstvo, inženjerstvo okoliša, interdisciplinarne tehničke znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, šumarstvo, tehnologija prometa i transport, temeljne tehničke znanosti.

Studenti koji su završili studij pod C) obvezni su upisati razlikovne ispite s preddiplomskog studija Geodezija i geoinformatika prema sljedećoj tablici:

I. semestar - Geodetski instrumenti - 5 ECTS-a (I. sem. preddiplomskog studija)

II. semestar - Izmjera zemljišta - 5 ECTS-a (II. sem. preddiplomskog studija)

III. semestar - Satelitsko pozicioniranje - 5 ECTS-a (V. sem. preddiplomskog studija)

IV. semestar - Državna izmjera - 5 ECTS-a (VI. sem. preddiplomskog studija)

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbenim postupkom utvrđuju se sposobnosti pristupnika za uspješan studij na Geodetskom fakultetu. Od pristupnika koji na tom postupku zadovolje, sastavlja se rang-lista, po ukupnim bodovima pristupnika stečenim na razredbenom postupku, od najvećeg broja bodova prema najmanjem. Ukoliko je broj pristupnika na rang listi veći od broja predviđenog planom upisa, rang lista pristupnika za upis utvrđuje se na temelju bodova postignutih na razredbenom postupku i odobrene upisne kvote.

1. Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 02. do 13. rujna 2019.

2. Isprave koje treba priložiti uz prijavu

a) Domovnica (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti). Stranci prilažu potvrdu o državljanstvu.

b) Rodni list.

c) Svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti prijepis ocjena ili drugi dokument temeljem kojeg se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni preddiplomski studij.

d) Osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

e) Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena te ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (samo pristupnici koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu).

3. Razredbeni postupak

Bodovi u razredbenom postupku ostvaruju se kao zbroj bodova ostvarenih na temelju uspjeha i provjere znanja. Bodovi za uspjeh na preddiplomskom studiju izračunavaju se sljedećom formulom:

"Bodovi za uspjeh" = "Ostvareni ECTS-bodovi" x "Težinski (ponderirani) prosjek ocjena" x 0.5 x (6/"Broj_semestara_studiranja")

"Težinski (ponderirani) prosjek ocjena" = Suma (Ocjena iz predmeta x ECTS-i predmeta) / "Ostvareni ECTS-bodovi"

Studentima koji su završili studije pod C) koji nisu preddiplomski studiji u trajanju 6 semestara i na kojima se stječe namanje 180 ECTS-a, ali je riječ o studiju koji se priznaje kao da je iste ili više razine od preddiplomskog studija za broj ostvarenih ECTS-a im se uzima 180, a za trajanje studija im se računa 6 semestara.

Primjer: student koji ima težinski prosjek ocjena 4.0, ostvario je tijekom preddiplomskog studija 185 ECTS-a uz trajanje studija od 8 semestara ostvaruje 185x4x0.5x(6/8)=277.5 bodova putem ocjena.

Maksimalni broj bodova na provjeri znanja iznosi 400 bodova. Da bi pristupnik bio uvršten u rang-listu za upis, na provjeri znanja mora steći najmanje 101 bod. Taj broj bodova naziva se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan.

Studentima koji su završili studij pod A) u roku od 3 godine (6 semestara) i položili Završni ispit u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bez obzira na prosjek ocjena priznaje se maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (400 bodova).

Svi ostali kandidati pristupit će provjeri znanja iz obveznih nastavnih sadržaja predmeta preddiplomskoga sveučilišnoga studijskog programa Geodezije i geoinformatike.

Studenti dobitnici Rektorove nagrade dobivaju dodatnih 60 bodova, a studenti dobitnici Dekanove nagrade dobivaju dodatnih 30 bodova. Ako je nagrada podijeljena za rad kojeg je izradilo više autora dodatni bodovi se podjeljuju autorima u jednakim dijelovima.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -4 (minus četiri) boda;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

 • Tablica s formulama iz matematike i fizike.
 • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem

Ostala pomagala nisu dopuštena.

4. Datum i mjesto provedbe provjere znanja

Kvalifikacijski ispit održat će se 18. rujna 2019. na Geodetskom fakultetu. Rang lista za upis objavit će se 19. rujna 2019. Žalbe na rang listu podnose se u roku od 24 sata od objave.

5. Upisi

Upisi na diplomski studij provodit će se:
23. rujna – od brojeva 1 do 45 rang liste
24. rujna – od brojeva 46 do 90 rang liste

Na upis je potrebno donijeti:

 1. Dvije fotografije 4 x 6 cm
 2. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn. Uplata se vrši u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196, za poziv na broj upisati 652641-122, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala.
 3. Indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
 4. Kopiju osobne iskaznice.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Kvalifikacijski ispit

Ovdje možete preuzeti upute, materijale i popis literature za pripremu kvalifikacijskog ispita.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -4 (minus četiri) boda;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

 • Tablice s formulama iz matematike (žute tablice, ISBN: 953-197-907-3) i fizike (zelene tablice, ISBN: 953-197-917-0),
 • Tablica s formulama iz diferencijalne geometrije (preuzmi PDF i otisni)
 • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem.

