Preddiplomski studij - Bachelor Study

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis predmeta iz višeg semestra/godine

Upisi predmeta obavljaju se  semestralno. Student sam upisuje predmete putem  Studomata  u vrijeme predviđeno  akademskim kalendarom, a koje se pravovremeno objavljuje i na  Oglasnoj ploči. Naknadni upis predmeta izvan predviđenog termina  posebno se naplaćuje.

Predmet kojeg student ne položi u jednoj akademskoj godini, mora ponovo upisati u sljedećoj ak. godini i ponovo obaviti sve obveze na predmetu. Ako i nakon drugog upisa predmeta taj predmet ne položi gubi pravo studiranja na studiju (vidi  Pravilnik o studiranju, čl. 39., 45. i 14. ).

Upis dodatnih predmeta u semestru (više od 30 ECTS-a) iz viših godina je moguć za redovite studente koji planiraju boravak na stranom sveučilištu u okviru međunarodne razmjene, što treba obaviti u dogovoru s ECTS-koordinatorom i prodekanom za nastavu i studente.

Izborni predmeti

Nakon provedenog prvog koraka upisa izbornih predmeta nastavnik može za one predmete na koje se upiše manje od 10 studenata izjaviti da neće održavati nastavu. U tom slučaju studenti putem Studomata u drugom koraku upisuju one izborne predmete koji će se izvoditi.

Student može tijekom prva dva tjedna nastave isključivo iz opravdanih razloga poništiti ili promijeniti izborni predmet (kolizija u satnici i sl.) (vidi  Pravilnik o studiranju, čl. 38. )

Upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Studenti mogu upisivati izborne predmete i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Student najprije ispunjava i ovjerava točku 1.  Obrasca za upis izbornih predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu  u Studentskoj službi. Na sastavnici na kojoj želi upisati predmet popunjava i ovjerava podatke pod točkom 2. Prije upisa predmeta na upisni list, upis ovjerava  ECTS koordinatoru  i podatke dostavlja Studentskoj službi. Nakon polaganja predmeta (točka 4.) student dostavlja obrazac ECTS koordinatoru koji donosi konačnu odluku o priznavanju i ocjeni te obrazac dostavlja Studentskoj službi.

Postupak upisa izbornog predmeta na drugoj sastavnici treba obaviti najkasnije do isteka prva dva tjedna nastave u tekućem semestru.

Studenti preddiplomskog studija mogu upisivati izborne predmete na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u broju ECTS-a koji je predviđen  studijskim programom, odnosno 2 ECTS-a u I. semestru, 3 ECTS-a u II. semestru, 5 ECTS-a u III. i IV. semestru, 7 ECTS-a u V. semestru i 8 ECTS-a u VI. semestru.

Ukoliko student/ica upiše više izbornih predmeta nego je to predviđeno studijskim programom na prijedlog ECTS-koordinatora neki predmeti mogu biti upisani kao predmeti koji ne ulaze u stjecanje kvalifikacije.

 


Sadržaj održava: Prodekan za nastavu i studente