Zapošljavanje

Rezultati natječaja: asistent, asistent na projektu, poslijedoktorand, znanstveni suradnik

 
 
Slika GEOF webmaster
Rezultati natječaja: asistent, asistent na projektu, poslijedoktorand, znanstveni suradnik
napisao/la geof webmaster - Petak, 29 Studeni 2019, 12:04
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Zagreb, 29. 11. 2019.

KLASA: 640-03/19-07/03

URBROJ: 380-65-07-03-19-2.

 

O B A V I J E S T

Na temelju javnog natječaja objavljenog  2. listopada 2019. u „Narodnim novinama br. 94/2019., u Jutarnjem listu br. 7590, u Euraxessu br. 450970 i na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odlukom Fakultetskog vijeća br. 2_351_9 od 28. studenoga 2019., izabran je dr. sc. Marin Govorčin.

 

                                                                                                        Geodetski fakultet

 

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Zagreb, 29. 11. 2019.

KLASA: 640-03/19-07/03

URBROJ: 380-65-07-03-19-2.

 

O B A V I J E S T

Na temelju javnog natječaja objavljenog  2. listopada 2019. u „Narodnim novinama br. 94/2019., u Jutarnjem listu br. 7590, u Euraxessu br. 450968 i na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: prirodne znanosti, znanstvenom polju: fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odlukom Fakultetskog vijeća br. 2_351_8 od 28. studenoga 2019., izabrana je dr. sc. Mateja Dumbović.

 

                                                                                                       Geodetski fakultet

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Zagreb, 29. 11. 2019.

KLASA: 640-03/19-07/03

URBROJ: 380-65-07-03-19-4.

 

O B A V I J E S T

Na temelju javnog natječaja objavljenog  2. listopada 2019. u „Narodnim novinama br. 94/2019., u Jutarnjem listu br. 7590, u Euraxessu br. 450970 i na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta, ispravak natječaja objavljenog 4. listopada 2019. „Narodnim novinama br. 95/2019., u Jutarnjem listu br. 7592, u Euraxessu br. 451780 i na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u  u Zagrebu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Katedri za analizu i obradu geodetskih mjerenja, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odlukom Fakultetskog vijeća br. 2_351_10 od 28. studenoga 2019., izabrana je Baženka Bukač, mag. ing. geod et geoinf.

 

                                                                                                       Geodetski fakultet

TEKST NATJEČAJA JE U NASTAVKU

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za geoinformacije Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za hidrografiju Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  4. izbor jednog izvšitelja (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sukladno članku 42. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.), za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost, "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti".

Uvjeti za radna mjesta od 1.-3.

Pristupnici na natječaj, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Uvjeti za radno mjesto 4.

 

Obvezni uvjeti:

-          završen odgovarajući diplomski ili dodiplomski studij.

-          ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili dodiplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

 

Dodatni kriteriji su:

-          dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu.

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

 

Specifični dodatni kriteriji:

-          poznavanje stranih jezika u govoru i pismu: engleski jezik

-          praktična primjena slobodnog softvera za obradu satelitskih snimaka

-          praktična primjena programskih jezika: Python, R

-          poznavanje metoda strojnog učenja

-          spremnost na timski rad

 

Opis poslova:

-          pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija geodezije i geoinformatike (Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

-          izrada disertacije u području tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija

-          istraživački rad na projektu, br. IP-2016-06-562 „Geoprostorno praćenje zelene infrastrukture na temelju terestričkih, zračnih i satelitskih snimaka, GEMINI“, kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost

-          predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima

 

Za pristupnike koji zadovoljavaju uvjete natječaja za izbor na radno mjesto, organizirat će se testiranje za provjeru navedenih uvjeta. Vrijeme održavanja testiranja te način na koji će se provoditi testiranje bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta (www.geof.unizg.hr).

Za pristupnika koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Pisanoj prijavi na natječaj (radna mjesta 1.-4.), uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

-          životopis,

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

-          dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

-          potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)

-          strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika - napredna razina.

 

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08 i 69/17).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.geof.unizg.hr/mod/forum/discuss.php?d=2153

 

Prijave na natječaj (radna mjesta 1.-4.) s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Kačićeva 26,

10 000  Zagreb

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.