Ostala pomagala nisu dopuštena.

Upute za pristupanje kvalifikacijskom ispitu

Upute za kvalifikacijski ispit za upis na diplomski studij geodezije i geoinformatike.

Upute pristupnicima na provjeri znanja - primjer obrasca za odgovore

Upute dežurnim osobama na provjeri znanja

Materijali za pripremu za kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit - zadaci ak. god. 2016/17.

Kvalifikacijski ispit - zadaci ak. god. 2015/16.

Kvalifikacijski ispit - zadaci ak. god. 2014/15.

Kvalifikacijski ispit - zadaci ak. god. 2013/14.

Kvalifikacijski ispit - zadaci ak. god. 2012/13.

Materijali za pripremu kvalifikacijskog ispita (ak. god. 2012/13.)

Materijali za pripremu kvalifikacijskog ispita (ak. god. 2011/12.)


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis predmeta iz višeg semestra/godine

Upisi predmeta obavljaju se semestralno . Student sam upisuje predmete putem Studomata u vrijeme predviđeno akademskim kalendarom , a koje se pravovremeno objavljuje i na Oglasnoj ploči . Naknadni upis predmeta izvan predviđenog termina posebno se naplaćuje.

Predmet kojeg student ne položi u jednoj akademskoj godini, mora ponovo upisati u sljedećoj ak. godini i ponovo obaviti sve obveze na predmetu. Ako i nakon drugog upisa predmeta taj predmet ne položi gubi pravo studiranja na studiju. (vidi Pravilnik o studiranju, čl. 39., 45. i 14. )

Upis dodatnih predmeta u semestru (više od 30 ECTS-a) iz viših godina je moguć za redovite studente koji planiraju boravak na stranom sveučilištu u okviru međunarodne razmjene, što treba obaviti u dogovoru s ECTS-koordinatorom i prodekanom za nastavu.

Izborni predmeti

Nakon provedenog prvog koraka upisa izbornih predmeta nastavnik može za one predmete na koje se upiše manje od 10 studenata izjaviti da neće održavati nastavu. U tom slučaju studenti putem Studomata u drugom koraku upisuju one izborne predmete koji će se izvoditi.

Maksimalni broj studenata na izbornim predmetima diplomskog studija je 20 .

Student može tijekom prva dva tjedna nastave isključivo iz opravdanih razloga poništiti ili promijeniti izborni predmet (kolizija u satnici i sl.) (vidi Pravilnik o studiranju, čl. 38. )

Upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Studenti mogu upisivati izborne predmete i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Student najprije ispunjava i ovjerava točku 1. Obrasca za upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu u Studentskoj službi. Na sastavnici na kojoj želi upisati predmet popunjava i ovjerava podatke pod točkom 2. Prije upisa predmeta na upisni list, upis ovjerava ECTS koordinator i podatke dostavlja Studentskoj službi. Nakon polaganja predmeta (točka 4.) student dostavlja obrazac ECTS koordinatoru koji donosi konačnu odluku o priznavanju i ocjeni te obrazac dostavlja Studentskoj službi.

Postupak upisa izbornog predmeta na drugoj sastavnici treba obaviti najkasnije do isteka prva dva tjedna nastave u tekućem semestru.

Studenti diplomskog studija mogu upisati izbornih predmeta s drugog usmjerenja ili s nekog drugog diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu u I. i II. semestru u vrijednosti max. 12 ECTS-a. (vidi Elaborat studijskog programa )

Ukoliko student/ica upiše više izbornih predmeta nego je to predviđeno studijskim programom na prijedlog ECTS-koordinatora neki predmeti mogu biti upisani kao predmeti koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Pregled diplomskih radova obranjenih na Geodetskom fakultetu i unesenih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju.

Diplomski rad i diplomski ispit

Student upisuje predmet Diplomski rad u 4. semestru nakon što je stekao 90 ECTS-a. Teme diplomskih radova studenti izabiru putem Studomata tijekom zadnja 2 tjedna u siječnju tekuće ak. god. Student predlaže do pet tema po listi prioriteta. Nakon toga mentori potvrđuju studentov izbor na način da mogu potvrditi izbor samo one teme koja je trenutno najviša na listi prioriteta studenta.

Nastava na predmetu Diplomski rad izvodi se tijekom 15 tjedana ljetnog semestra.

Samostalno i uz vodstvo mentora i voditelja u okviru izabrane/dodijeljene teme studenti provode istraživanje i pisanje diplomskog rada koje je izvedivo u tri mjeseca. Diplomski rad u pravilu ima do maksimalno 100 stranica. 

