Stručni projektiExpert projects

Stručni projekti


Stručni projekti se izvode u svim granama geodezije te osiguravaju i potpomažu razvoju domaće privrede, uslužnog sektora i državne uprave.

Popis stručnih projekta koji su realizirani od početka 2006. do kraja 2017. godine:

 • 3D snimanje kape tornja s vijencem pravoslavne crkve S. Georgija u Otočcu - I. Faza
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Boljati, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Celići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Gračac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Jadrići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Lovinac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Lučko, Plinovodna mreža - PČ Lučko, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Medak, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Morpolača, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Rađe, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Sonković, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Drniš, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Dugopolje, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Knin, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Šibenik, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D vizualizacija novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, elaborat.
 • Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina
 • Autokarta Iste, Forum d.o.o. Zadar
 • Consultancy Contract for Regional Cadastre Study
 • Consulting service - Cadastre and SDI expert
 • Consulting services - Local Senior Cadastre Expert
 • Dodatne geodetske usluge izrade geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
 • Dugi otok, Ugljan, Pašman, Silba, Olib, Ist, Molat, Sestrunj i Rivanj, karta.
 • Elaborat o izvedenim radovima na izmjeri pročelja zgrade vrtića u Gornjem Desincu, elaborat.
 • Evidencija stanja iz 2009. godine kamenoloma Jelenje vode, elaborat.
 • Fotogrametrijski radovi na kuli u starom gradu Drežniku
 • Fotogrametrijsko snimanje crkve sv. Lazara u Jasenku
 • Fotogrametrijsko snimanje dijela pročelja na zgradi Muzeja za umjetnost i obrt
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada nacrta starog grada Ogulina
 • Fotogrametrijsko snimanje Kaštela Gvozdansko
 • Fotogrametrijsko snimanje Starog grada Cetina
 • Fotogrametrijsko snimanje starog grada Novigrada na Dobri
 • Fotogrametrijsko snimanje uličnih pročelja
 • Fotogrametrijsko snimanje visoke peći u Bešlincu (kod Gvozdanskog)
 • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidrogeoloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit
 • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidroloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit - faze 1.3 i 1.4
 • Geodetski elaborat izvedenog stanja sanacije industrijskog cjevovoda Rafinerije nafte Rijeka, elaborat.
 • Geodetski projekt za IPA Projekt "Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac", elaborat.
 • Geodetski radovi na izgradnji plinovoda Benkovac - Zadar
 • Geodetski radovi na izradi pripremne dokumentacije za izradu urbanističke dokumentacije za vojni poligon "Gašinci" - Gašinci
 • Geodetski radovi na kontrolnom snimanju i obradi poprečnih profila s izračunom kubatura iskopa izvedenog stanja na autocesti Beli Manastir - Osijek - Svilaj
 • Geodetski radovi na Magistralnom plinovodu Pula - Karlovac
 • Geodetski snimak postojećeg stanja metodom 3d terestričkog laserskog skeniranja za potrebe rekonstrukcije spremnika R-51103, elaborat.
 • Geodetsko - hidrografska istraživanja na određivanju debljine slojeva sedrenih naslaga na dnu jezera Kozjak
 • Geodetsko geodinamička istraživanja u cilju određivanja recentnih pokreta litosfere na područjima s kemogenim sedimentima na površini u području Dinarida.
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila s proračunom kubatura iskopa u lijevoj cijevi tunela Mala Kapela nakon provedene reprofilacije 2005. godine; AC Zagreb - Split - DU
 • Geodetsko trodimenzionalno snimanje hidrotehničkog tunela HE Gojak metodom laserskog skeniranja, elaborat.
 • Geodetsko-geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog Podunavlja.
 • Geodetsko-geološke studije erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog podunavlja.
 • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba - GPS kampanja, Zagreb 2007
 • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba GPS - kampanja 2008.
 • Geografija sjevernodalmatinskih otoka, Školska knjiga, Zagreb.
