Zapošljavanje

Rezultat natječaja:radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent

 
 
Slika GEOF webmaster
Rezultat natječaja:radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent
napisao/la geof webmaster - Ponedjeljak, 23 Rujan 2019, 14:08
 

REZULTAT NATJEČAJA JE U PRILOGU

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za geoinformacije Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti

Pristupnici na natječaj, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

- životopis,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)

- strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika - napredna razina.

 

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08 i 69/17).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.geof.unizg.hr/mod/forum/discuss.php?d=2139

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Kačićeva 26,

10 000 Zagreb

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.