Izvedba i ocjenjivanje:

Nositelji predmeta: predstojnici zavoda 
Izvođači predavanja: mentori 
Izvođači vježbi: mentori i voditelji 

Studenti su dužni pohađati nastavu (70%). Mentor je zadužen za praćenje studentovog angažmana kroz semestar. Pohađanje nastave odvija se prema rasporedu, na terenu, na praksi, u drugim oblicima rada kao i kroz samostalni rad. 

Student/ica brani temu u 4. tjednu nastave u okviru javne prezentacije od 5-10 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje obrane teme treba biti u okviru 15 minuta. 

Student/ica prezentira rezultate provedenih istraživanja u 14. tjednu nastave u okviru 15 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje prezentacije treba biti u okviru 20 minuta. 

Prisustvovanje javnim obranama/prezentacijama za diplomande je obvezno u svim terminima u kojima se obavljaju obrane na pojedinom Zavodu kojem pripada njihov mentor. 

Studenti su dužni do kraja semestra predati radnu verziju teksta diplomske radnje. Predaja radne verzije je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz predmeta Diplomski rad. Mentor će u roku od tjedan dana ocijeniti studentov rad i evidentirati ocjenu iz predmeta Diplomski rad u ISVU-u. Izradu konačne verzije diplomskog rada te proceduru za prijavu diplomskog ispita student će obaviti u dogovoru s mentorom. 

Ishodi učenja: 

Znanja u polju geodezije: 

 • sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju 
 • dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje 
 • moći analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje 

Osobne i stručne sposobnosti: 

 • planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme 
 • formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka 
 • pronaći i procijeniti literaturu 
 • preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada 

Timski rad i komunikacija: 

 • pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja 
 • kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata 
 • tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno

Više informacija o prijavi i obrani diplomskog rada nalazi se u Pravilniku o završnom i diplomskom ispitu.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studijski program

Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

 • Zahtjevi i rezultati (ishodi učenja) studijskog programa.
 • Sustav ocjenjivanja i opis raspodjele ocjena
 • Pristup daljnjim razinama studija
 • Profesionalni status

Dopusnica MZOS-a za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika.

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan za određenu ak. god. donosi se u lipnju prethodne ak. god. Konačni i objedinjeni Izvedbeni plan objavljuje se u veljači tekuće ak. god.

Izvedbeni plan utvrđuje nastavnike i suradnike, mjesta, početak i završetak te satnicu izvođenja nastave, oblike nastave, način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja, popis literature, izvođenje na stranom jeziku, način izvođenja nastave i ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.

Izvedbeni plan podržan je ISVU-om i pojedini elementi izvedbenog plana nalaze se na sljedećim servisima ISVU-a:


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Troškovi studija

Prilikom upisa akademske godine putem Studomata studentu se automatski izračunava i participacija u školarini za tu akademsku godinu.  Izračun se obavlja prema  shemi izračuna.

Studenti koji prvi put upisuju studijski program  ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Participacije u troškovima studija redovitih studenata određene su propisima Sveučilišta u Zagrebu.

Sve uplate u korist Geodetskog fakulteta obavljaju se preko banke ili pošte prema priloženim uputama.

Ugovorom o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. određeno je da redoviti studenti koji prvi put upisuju određenu razinu studija u prvoj godini ne plaćaju troškove studija.

Uspješni studenti koji redovito ispunjavaju obveze na studijskom programu (ostvaruju 55 i više ECTS-a svake ak. god.) ne plaćaju participaciju u troškovima studija!

Redoviti studenti viših godina plaćaju participaciju odnosno oslobođeni su od plaćanja participacije sukladno sljedećim dokumentima:

Odluka Senata o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu

Maksimalni iznos participacije iznosi 8400 kuna.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Jedan ECTS vrijedi 140 kuna.

Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu

Student koji ostvari manje od 30 ECTS-a u ak. god. plaća maksimalni iznos participacije!

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu


Odlukama o visini naknade obrazovanja koje donosi Fakultetsko vijeće određuju se naknade za troškove upisa, prijelaza, gubitak indeksa, molbe, naknadne upise, promocije i sl.

Naknadni upis predmeta zbog propuštenog upisnog roka plaća se 400 kuna !

Odluka o visini naknade obrazovanja i ostalih naknada u ak. god. 2019/20.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Važniji propisi

U nastavku je popis najvažnijih propisa za studente diplomskog studija.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Najuspješniji studenti (10% najboljih) na diplomskom studiju generacija 2008/09. do 2015/16.

Najuspješniji studenti su oni koji su studij završili u roku i imaju najbolji uspjeh.

Uspjeh studenta izračunan je kao umnožak težinskog prosjeka ocjena i broja ostvarenih ECTS-a na studiju.

