Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Studijski program

Preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2005/06. U ak. god. 2014/15. evidentirane su izmjene i dopune u iznosu do 20%. Od ak. god. 2015/16. izvodi se program u skladu s navedenim izmjenama i dopunama, koje se uglavnom odnose na veći broj izbornih predmeta.


Dopusnica MZOS-a za izvođenje preddiplomskoga sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika.

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a.


Pošaljite ideju ili prijedlog za poboljšanje informacija o preddiplomskom studiju

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente