Otisni knjiguOtisni knjigu

Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij

Site: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-kolegij: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Knjiga: Poslijediplomski specijalistički studij
Otisnuo/la:
Datum: Petak, 10 Travanj 2020, 21:50

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike

Ustroj i provedba poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih studija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te postupak za stjecanje akademskog naziva specijalista iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija utvrđen je:

Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
Kalendar nastave u ak.god. 2019/20:  

1. semestar: (1.dio) od 16.12.2019. do 20.12.2019
                   (2.dio) od 7.1.2020. do 10.4.2020.


ispitni rokovi: od 20.4.2020. do 15.5.2020.


2. semestar: (1.dio) od 18.5. 2020. do 10.7.2020.
                   (2.dio) od 31.8.2020 do 16.10.2020.


ispitni rokovi: od 19.10.2020. do 30.11.2020.

Za sva ostala pitanja, molim da se obratite Voditelju studija.


Sadržaj održava: Voditelj studija

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

O POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU

GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 25. studeni 2010.


Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123./03, 198./03, 105./04, 174./04 i 46./07) i u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu (od 13. srpnja 2010.), Fakultetsko vijeće Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 50. Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj 154. redovitoj sjednici, održanoj 25. studenog 2010. godine, donijelo je:

 

 

P R A V I L N I K

O POSLIJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJIMA

GEODETSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Uvodna odredba

 

(1)     Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se ustroj i provedba poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih studija (u daljnjem tekstu: specijalistički studiji) na Geodetskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) te postupak za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist geodezije i geoinformatike.

(2)     Specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije.

(3)     Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Područje studija

 

(1)     Fakultet ustrojava i izvodi specijalističke studije iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, polje Geodezija. Druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu  te drugih Sveučilišta u zemlji i inozemstvu mogu biti partneri u izvedbi specijalističkih studija.

(2)     Fakultet po potrebi može ukinuti postojeći odnosno osnivati nove poslijediplomske specijalističke studije, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće, uz pribavljeno mišljenje Senata Sveučilišta.

 

Članak 3.

 

Trajanje studija

 

(1)     Studenti upisuju specijalistički studij u trajanju od jedne godine (dva semestra) što ukupno iznosi 60 ECTS, i obvezni su završiti studij u roku od dvije godine od dana upisa.

(2)     Iznimno, voditelj studija na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo studija) može na zamolbu studenta odobriti produljenje studija i odrediti plaćanje dodatnih troškova, ali ne dulje od četiri godine u koje se ne računa rodiljni dopust, duža bolest i slično.

Članak 4.

 

Troškovi studija

 

(1)     Studenti specijalističkog studija sami plaćaju puni iznos školarine, odnosno školarinu plaća ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij.

(2)     Školarina za strane studente i dodatni troškovi specijalističkog studija te način plaćanja određuju se posebnom odlukom Fakultetskog vijeća Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Povjerenstva studija.

(3)     Studentu kojemu je odobreno produljenje studija Povjerenstvo studija odredit će plaćanje dodatnih troškova u skladu s troškovima specijalističkog studija.

 

Članak 5.

 

Jezik

 

(1)     Studijski program specijalističkog studija ustrojava se na hrvatskom jeziku, a može se izvoditi na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2)     Završni specijalistički rad piše se i brani u pravilu na hrvatskom jeziku.

 

Članak 6.

 

Pravo na mirovanje obveza

 

(1)     Student ima pravo na mirovanje obveza:

1. u vrijeme rodiljnih dopusta,

2. za vrijeme bolovanja dužih od tri mjeseca,

3. u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom Fakulteta.

(2)     Zamolba s dokumentacijom za mirovanje obveza podnosi se Povjerenstvu studija u roku 15 dana od dana nastupa razloga mirovanja obveza.

 

Članak 7.

