Stručni projektiExpert projects

Expert projects


The professional projects are performed in all disciplines of geodesy and they provide and support the development of the Croatian economy, service sector and state administration.

List of the professional projects that are realized in time period from beginning of 2006 to the end of 2017 year:

 • 3D snimanje kape tornja s vijencem pravoslavne crkve S. Georgija u Otočcu - I. Faza
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Boljati, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Celići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Gračac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Jadrići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Lovinac, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Lučko, Plinovodna mreža - PČ Lučko, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Medak, na magistralnom plinovodu MČS-3 Gospić−PČ/MRS Benkovac DN 800/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Morpolača, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Rađe, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Sonković, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Drniš, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Dugopolje, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Knin, na magistralnom plinovodu Šibenik-Knin, DN500/75, elaborat.
 • 3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija MRS Šibenik, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, elaborat.
 • 3D vizualizacija novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, elaborat.
 • Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina
 • Autokarta Iste, Forum d.o.o. Zadar
 • Consultancy Contract for Regional Cadastre Study
 • Consulting service - Cadastre and SDI expert
 • Consulting services - Local Senior Cadastre Expert
 • Dodatne geodetske usluge izrade geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
 • Dugi otok, Ugljan, Pašman, Silba, Olib, Ist, Molat, Sestrunj i Rivanj, karta.
 • Elaborat o izvedenim radovima na izmjeri pročelja zgrade vrtića u Gornjem Desincu, elaborat.
 • Evidencija stanja iz 2009. godine kamenoloma Jelenje vode, elaborat.
 • Fotogrametrijski radovi na kuli u starom gradu Drežniku
 • Fotogrametrijsko snimanje crkve sv. Lazara u Jasenku
 • Fotogrametrijsko snimanje dijela pročelja na zgradi Muzeja za umjetnost i obrt
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada nacrta starog grada Ogulina
 • Fotogrametrijsko snimanje Kaštela Gvozdansko
 • Fotogrametrijsko snimanje Starog grada Cetina
 • Fotogrametrijsko snimanje starog grada Novigrada na Dobri
 • Fotogrametrijsko snimanje uličnih pročelja
 • Fotogrametrijsko snimanje visoke peći u Bešlincu (kod Gvozdanskog)
 • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidrogeoloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit
 • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidroloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit - faze 1.3 i 1.4
 • Geodetski elaborat izvedenog stanja sanacije industrijskog cjevovoda Rafinerije nafte Rijeka, elaborat.
 • Geodetski projekt za IPA Projekt "Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac", elaborat.
 • Geodetski radovi na izgradnji plinovoda Benkovac - Zadar
 • Geodetski radovi na izradi pripremne dokumentacije za izradu urbanističke dokumentacije za vojni poligon "Gašinci" - Gašinci
 • Geodetski radovi na kontrolnom snimanju i obradi poprečnih profila s izračunom kubatura iskopa izvedenog stanja na autocesti Beli Manastir - Osijek - Svilaj
 • Geodetski radovi na Magistralnom plinovodu Pula - Karlovac
 • Geodetski snimak postojećeg stanja metodom 3d terestričkog laserskog skeniranja za potrebe rekonstrukcije spremnika R-51103, elaborat.
 • Geodetsko - hidrografska istraživanja na određivanju debljine slojeva sedrenih naslaga na dnu jezera Kozjak
 • Geodetsko geodinamička istraživanja u cilju određivanja recentnih pokreta litosfere na područjima s kemogenim sedimentima na površini u području Dinarida.
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila s proračunom kubatura iskopa u lijevoj cijevi tunela Mala Kapela nakon provedene reprofilacije 2005. godine; AC Zagreb - Split - DU
 • Geodetsko trodimenzionalno snimanje hidrotehničkog tunela HE Gojak metodom laserskog skeniranja, elaborat.
 • Geodetsko-geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog Podunavlja.
 • Geodetsko-geološke studije erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog podunavlja.
 • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba - GPS kampanja, Zagreb 2007
 • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba GPS - kampanja 2008.
 • Geografija sjevernodalmatinskih otoka, Školska knjiga, Zagreb.
 • GPS izmjera i izrada tehničkog elaborata GPS mreža u svrhu izmjere poljoprivrednih zemljišta u K.O. Rešetari, Stara Kopanica, Vrba i Gundinci
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Hidrografska izmjera luke Makarska, elaborat.
 • Homogenizacija katastarskog plana
 • Hrvatski transformacijski model visina
 • I. Landek, Ivan; Pahić, Damir; Bosiljevac, Marinko; Frangeš, Stanislav; Marjanović, Marijan; Vilus, Igor; Grubić, Ivan; Šustić, Antonio; Lemajić, Slavko.
 • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split 1000/75 u zoni kanjona Krke širine cca 600 m
 • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda SPLIT - PLOĆE DN 500/75
 • Ispitivanje i analiza korelacije geodetskih i geoloških modela pomaka na području Grada Zagreba
 • Izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac
 • Izračun geometrije spremnika R - 309 u Rafineriji nafte Sisak, elaborat.
 • Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Izračun volumena dijela eksploatacijskog polja Novo Čiče, elaborat.
 • Izrada baze podataka o imovinsko - pravnom statusu nekretnina članica Sveučilišta u Zagrebu
 • Izrada biciklističke karte Cluster Labin - Rabac
 • Izrada biciklističke karte Klaster Umag - Buje - Novigrad
 • Izrada biciklističke karte za područje Buzeta i okolice
 • Izrada biciklističke karte za područje južne Istre
 • Izrada biciklističke karte za područje Poreštine
 • Izrada biciklističke karte za područje Rovinjštine
 • Izrada biciklističkih ruta na području Zagrebačke županije
 • Izrada digitalne dokumentacije skulptura i ploča na mostu u Tounju, elaborat.
 • Izrada geodetske podloge za cestu Mljekara - Kupari (kroz polje) u mjerilu 1:500
 • Izrada geodetske studije i baze podataka zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetske studije i integrirane analize prostornih baza podataka za potrebe distribucijske mreže
 • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti proširenja Zračne luke Zagreb, laserskom i prostornom tehnologijom
 • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti razvoja Zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
 • Izrada geodetsko - geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Stari grad Modruš
 • Izrada geodetsko geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Petrova Gora - Spomenik
 • Izrada geodinamičke studije prostora Grada Zagreba - GPS kampanja Zagreb 2006
 • Izrada hidrografskog snimka jezera Kozjak
 • Izrada izletničke karte Konavala
 • Izrada karte Općine Trpanj
 • Izrada kartografskih prikaza u turističkim vodičima
 • Izrada kartografskih prikaza za katalog izložbe i druge potrebe izložbe Stećaka
 • Izrada kartografskog prikaza sjevernodalmatinskih otoka kao prilog sveučilišnom priručniku Geografija sjeverno dalmatinskih otoka
 • Izrada metodologije i određivanje sadržaja kartografskih podloga za Državni plan prostornog razvoja.
 • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastar i zemljišne knjige na lokaciji NN "DUMANČE - ISTOK"
 • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastarski operat i zemljišne knjige na lokaciji Mikšići
 • Izrada Posebne geodetske podloge Sveučilišnog znanstvenog kampusa Borongaj
 • Izrada posebne geodetske podloge za Betonaru Dočina
 • Izrada Posebne geodetske podloge za groblje Dubac
 • Izrada posebne geodetske podloge za izgradnju komunalne infrastrukture od Poslovne zone u Čibači do obuhvata Grobla - Dubac
 • Izrada Posebne geodetske podloge za UPU TZ "HTP Orebić"
 • Izrada Posebne geodetske podloge za vodovod Vučica Gornja - Duba
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za područje: Kupari I, Blato i Pastoralni centar
 • Izrada reprodukcijskih originala plana grada Splita i karte Istre
 • Izrada situacije zemljišta na lokaciji KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29
 • Izrada sjena za kartu NP Risnjak
 • Izrada snimke postojećeg stanja pumpnog sklopa - Pumpaona na DCV-u (pumpaona sirove vode) u Rafineriji nafte Sisak, elaborat.
 • Izrada studije stanja, izrada metodologije i prijedlozi mjera za uređenje statusa područja parkova Republike Hrvatske u službenim registrima.
 • Izrada studije stanja, izrada metodologije i prijedlozi mjera za uređenje statusa područja parkova Republike Hrvatske u službenim registrima.
 • Izrada studije utjecaja soli na površinske i procjedne vode na području rijeke Gacke, AC Zagreb - Split
 • Izrada tehničkog izvješća (IV faza) za projekt "Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH - a i OSRH"
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Mandaljena centar
 • Izrada topografsko – katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Rekreacijske zone Petrača
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a ČIBAČA I
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Petrača
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Srebreno
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Blato i UPU Kupari...
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Mlini - Zavrelje
 • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Plat
 • Izrada topografsko - katastarskog plana za izradu UPU Gornji Brgat, Poslovnu zonu gornji Brgat i Žarkovicu
 • Izrada topografsko kartografskog plana kao podloge za izradu UPU Brašina
 • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja kamenoloma Vetovo
 • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja KL Veličanka
 • Izrada turističke karte Nacionalnog parka Mljet
 • Izrada urbanističkog plana uređenja (UPU) etno - eko sela Murvice
 • Izvedba kontrolnih mjerenja i analiza geodetske osnove tunela Sv. Ilija - Biokovo
 • Izvođenje geodetskih radova
 • Izvođenje geodetskih radova na izgradnji magistralnog plinovoda Pula - Zagreb na dionici Delnice - Karlovac - Lučko - Ivanja Reka - Kutina - Slavonski Brod
 • Izvođenje geodetskih radova na trasi Jadranskog naftovoda od Terminala Sisak do Blok stanice Sotin
 • Izvođenje geodetskih radova na uređenju PUO - a Modruš i Jezerane
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projektne dokumentacije rehabilitacije županijske ceste Ž 3124
 • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
 • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
 • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije k.o. Glavnica i k.o. Žitnjak
 • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije za k.o. Maksimir, k.o. Pešćenica i k.o. Remete
 • Izvođenje radova fotogrametrijskog snimanja kasnoromaničke kule Stupčanica, zaselak Škodinovac
 • Izvođenje svih geodetskih radova u postupku pripreme i izvođenja građenja na gradilištu "Sesvete"
 • Karta Istre, Turistička naklada d.o.o.
 • Karte geomagnetskog polja za epohu 2009.5.
 • Kartografska obrada i izrada karata područja Sveti Ivan Zelina
 • Kartografska obrada i izrada karte "Stepinčev put"
 • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala izletničke karte Nacionalnog parka "Krka"
 • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala obostranog plana grada Splita i Pule
 • Kartografska obrada i priprema za tisak reprodukcijskih originala plana Grada Rijeke
 • Kartografska obrada i tisak 154 listova Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5000 (HOK)
 • Kartografska obrada karte Imotske krajine
 • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na dijelu starog grada Velikog Tabora
 • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na kuli A, starog grada Velikog Tabora
 • Konzultantske usluge revizije stanja GIS sustava Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP), s preporukom prijelaza na slobodni softver (Open Source).
 • Konzultantske usluge u postupku izrade registra elektroenergetskih objekata za Prijenosno područje Zagreb, studija.
 • Konzultantske usluge u postupku uređenja stanja nekretnina Zračne luke Zagreb d.o.o. u službenim evidencijama.
 • Korekcije na planovima gradova Splita i Rijeke
 • Magnetska deklinacija za potrebe civilnog zrakoplovstva i izrade zrakoplovnih karata.
 • Nadzor i analiza geodetske podloge laserskog skeniranja/snimanja za projekt sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša, ekspertiza.
 • Nastavak fotogrametrijskog snimanja Kaštela Gvozdansko
 • Novi model geoida Republike Hrvatske i poboljšanje T7D modela transformacije
 • NP "Plitvička jezera", karta.
 • Obavljanje geodetskih radova na betonskim objektima HE Varaždin
 • Obavljanje geodetsko - katastarskih usluga na homogenizaciji GPS polja za katastarsku općinu Legrad
 • Obavljanje poslova izračuna površina na LC69050, iskolčenje osi LC69050, snimanje postojećeg stanja raskrižja Srebreno...
 • Obnova geomagnetske informacije - II faza
 • Obnova geomagnetske informacije - III faza
 • Obnova geomagnetske informacije (Tehnička - ekonomska analiza - primijenjena istraživanja)
 • Obnova geomagnetske informacije za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
 • Određivanje deformacija cijevi u grijaču sirove nafte 321-F-001 u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Određivanje deformacija kolone 321-C-001 u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Optimiranje katastarskih planova Županije Zapadnohercegovačke
 • Osijek - plan grada, karta.
 • Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije - II faza
 • Plan grada Dubrovnika, Forum d.o.o.
 • Plan grada Splita, Turistička naklada d.o.o.
 • Podrška izradi 3. studije o katastru u regiji i uspostavi stalne tehničke komisije geodetskih uprava regije
 • Posebne geodetske podloge i iskolčenje lokalnih cesta
 • Premjeravanje izmjenjivača 376-E-006 u Rafineriji nafte Rijeka za potrebe određivanja deformacija, elaborat.
 • Premjeravanje zamijenjenog cjevovoda na FCC-u u Rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Prenošenje analogne dokumentacije uličnih pročelja u digitalni oblik
 • Prevođenje geoinformatičkog rječnika za uporabu na drugim medijima i njegova dopuna novim pojmovima s posebnim naglaskom na područje infrastrukture prostornih podataka
 • Producing a tourist map of the Gacka valley region a as part of Project Activities for the "Every Drop Matters/Revive a River" Project on the Gacka river
 • Projektiranje i implementacija sustava za integriranu analizu prostornih i atributnih podataka za INA - Naftaplin - unos podataka
 • Provedba topografske izmjere u svrhu izrade Hrvatske osnovne karte mjerila 1:5000 za područje otoka Palagruža
 • Pružanje geodetskih usluga
 • Razvoj aplikacije za integriranu prostornu analizu rezultata geodetsko - geodinamičkih i geoloških istraživanja za potrebe Geotehničkog katastra
 • Razvoj metodologije za određivanje površina objekata u cilju izračuna obveze komunalne naknade na području Grada Jastrebarskog.
 • Sjevernodalmatinski otoci -karta u monografiji: Josip Faričić (2013):
 • Split - plan grada (6. izdanje).
 • Split - plan grada (7. izdanje)
 • Stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova, te izrada geodetske snimke izvedenog stanja Autoceste Zagreb - Sisak
 • Studija - Razvoj metodologije za izradu registra elektroenergetskih objekata za Prijenosno područje Zagreb.
 • Studija obnove mreže nivelmana visoke točnosti Republike Hrvatske, 2013. (ekspertiza)
 • Studija obnove mreže nivelmana visoke točnosti Republike Hrvatske, ekspertiza.
 • Studija: Geodinamička mreža Grada Zagreba 2015.
 • Supervision of the Works for the Construction of the road Rreshen - Kalimash
 • Tehničko izviješće projekta Obnova gemagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - V. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - II. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - III. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH i OSRH - IV. faza, 2010.
 • Tehničko izviješće projekta Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije - IV. faza.
 • Tehničko izviješće projekta Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije – VI. faza.
 • Terestričko lasersko skeniranje peći 323-H-001 u rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Terestričko lasersko skeniranje spomenika u Petrovoj gori, ekspertiza.
 • Terestričko lasersko skeniranje spremnika 331-A-002 u rafineriji nafte Rijeka, elaborat.
 • Terestričko lasersko skeniranje utvrde Tureta, elaborat.
 • The development plan and long - term strategy for Cadastre of Kosovo
 • Umjeravanje uređaja Leica Disto A5
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografija - V faza
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - III faza
 • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - IV faza
 • Ustupanje ugovorenih poslova kooperantu; Izrada snimanja i obrade poprečnih profila tunela Sv. Rok - lijeva cijev, AC Zagreb - Split
 • Visinski referentni sustav Crne Gore, elaborat.
 • Završno izviješće o radu na projektu Joint Croatian-Hungarian Geomagnetic Repeat Station Survey and Joint Geomagetic Field Model.
 • Zbirka kartografskih znakova, 2011. (ostalo).

 


Content maintained by: Vice-Dean for business and finance