 • GPS izmjera i izrada tehničkog elaborata GPS mreža u svrhu izmjere poljoprivrednih zemljišta u K.O. Rešetari, Stara Kopanica, Vrba i Gundinci
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera luke Makarska, elaborat.
 • Homogenizacija katastarskog plana
 • Hrvatski transformacijski model visina
 • I. Landek, Ivan; Pahić, Damir; Bosiljevac, Marinko; Frangeš, Stanislav; Marjanović, Marijan; Vilus, Igor; Grubić, Ivan; Šustić, Antonio; Lemajić, Slavko.
 • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split 1000/75 u zoni kanjona Krke širine cca 600 m
 • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda SPLIT - PLOĆE DN 500/75
 • Ispitivanje i analiza korelacije geodetskih i geoloških modela pomaka na području Grada Zagreba
 • Izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac
 • Izračun geometrije spremnika R - 309 u Rafineriji nafte Sisak, elaborat.
 • Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Izrada baze podataka o imovinsko - pravnom statusu nekretnina članica Sveučilišta u Zagrebu
 • Izrada biciklističke karte Cluster Labin - Rabac
 • Izrada biciklističke karte Klaster Umag - Buje - Novigrad
 • Izrada biciklističke karte za područje Buzeta i okolice
 • Izrada biciklističke karte za područje južne Istre
 • Izrada biciklističke karte za područje Poreštine
 • Izrada biciklističke karte za područje Rovinjštine
 • Izrada biciklističkih ruta na području Zagrebačke županije
 • Izrada digitalne dokumentacije skulptura i ploča na mostu u Tounju, elaborat.
 • Izrada geodetske podloge za cestu Mljekara - Kupari (kroz polje) u mjerilu 1:500
 • Izrada geodetske studije i baze podataka zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetske studije i integrirane analize prostornih baza podataka za potrebe distribucijske mreže
 • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti proširenja Zračne luke Zagreb, laserskom i prostornom tehnologijom
 • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti razvoja Zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetsko - geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Stari grad Modruš
 • Izrada geodetsko geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Petrova Gora - Spomenik
 • Izrada geodinamičke studije prostora Grada Zagreba - GPS kampanja Zagreb 2006
 • Izrada hidrografskog snimka jezera Kozjak
 • Izrada izletničke karte Konavala
 • Izrada karte Općine Trpanj
 • Izrada kartografskih prikaza u turističkim vodičima
 • Izrada kartografskih prikaza za katalog izložbe i druge potrebe izložbe Stećaka
 • Izrada kartografskog prikaza sjevernodalmatinskih otoka kao prilog sveučilišnom priručniku Geografija sjeverno dalmatinskih otoka
 • Izrada metodologije i određivanje sadržaja kartografskih podloga za Državni plan prostornog razvoja.
 • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastar i zemljišne knjige na lokaciji NN "DUMANČE - ISTOK"
 • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastarski operat i zemljišne knjige na lokaciji Mikšići
 • Izrada Posebne geodetske podloge Sveučilišnog znanstvenog kampusa Borongaj
 • Izrada posebne geodetske podloge za Betonaru Dočina
 • Izrada Posebne geodetske podloge za groblje Dubac
 • Izrada posebne geodetske podloge za izgradnju komunalne infrastrukture od Poslovne zone u Čibači do obuhvata Grobla - Dubac
 • Izrada Posebne geodetske podloge za UPU TZ "HTP Orebić"
 • Izrada Posebne geodetske podloge za vodovod Vučica Gornja - Duba
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za područje: Kupari I, Blato i Pastoralni centar
 • Izrada reprodukcijskih originala plana grada Splita i karte Istre
 • Izrada situacije zemljišta na lokaciji KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29
 • Izrada sjena za kartu NP Risnjak
 • Izrada snimke postojećeg stanja pumpnog sklopa - Pumpaona na DCV-u (pumpaona sirove vode) u Rafineriji nafte Sisak, elaborat.
 • Izrada studije stanja, izrada metodologije i prijedlozi mjera za uređenje statusa područja parkova Republike Hrvatske u službenim registrima.
 • Izrada studije stanja, izrada metodologije i prijedlozi mjera za uređenje statusa područja parkova Republike Hrvatske u službenim registrima.
 • Izrada studije utjecaja soli na površinske i procjedne vode na području rijeke Gacke, AC Zagreb - Split
 • Izrada tehničkog izvješća (IV faza) za projekt "Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH - a i OSRH"
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Mandaljena centar
 • Izrada topografsko – katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Rekreacijske zone Petrača
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a ČIBAČA I
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Petrača
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Srebreno
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Blato i UPU Kupari...
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Mlini - Zavrelje
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Plat
 • Izrada topografsko - katastarskog plana za izradu UPU Gornji Brgat, Poslovnu zonu gornji Brgat i Žarkovicu
 • Izrada topografsko kartografskog plana kao podloge za izradu UPU Brašina
 • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja kamenoloma Vetovo
 • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja KL Veličanka
 • Izrada turističke karte Nacionalnog parka Mljet
 • Izrada urbanističkog plana uređenja (UPU) etno - eko sela Murvice
 • Izvedba kontrolnih mjerenja i analiza geodetske osnove tunela Sv. Ilija - Biokovo
 • Izvođenje geodetskih radova
 • Izvođenje geodetskih radova na izgradnji magistralnog plinovoda Pula - Zagreb na dionici Delnice - Karlovac - Lučko - Ivanja Reka - Kutina - Slavonski Brod
 • Izvođenje geodetskih radova na trasi Jadranskog naftovoda od Terminala Sisak do Blok stanice Sotin
 • Izvođenje geodetskih radova na uređenju PUO - a Modruš i Jezerane
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projektne dokumentacije rehabilitacije županijske ceste Ž 3124
 • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
 • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
 • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije k.o. Glavnica i k.o. Žitnjak
 • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije za k.o. Maksimir, k.o. Pešćenica i k.o. Remete
 • Izvođenje radova fotogrametrijskog snimanja kasnoromaničke kule Stupčanica, zaselak Škodinovac
 • Izvođenje svih geodetskih radova u postupku pripreme i izvođenja građenja na gradilištu "Sesvete"
 • Karta Istre, Turistička naklada d.o.o.
 • Karte geomagnetskog polja za epohu 2009.5.
 • Kartografska obrada i izrada karata područja Sveti Ivan Zelina
 • Kartografska obrada i izrada karte "Stepinčev put"
 • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala izletničke karte Nacionalnog parka "Krka"
 • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala obostranog plana grada Splita i Pule
 • Kartografska obrada i priprema za tisak reprodukcijskih originala plana Grada Rijeke
 • Kartografska obrada i tisak 154 listova Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5000 (HOK)
 • Kartografska obrada karte Imotske krajine
 • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na dijelu starog grada Velikog Tabora
 • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na kuli A, starog grada Velikog Tabora
 • Konzultantske usluge revizije stanja GIS sustava Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP), s preporukom prijelaza na slobodni softver (Open Source).
 • Konzultantske usluge u postupku izrade registra elektroenergetskih objekata za Prijenosno područje Zagreb, studija.
 • Konzultantske usluge u postupku uređenja stanja nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. u službenim evidencijama.
 • Korekcije na planovima gradova Splita i Rijeke
 • Magnetska deklinacija za potrebe civilnog zrakoplovstva i izrade zrakoplovnih karata.
 • Nadzor i analiza geodetske podloge laserskog skeniranja/snimanja za projekt sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša, ekspertiza.
 • Nastavak fotogrametrijskog snimanja Kaštela Gvozdansko
 • Novi model geoida Republike Hrvatske i poboljšanje T7D modela transformacije
 • NP "Plitvička jezera", karta.
 • Obavljanje geodetskih radova na betonskim objektima HE Varaždin
 • Obavljanje geodetsko - katastarskih usluga na homogenizaciji GPS polja za katastarsku općinu Legrad
 • Obavljanje poslova izračuna površina na LC69050, iskolčenje osi LC69050, snimanje postojećeg stanja raskrižja Srebreno...
 • Obnova geomagnetske informacije - II faza
 • Obnova geomagnetske informacije - III faza
 • Obnova geomagnetske informacije (Tehnička - ekonomska analiza - primijenjena istraživanja)
 • Obnova geomagnetske informacije za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
 • Određivanje deformacija cijevi u grijaču sirove nafte 321-F-001 u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Određivanje deformacija kolone 321-C-001 u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Optimiranje katastarskih planova Županije Zapadnohercegovačke
 • Osijek - plan grada, karta.
 • Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije - II faza
 • Plan grada Dubrovnika, Forum d.o.o.
 • Plan grada Splita, Turistička naklada d.o.o.
 • Podrška izradi 3. studije o katastru u regiji i uspostavi stalne tehničke komisije geodetskih uprava regije
 • Posebne geodetske podloge i iskolčenje lokalnih cesta
 • Premjeravanje izmjenjivača 376-E-006 u Rafineriji nafte Rijeka za potrebe određivanja deformacija, elaborat.
 • Premjeravanje zamijenjenog cjevovoda na FCC-u u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Prenošenje analogne dokumentacije uličnih pročelja u digitalni oblik
 • Prevođenje geoinformatičkog rječnika za uporabu na drugim medijima i njegova dopuna novim pojmovima s posebnim naglaskom na područje infrastrukture prostornih podataka
 • Producing a tourist map of the Gacka valley region a as part of Project Activities for the "Every Drop Matters/Revive a River" Project on the Gacka river
 • Projektiranje i implementacija sustava za integriranu analizu prostornih i atributnih podataka za INA - Naftaplin - unos podataka
 • Provedba topografske izmjere u svrhu izrade Hrvatske osnovne karte mjerila 1:5000 za područje otoka Palagruža
 • Pružanje geodetskih usluga
 • Razvoj aplikacije za integriranu prostornu analizu rezultata geodetsko - geodinamičkih i geoloških istraživanja za potrebe Geotehničkog katastra
 • Razvoj metodologije za određivanje površina objekata u cilju izračuna obveze komunalne naknade na području Grada Jastrebarskog.
 • Sjevernodalmatinski otoci -karta u monografiji: Josip Faričić (2013):
 • Split - plan grada (6. izdanje).
 • Split - plan grada (7. izdanje)
 • Stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova, te izrada geodetske snimke izvedenog stanja Autoceste Zagreb - Sisak
 • Studija - Razvoj metodologije za izradu registra elektroenergetskih objekata za Prijenosno područje Zagreb.
 • Studija obnove mreže nivelmana visoke točnosti Republike Hrvatske, 2013. (ekspertiza)
 • Studija obnove mreže nivelmana visoke točnosti Republike Hrvatske, ekspertiza.
 • Studija: Geodinamička mreža Grada Zagreba 2015.
 • Supervision of the Works for the Construction of the road Rreshen - Kalimash
 • Tehničko izviješće projekta Obnova gemagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - V. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - II. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - III. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - IV. faza, 2010.
 • Tehničko izviješće projekta Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije - IV. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije – VI. faza.
 • Terestričko lasersko skeniranje peći 323-H-001 u rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Terestričko lasersko skeniranje spomenika u Petrovoj gori, ekspertiza.
 • Terestričko lasersko skeniranje spremnika 331-A-002 u rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Terestričko lasersko skeniranje utvrde Tureta, elaborat.
 • The development plan and long - term strategy for Cadastre of Kosovo
 • Umjeravanje uređaja Leica Disto A5
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografija - V faza
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - III faza
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - IV faza
 • Ustupanje ugovorenih poslova kooperantu; Izrada snimanja i obrade poprečnih profila tunela Sv. Rok - lijeva cijev, AC Zagreb - Split
 • Visinski referentni sustav Crne Gore, elaborat.
 • Završno izviješće o radu na projektu Joint Croatian-Hungarian Geomagnetic Repeat Station Survey and Joint Geomagetic Field Model.
 • Zbirka kartografskih znakova, 2011. (ostalo).

 


Sadržaj održava: Prodekan za financije i poslovanje