Usmjerenje Geodezija

Generacija 2015/16., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Kristina Matika
2. Samanta Bačić
3. Senka Jukić
Dina Grubišić


Generacija 2014/15., upisano 44 studenata (10% = 4)

1. Jelena Gabela
2. Vedran Vladić
3. Ines Pavičić
4. Antonio Tupek
4. Majda Ivić


Generacija 2013/14., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Tomislav Medić
2. Lucija Meštrić
3. Petar Božičević
4. Šime Skočić


Generacija 2012/13., upisan 41 studenat (10% = 4)

1. Doris Pivac
Ivana Puklavec
2. Martina Idžanović
3. Luka Rumora


Generacija 2011/12., upisano 34 studenata (10% = 3)

1. Jelena Kilić
2. Marin Govorčin
3. Josip Peroš


Generacija 2010/11., upisan 51 student (10% = 5)

1. Antonio Luketić
2. Dunja Pinter
3. Kristina Opatić
4. Martina Ramić
5. Dino Dobrinić
Ljerka Županović
Aldijana Dubinović
Matej Varga
Daria Dragčević


Generacija 2009/10., upisano 47 studenata (10% = 5)

1. Ivan Juraj
2. Sergej Baričević
3. Kristijan Koch
4. Luka Basa
Ivana Mileta
Marijan Mulig
Marko Vučemilović-Grgić
Maja Vukasović-Lončar


Generacija 2008/09., upisano 30 studenata (10% = 3)

1. Lidija Špiranec
2. Željka Baćan
3. Leonida Klarić

Usmjerenje Geoinformatika


Generacija 2015/16., upisano 51 studenata (10% = 5)

1. Dorijan Radočaj
2. Antonio Udović
3. Ana Hrvatin
Ivan Bošnjak
Sebastijan Sekulić


Generacija 2014/15., upisano 49 studenata (10% = 5)

1. Lovorka Bošković
1. Ivan Majić
3. Ivan Kolar
4. Tomislav Jogun
5. Dario Panić
5. Bruno Marđetko


Generacija 2013/14., upisano 43 studenata (10% = 4)

1. Nikola Predović
2. Ružica Kozić
3. Josip Gulin
Tomislav Šimunović
Filip Todić


Generacija 2012/13., upisan 41 student (10% = 4)

1. Marko Milin
Iva Željeznjak
Nikolina Vidonis
2. Marko Žugčić
Danijel Karas


Generacija 2011/12., upisano 49 studenata (10% = 5)

1. Ivan Racetin
2. Andrea Perić
3. Vanja Pleše
4. Bojana Rudić
5. Sanja Stilinović
Želimir Župljanin


Generacija 2010/11., upisano 39 studenata (10% = 4)

1. Frane Glasinović
2. Lucija Baričević
3. Zdenka Džakula
4. Jurica Knego


Generacija 2009/10., upisano 54 studenata (10% = 5)

1. Marijan Grgić
2. Filip Vodopija
3. Goran Jurakić
4. Marko Mataija
5. Sanja Čarić
Anđelo Jareb
Petra Ujdur


Generacija 2008/09., upisano 12 studenata (10% = 1)

1. Danijel Vidoš


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studentski voditelji

Voditelji su dužni studente savjetovati vezano uz obavljanje obveza na nastavi, njihovih prava i obveza na studiju, te ih usmjeravati u planiranju karijere.

Studenti se mogu osobno javiti voditeljima u vrijeme koje je nastavnik na osobnim stranicama naveo kao vrijeme konzultacija ili e-poštom.

Popis dodijeljenih voditelja studentima 1. godine diplomskog studija ak. god. 2015/16. nalazi se na Intranetu fakulteta.

Popis dodijeljenih voditelja studentima u ak. god. 2014/15. nalazi se na Intranetu fakulteta.


Vrijedan izvor informacija za bolje snalaženje tijekom studija je i Vodič za studente - korisne informacije što se u tiskanom obliku dijeli svim brucošima preddiplomskog studija.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Različito

Aktualne obavijesti i informacije se objavljuju na Oglasnoj ploči i na web-stranicama Fakulteta.

Obavijesti za pojedine predmete objavljuju se na Oglasnim pločama predmeta na e-učenju. Te obavijesti pristižu i na službenu adresu e-pošte upisanih studenata na predmet.

O važnijim događajima na diplomskom studiju i fakultetu za prethodnu ak. god. možete saznati u Godišnjaku Geodetskog fakulteta (popis studenata koji su završili studij, nagrade studentima, studentski uspjesi organizirani kroz Studentski zbor i sl.)

Vrijedan izvor informacija za bolje snalaženje tijekom studija je i Vodič za studente - korisne informacije što se u tiskanom obliku dijeli svim brucošima preddiplomskog studija.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o diplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente