Zapošljavanje

radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za određene poslove

 
 
Slika GEOF webmaster
radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za određene poslove
napisao/la geof webmaster - Srijeda, 24 Travanj 2019, 07:59
 

NATJEČAJ JE ZAKLJUČEN SA 23.04.2019.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Zagreb, Kačićeva 26

 

Klasa: 112-03/19-07/03

Urbroj: 380-65-07-03-19-1.

Zagreb, 12. 04. 2019.

 

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za određene poslove, interni naziv PROJEKTNI ASISTENT na projektu „LABIRINT - Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv. „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja”, na određeno vrijeme od 35 mjeseci, u puno radnom vremenu.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Administrativno vođenje projekta, priprema financijskih izvještaja te izvještaja o napretku na projektu, komunikacija s posredničkim tijelima, sudjelovanje u izradi stručnih i analitičkih materijala u području projekta, arhiviranje dokumentacije projekta, sudjelovanje u promociji, vidljivosti i ostalim informativnim aktivnostima projekta, praćenje i primjena zakonskih i drugih propisa u području djelatnosti, sudjelovanje u pripremi i provjeri dokumentacije za provođenje projektnih nabava, vođenje plaćanja prema ostalim članovima tima i dobavljačima, izrada prijedlog rebalansa proračuna za slijedeće godine, informiranje članova radnih skupina o radnim aktivnostima

 

Uvjeti izbora:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju imati završen dodiplomski, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, izvrsno poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru.

 

Kriteriji izbora bit će:

· poznavanje i iskustvo administriranja projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda ili drugih projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (EU), uključujući izvještavanje s financijskog i/ili pravnog aspekta.

· vještine rada na računalu i poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet)

· organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost

· motivacija za rad i nove izazove

· sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine

 

Prijavi treba priložiti:

1. dokaz o državljanstvu (domovnica),

2. životopis, uz navođenje iskustva u administriranju projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda ili drugih projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (EU),

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diploma),

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

5. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika - napredna razina.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

 

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti kroz intervju bit će iz područja provedbe projekata Europskog socijalnog fonda te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti 

svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Kačićeva 26

10 000 Zagreb

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od datuma objave.