 

Prestanak statusa studenta

 

(1)     Status studenta prestaje:

1.      završetkom studija,

2.      ispisom sa studija,

3.      isključenjem temeljem stegovne odluke nakon provedenog postupka prema aktima Fakulteta,

4.      u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Fakulteta.

(2)     U slučaju prekida studija dužeg od dvije godine student može nastaviti studij samo uz zamolbu te uz odobrenje Povjerenstva studija. U tom slučaju školarina se utvrđuje prema cijeni određenoj za generaciju studenata s kojom nastavlja studij.

 

 

 

 

 

 

2. UPRAVLJANJE SPECIJALISTIČKIM STUDIJEM

 

Članak 8.

 

Nadležna tijela

 

(1)     Nadležna tijela u postupku ustroja i provođenja specijalističkog studija jesu: voditelj studija, Povjerenstvo studija, dekan i Fakultetsko vijeće.

(2)     Fakultetsko vijeće može povjeriti dužnosti Povjerenstva studija drugim tijelima.

 

Članak 9.

 

Voditelj studija

 

(1)     Voditelja specijalističkog studija i njegovog zamjenika imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana na vrijeme od dvije godine.

(2)     Voditelj specijalističkog studija usklađuje rad nastavnika na specijalističkom studiju i obavlja druge poslove koji se tiču organizacije i provedbe specijalističkog studija te o tome izvještava Povjerenstvo studija.

 

Članak 10.

 

Povjerenstvo studija

 

(1)     Na specijalističkom studiju ustrojava se Povjerenstvo studija o čemu se donosi posebna odluka Fakultetskog vijeća.

(2)     Povjerenstvo studija sastavljeno je od predstavnika nastavnika koji izvode nastavu na tom studiju, a njihov broj ovisi o opsegu nastavnog programa specijalističkog studija.

(3)     Voditelj studija je i predsjednik Povjerenstva studija.

(4)     Povjerenstvo studija obavlja sljedeće poslove:

1.      priprema materijale za sjednice Fakultetskog vijeća iz svoje nadležnosti;

2.      priprema prijedlog studijskih programa i prosljeđuje ga Fakultetskom vijeću;

3.      usvaja izvedbeni plan specijalističkih studija;

4.      sustavno nadzire kvalitetu nastave na specijalističkom studiju putem studentskih anketa i na druge odgovarajuće načine;

5.      imenuje mentora;

6.      odobrava temu završnog specijalističkog rada na prijedlog mentora;

7.      imenuje stručna povjerenstva za ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada te razmatra i usvaja izvješća stručnih povjerenstava;

8.      obavlja ostale poslove u svojoj nadležnosti, kao i druge poslove koji se tiču organizacije i provedbe specijalističkog studija te materijalnih pitanja iz područja studija;

9.      izrađuje prijedloge pravilnika i drugih propisa o specijalističkom studiju;

10.  provodi natječajni postupak i upis pristupnika na specijalistički studij;

11.  surađuje sa studentskom referadom u obavljanju administrativno-tehničkih poslova u vezi provođenja specijalističkog studija;

12.  obavlja i druge poslove vezane uz organizaciju i provedbu specijalističkog studija;

13.  dekanu ili Fakultetskom vijeću predlaže odluke u vezi materijalnog poslovanja specijalističkih studija.

 

 

Članak 11.

 

Fakultetsko vijeće

 

Fakultetsko vijeće obavlja sljedeće poslove u okviru specijalističkog studija:

1.      usvaja prijedlog studijskog programa;

2.      imenuje voditelja i zamjenika voditelja specijalističkog studija;

3.      imenuje članove Povjerentva studija;

4.      povjerava nastavu na specijalističkom studiju;

5.      donosi odluku o raspisivanju natječaja za specijalistički studij;

6.      obavlja ostale poslove u svojoj nadležnosti, kao i druge poslove koji se tiču organizacije i provedbe specijalističkog studija te materijalnih pitanja iz područja studija.

 

Članak 12.

 

Administrativno poslovanje

 

(1)       Administrativno poslovanje za specijalistički studij obavlja studentska referada Fakulteta. 

(2)       Referada vodi: evidenciju prijavljenih za upisni postupak, koja uključuje i rezultate postupka, osobnu evidenciju upisanih studenata, evidenciju o uspjehu na ispitima i evidenciju izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih naziva i stupnjeva, te arhivira prijavnice za položene ispite i osigurava ostale uvjete za administrativno poslovanje specijalističkog studija.

 

Članak 13.

 

Financijsko poslovanje

 

Financijsko poslovanje za specijalistički studij obavlja računovodstvo Fakulteta. Sredstva studija evidentiraju se na odvojenoj stavci u računovodstvu s time da se od svakog priljeva s tog naslova izdvaja propisani iznos sukladno Pravilniku o načinu raspodjele vlastitih prihoda. Preostali dio ostaje za izvođenje nastave i s tim povezanih troškova.

 

3. UPIS

 

Članak 14.

 

Javni natječaj

 

(1)       Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće najmanje mjesec dana prije početka nastave.

(2)       Natječaj se u pravilu raspisuje jednom u akademskoj godini i oglašava se u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Fakulteta.

(3)       Javni natječaj sadrži podatke o uvjetima upisa, broju raspoloživih mjesta, dokumentima i drugim prilozima uz prijavu, rokovima za upis, kriterijima odabira i upisa te druge podatke.

(4)       Fakultetsko vijeće donosi konačnu odluku o izvođenju poslijediplomskog specijalističkog studija za koji je raspisan javni natječaj ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

Članak 15.

 

Prijava na natječaj

 

(1)       Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na specijalistički studij u roku utvrđenom u natječaju.

(2)       Uz prijavu pristupnik je dužan priložiti isprave utvrđene u natječaju, a može se tražiti i vlastito ili obrazloženje radne organizacije koja ga šalje na specijalizaciju o razlozima izbora specijalističkog studija.

 

Članak 16.

 

Uvjeti za upis

 

(1)       Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje geodezija.

(2)       Od osobe koja nije završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz navedenog područja može se tražiti polaganje razlikovnih ispita.

 

Članak 17.

 

Diplome stečene na stranim sveučilištima

 

(1)       Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnoga tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij.

(2)       Za pristupnika iz stavka 1. ovog članka, ispunjavanje uvjeta za prijam na specijalistički studij utvrđuje Povjerenstvo studija i upućuje Fakultetskom vijeću na odobrenje.

(3)       Za pristupnika iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo studija može odrediti razlikovne ispite s preddiplomskog i/ili diplomskog studija Fakulteta. Položeni ispiti ne uračunavaju se u zbroj ECTS bodova propisanih na specijalističkom studiju.

 

Članak 18.

 

Pristupnici strani državljani

 

Pristupnici strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani uz obvezu plaćanja studija sukladno odluci iz članka 4. stavak 2. ovog pravilnika s tim da su dužni o svom trošku osigurati akademsko priznavanje iz članka 17. stavak 1. kod nadležnog tijela.

 

Članak 19.

 

Ugovor o studiranju

 

(1)       S pristupnikom koji ostvari pravo na upis specijalističkog studija, sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje.

(2)       Ugovorom iz prethodnog stavka utvrđuje se status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

(3)       Materijalni troškovi izrade završnog specijalističkog rada, studijskih putovanja i sličnog, nisu uračunati u cijenu školarine, o čemu pristupnik potpisuje izjavu o suglasnosti prilikom upisa.

 

Članak 20.

 

Mentor

 

Povjerenstvo studija u dogovoru sa studentom imenuje mentora iz redova nastavnika na studiju izabranih u znanstveno-nastavna zvanja od docenta do redovitog profesora te znanstvena zvanja od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika. Za mentora može biti predložen istaknuti stručnjak s akademskim stupnjem doktora znanosti.

 

4. STUDIRANJE

 

Članak 21.

 

Nastava

 

(1)       Nastava na specijalističkom studiju izvodi se na Fakultetu u obliku predavanja, seminara, radionica, konzultacija te drugih oblika nastave utvrđenih studijskim programom.

(2)       Ukupne obveze studenata u nastavi, kao i stjecanje ECTS bodova, određuju se programom i izvedbenim planom studija.

(3)       Studenti su dužni pohađati nastavu i izvršavati druge studijske obveze.

 

Članak 22.

 

Ispiti

 

(1)       Ispiti se polažu pismeno, usmeno ili pismeno i usmeno. Način polaganja utvrđuje se studijskim programom.

(2)       O ispitima se vodi poseban ispitni zapisnik.

(3)       Na ispite o specijalističkom studiju primjenjuju se opći akti Fakulteta.

 

Članak 23.

 

Stjecanje ECTS bodova

 

Svaki oblik nastave nosi određeni broj ECTS bodova, a on u semestru iznosi 30 ECTS bodova, odnosno godišnje 60 ECTS bodova.

 

Članak 24.

 

Pravila studiranja

 

(1)       Utvrđivanje ostvarenih ECTS bodova, izbor mentora i prijava završnog specijalističkog rada provode se prema studijskom programu.

(2)       Studenti koji testiraju sve predviđene semestre, a bez polaganja svih ispita te izrade i obrane završnog specijalističkog rada, mogu dobiti potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja. Uz potvrdu izdaje se i dopunska isprava (supplement diplome).

(3)       Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita i izvršenjem ostalih studijskih obveza te izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom.

 

 

 5. POSTUPAK PRIJAVE, OCJENE I OBRADE ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG

RADA

 

Članak 25.

 

Prijava teme završnog specijalističkog rada

 

(1)       Specijalistički završni rad samostalan je rad kojim pristupnik dokazuje da je stekao specijalizirana stručna znanja potrebna za obavljanje visokostručnih poslova.

(2)       Student specijalističkog studija dužan je temu završnog specijalističkog rada prijaviti do početka drugog semestra.

(3)       Student pokreće postupak prihvaćanja teme završnog specijalističkog rada podnošenjem prijave Povjerenstvu studija uz suglasnost mentora.

(4)       Prijava teme završnog specijalističkog rada mora sadržavati:

1.      prijedlog naslova teme završnog specijalističkog rada na hrvatskom i na engleskom jeziku;

2.      obrazloženje teme s navedenim ciljem te planom i metodologijom istraživanja;

3.      prijedlog jezika na kojem će se rad pisati i braniti;

4.      obrazloženje za pisanjem i obranom završnog specijalističkog rada na engleskom jeziku.

 

Članak 26.

 

Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada

 

(1)       Mentor o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada podnosi izvješće Povjerenstvu studija.

(2)       Mentor u svom izvješću može predložiti:

1.      prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada;

2.      odbijanje teme završnog specijalističkog rada.

U oba slučaja mentor mora obrazložiti svoju odluku.

(3)       Odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme završnog specijalističkog rada donosi Povjerenstvo studija, a na temelju izvješća mentora.

(4)       Postupak ponovnog prihvaćanja teme završnog specijalističkog rada treba se pokrenuti u roku od šest mjeseci, a provodi se na jednaki način kao i postupak prvog prihvaćanja teme završnog specijalističkog rada.

 

Članak 27.

 

Pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada

 

(1)       Pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada pristupnik, kojem je prihvaćena tema završnog specijalističkog rada, može pokrenuti kada je ispunio sve propisane obveze utvrđene planom i programom studija.

(2)       Pristupnik podnosi pisani zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada Povjerenstvu studija. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada, pristupnik predaje Povjerenstvu studija dovršeni završni specijalistički rad u pisanom i elektroničkom obliku te popis objavljenih radova, ako ih pristupnik ima.

 

Članak 28.

