Stručni projektiExpert projects

Stručni projekti


Stručni projekti se izvode u svim granama geodezije te osiguravaju i potpomažu razvoju domaće privrede, uslužnog sektora i državne uprave.

Popis stručnih projekta koji su realizirani od početka 2006. do kraja 2010. godine:

  • 3D snimanje kape tornja s vijencem pravoslavne crkve S. Georgija u Otočcu - I. Faza
  • Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina
  • Consultancy Contract for Regional Cadastre Study
  • Consulting service - Cadastre and SDI expert
  • Consulting services - Local Senior Cadastre Expert
  • Dodatne geodetske usluge izrade geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
  • Fotogrametrijski radovi na kuli u starom gradu Drežniku
  • Fotogrametrijsko snimanje crkve sv. Lazara u Jasenku
  • Fotogrametrijsko snimanje dijela pročelja na zgradi Muzeja za umjetnost i obrt
  • Fotogrametrijsko snimanje i izrada nacrta starog grada Ogulina
  • Fotogrametrijsko snimanje Kaštela Gvozdansko
  • Fotogrametrijsko snimanje Starog grada Cetina
  • Fotogrametrijsko snimanje starog grada Novigrada na Dobri
  • Fotogrametrijsko snimanje uličnih pročelja
  • Fotogrametrijsko snimanje visoke peći u Bešlincu (kod Gvozdanskog)
  • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidrogeoloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit
  • Geodetska komponenta projekta praćenja tektonskih i hidroloških aktivnosti Parka prirode Kopački rit - faze 1.3 i 1.4
  • Geodetski radovi na izgradnji plinovoda Benkovac - Zadar
  • Geodetski radovi na izradi pripremne dokumentacije za izradu urbanističke dokumentacije za vojni poligon "Gašinci" - Gašinci
  • Geodetski radovi na kontrolnom snimanju i obradi poprečnih profila s izračunom kubatura iskopa izvedenog stanja na autocesti Beli Manastir - Osijek - Svilaj
  • Geodetski radovi na Magistralnom plinovodu Pula - Karlovac
  • Geodetsko - hidrografska istraživanja na određivanju debljine slojeva sedrenih naslaga na dnu jezera Kozjak
  • Geodetsko snimanje poprečnih profila s proračunom kubatura iskopa u lijevoj cijevi tunela Mala Kapela nakon provedene reprofilacije 2005. godine; AC Zagreb - Split - DU
  • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba - GPS kampanja, Zagreb 2007
  • Geodinamička studija prostora Grada Zagreba GPS - kampanja 2008.
  • GPS izmjera i izrada tehničkog elaborata GPS mreža u svrhu izmjere poljoprivrednih zemljišta u K.O. Rešetari, Stara Kopanica, Vrba i Gundinci
  • Homogenizacija katastarskog plana
  • Hrvatski transformacijski model visina
  • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split 1000/75 u zoni kanjona Krke širine cca 600 m
  • Interaktivna, trodimenzionalna, geodetska studija alternativnih tehničkih rješenja trase budućeg magistralnog plinovoda SPLIT - PLOĆE DN 500/75
  • Ispitivanje i analiza korelacije geodetskih i geoloških modela pomaka na području Grada Zagreba
  • Izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac
  • Izrada baze podataka o imovinsko - pravnom statusu nekretnina članica Sveučilišta u Zagrebu
  • Izrada biciklističke karte Cluster Labin - Rabac
  • Izrada biciklističke karte Klaster Umag - Buje - Novigrad
  • Izrada biciklističke karte za područje Buzeta i okolice
  • Izrada biciklističke karte za područje južne Istre
  • Izrada biciklističke karte za područje Poreštine
  • Izrada biciklističke karte za područje Rovinjštine
  • Izrada biciklističkih ruta na području Zagrebačke županije
  • Izrada geodetske podloge za cestu Mljekara - Kupari (kroz polje) u mjerilu 1:500
  • Izrada geodetske studije i baze podataka zračne luke Zagreb
  • Izrada geodetske studije i integrirane analize prostornih baza podataka za potrebe distribucijske mreže
  • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti proširenja Zračne luke Zagreb, laserskom i prostornom tehnologijom
  • Izrada geodetske studije prostornih mogućnosti razvoja Zračne luke Zagreb
  • Izrada geodetske studije uređenja prostora Zračne luke Zagreb
  • Izrada geodetsko - geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Stari grad Modruš
  • Izrada geodetsko geološke studije i prostorne baze podataka mikrolokacije Petrova Gora - Spomenik
  • Izrada geodinamičke studije prostora Grada Zagreba - GPS kampanja Zagreb 2006
  • Izrada hidrografskog snimka jezera Kozjak
  • Izrada izletničke karte Konavala
  • Izrada karte Općine Trpanj
  • Izrada kartografskih prikaza u turističkim vodičima
  • Izrada kartografskih prikaza za katalog izložbe i druge potrebe izložbe Stećaka
  • Izrada kartografskog prikaza sjevernodalmatinskih otoka kao prilog sveučilišnom priručniku Geografija sjeverno dalmatinskih otoka
  • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastar i zemljišne knjige na lokaciji NN "DUMANČE - ISTOK"
  • Izrada parcelacijskih elaborata novoformiranih parcela za upis u katastarski operat i zemljišne knjige na lokaciji Mikšići
  • Izrada Posebne geodetske podloge Sveučilišnog znanstvenog kampusa Borongaj
  • Izrada posebne geodetske podloge za Betonaru Dočina
  • Izrada Posebne geodetske podloge za groblje Dubac
  • Izrada posebne geodetske podloge za izgradnju komunalne infrastrukture od Poslovne zone u Čibači do obuhvata Grobla - Dubac
  • Izrada Posebne geodetske podloge za UPU TZ "HTP Orebić"
  • Izrada Posebne geodetske podloge za vodovod Vučica Gornja - Duba
  • Izrada posebnih geodetskih podloga za područje: Kupari I, Blato i Pastoralni centar
  • Izrada reprodukcijskih originala plana grada Splita i karte Istre
  • Izrada situacije zemljišta na lokaciji KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29
  • Izrada sjena za kartu NP Risnjak
  • Izrada studije utjecaja soli na površinske i procjedne vode na području rijeke Gacke, AC Zagreb - Split
  • Izrada tehničkog izvješća (IV faza) za projekt "Obnova geomagnetske informacije za potrebe MORH - a i OSRH"
  • Izrada topografsko – katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Rekreacijske zone Petrača
  • Izrada topografsko kartografskog plana kao podloge za izradu UPU Brašina
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu - DPU Mandaljena centar
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Blato i UPU Kupari...
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Mlini - Zavrelje
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU Plat
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a ČIBAČA I
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Srebreno
  • Izrada topografsko - katastarskog plana za izradu UPU Gornji Brgat, Poslovnu zonu gornji Brgat i Žarkovicu
  • Izrada topografsko - katastarskog plana kao podloge za izradu UPU - a Petrača
  • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja kamenoloma Vetovo
  • Izrada trodimenzionalne geodetske podloge za projekt krajobraznog uređenja i biološkog oplemenjivanja KL Veličanka
  • Izrada turističke karte Nacionalnog parka Mljet
  • Izrada urbanističkog plana uređenja (UPU) etno - eko sela Murvice
  • Izvedba kontrolnih mjerenja i analiza geodetske osnove tunela Sv. Ilija - Biokovo
  • Izvođenje geodetskih radova
  • Izvođenje geodetskih radova na izgradnji magistralnog plinovoda Pula - Zagreb na dionici Delnice - Karlovac - Lučko - Ivanja Reka - Kutina - Slavonski Brod
  • Izvođenje geodetskih radova na trasi Jadranskog naftovoda od Terminala Sisak do Blok stanice Sotin
  • Izvođenje geodetskih radova na uređenju PUO - a Modruš i Jezerane
  • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projektne dokumentacije rehabilitacije županijske ceste Ž 3124
  • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
  • Izvođenje geodetskih usluga na betonskim objektima hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava
  • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije k.o. Glavnica i k.o. Žitnjak
  • Izvođenje pripremnih radnji u postupku tehničke reambulacije za k.o. Maksimir, k.o. Pešćenica i k.o. Remete
  • Izvođenje radova fotogrametrijskog snimanja kasnoromaničke kule Stupčanica, zaselak Škodinovac
  • Izvođenje svih geodetskih radova u postupku pripreme i izvođenja građenja na gradilištu "Sesvete"
  • Kartografska obrada i izrada karata područja Sveti Ivan Zelina
  • Kartografska obrada i izrada karte "Stepinčev put"
  • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala izletničke karte Nacionalnog parka "Krka"
  • Kartografska obrada i izrada reprodukcijskih originala obostranog plana grada Splita i Pule
  • Kartografska obrada i priprema za tisak reprodukcijskih originala plana Grada Rijeke
  • Kartografska obrada i tisak 154 listova Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5000 (HOK)
  • Kartografska obrada karte Imotske krajine
  • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na dijelu starog grada Velikog Tabora
  • Konzervatorsko istraživanje primjenom fotogrametrijske izmjere na kuli A, starog grada Velikog Tabora
  • Korekcije na planovima gradova Splita i Rijeke
  • Nastavak fotogrametrijskog snimanja Kaštela Gvozdansko
  • Novi model geoida Republike Hrvatske i poboljšanje T7D modela transformacije
  • Obavljanje geodetskih radova na betonskim objektima HE Varaždin
  • Obavljanje geodetsko - katastarskih usluga na homogenizaciji GPS polja za katastarsku općinu Legrad
  • Obavljanje poslova izračuna površina na LC69050, iskolčenje osi LC69050, snimanje postojećeg stanja raskrižja Srebreno...
  • Obnova geomagnetske informacije (Tehnička - ekonomska analiza - primijenjena istraživanja)
  • Obnova geomagnetske informacije - II faza
  • Obnova geomagnetske informacije - III faza
  • Obnova geomagnetske informacije za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
  • Optimiranje katastarskih planova Županije Zapadnohercegovačke
  • Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske - za potrebe službene kartografije - II faza
  • Podrška izradi 3. studije o katastru u regiji i uspostavi stalne tehničke komisije geodetskih uprava regije
  • Posebne geodetske podloge i iskolčenje lokalnih cesta
  • Prenošenje analogne dokumentacije uličnih pročelja u digitalni oblik
  • Prevođenje geoinformatičkog rječnika za uporabu na drugim medijima i njegova dopuna novim pojmovima s posebnim naglaskom na područje infrastrukture prostornih podataka
  • Producing a tourist map of the Gacka valley region a as part of Project Activities for the "Every Drop Matters/Revive a River" Project on the Gacka river
  • Projektiranje i implementacija sustava za integriranu analizu prostornih i atributnih podataka za INA - Naftaplin - unos podataka
  • Provedba topografske izmjere u svrhu izrade Hrvatske osnovne karte mjerila 1:5000 za područje otoka Palagruža
  • Pružanje geodetskih usluga
  • Razvoj aplikacije za integriranu prostornu analizu rezultata geodetsko - geodinamičkih i geoloških istraživanja za potrebe Geotehničkog katastra
  • Stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova, te izrada geodetske snimke izvedenog stanja Autoceste Zagreb - Sisak
  • Supervision of the Works for the Construction of the road Rreshen - Kalimash
  • The development plan and long - term strategy for Cadastre of Kosovo
  • Umjeravanje uređaja Leica Disto A5
  • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografija - V faza
  • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - III faza
  • Uspostava osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske za potrebe službene kartografije - IV faza
  • Ustupanje ugovorenih poslova kooperantu; Izrada snimanja i obrade poprečnih profila tunela Sv. Rok - lijeva cijev, AC Zagreb - Split

 


Sadržaj održava: Prodekan za financije i poslovanje