 

Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada

 

(1)       Povjerenstvo studija imenuje Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada od najmanje 3 člana (neparni broj).

(2)       Mentor pristupnika ne može biti predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada.

 

Članak 29.

 

Ocjena završnog specijalističkog rada

 

(1)       Članovi Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada podnose svoje izvješće najkasnije u roku 2 mjeseca od svog imenovanja.

(2)       Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada dostavlja Povjerentvu studija izvješće o ocjeni završnog specijalističkog rada u pisanom obliku.

(3)       Povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u svom izvješću može predložiti:

1.      prihvaćanje završnog specijalističkog rada;

2.      doradu završnog specijalističkog rada i ponovnu ocjenu rada;

3.      odbijanje završnog specijalističkog rada.

(4)       U slučaju neslaganja oko ocjene svaki član Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada mora pisano obrazložiti svoju odluku.

 

Članak 30.

 

Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada

 

(1)       Fakultetsko vijeće, nakon prihvaćene pozitivne ocjene završnog specijalističkog rada, u pravilu na istoj sjednici imenuje, na prijedlog Povjerenstva studija, Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada od najmanje 3 člana (neparni broj).

(2)       Članovi Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada mogu biti i članovi Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada.

(3)       Barem jedan član Povjerenstva mora biti osoba koja nije zaposlena na Fakultetu. Umirovljeni nastavnici Fakulteta ne mogu imati status osobe koja nije zaposlena na Fakultetu.

 

Članak 31.

 

Obrana završnog specijalističkog rada

 

Obrana završnog specijalističkog rada mora se održati najkasnije u roku dva mjeseca od dana kad je Fakultetsko vijeće prihvatilo pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada.

 

 

 

 

 

Članak 32.

 

Zapisnik o obrani završnog specijalističkog rada

 

(1)       O obrani završnog specijalističkog rada vodi se zapisnik. Zapisnik se dostavlja studentskoj referadi.

(2)       Zapisnik o obrani završnog specijalističkog rada vodi se na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku ako se završni specijalistički rad brani na engleskom jeziku.

 

Članak 33.

 

Rezultat obrane završnog specijalističkog rada

 

(1)       Nakon obrane završnog specijalističkog rada Povjerenstvo donosi odluku o rezultatu obrane koja može glasiti:

1.      obranio;

2.      nije obranio.

(2)       Predsjednik Povjerenstva javno proglašava odluku Povjerenstva.

 

Članak 34.

 

Uvezani završni rad

 

(1)       Nakon uspješno obranjenog završnog specijalističkog rada pristupnik, u uvezani završni rad dodaje list sa sastavom Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada i nadnevkom obrane.

(2)       Pristupnik predaje 4 uvezana primjerka završnog specijalističkog rada u roku mjesec dana od dana obrane završnog specijalističkog rada te standardni nosač digitalnog zapisa završnog specijalističkog rada studentskoj referadi.

 

Članak 35.

 

Diploma o stečenom akademskom nazivu

 

Na temelju pozitivne odluke iz članka 33. ovog Pravilnika, Fakultet izdaje diplomu kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist geodezije i geoinformatike.

 

Članak 36.

 

Oduzimanje akademskog naziva sveučilišni specijalist

 

Oduzimanje akademskog naziva sveučilišni specijalist propisano je odgovarajućim zakonskim aktima.

 

 

 

 

 

 

 

6. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

 

Članak 37.

 

Tumačenje Pravilnika

 

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležno je Fakultetsko vijeće.

 

Stupanje na snagu

 

(1)       Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta.

(2)       Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti onaj dio Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Geodetskom fakultetu od 30. listopada 2008., koji se odnosi na specijalističke studije.

(3)       Postupak izmjena i dopuna Pravilnika obavlja se na isti način kao i donošenje ovog pravilnika.

 

 

DEKAN

 

 

Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš

 

 

 

Klasa:

Urbroj: