Nevio Rožić

Slika Nevio Rožić
Država
Hrvatska
Grad
Zagreb
Osobne informacije:

 

Dr. sc. Nevio Rožić, dipl. ing. geodezije, rođen je 31.8.1959. godine u Zagrebu, gdje je polazio osnovnu školu (1966.-1974.), opću gimnaziju (1974.-1978.), dodiplomski studij geodezije (1978.-1984.), poslijediplomski magistarski studij geodezije (1986.-1991.) i doktorski studij geodezije (1992.-1995.) na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1984. godine, magistrirao 1991. godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Prilog izjednačenju geodetskih mreža posebnih namjena" i doktorirao 1995. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom "Ispitivanje slučajnih i sistematskih pogrešaka u geometrijskom nivelmanu", uz mentorstvo prof. dr. sc. Ladislava Feila i komentorstvo prof. dr. sc. Stjepana Klaka.

 

Nakon diplomiranja zaposlio se i radio u „Geozavodu (Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova) u Zagrebu (1985.-1986.), Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.-2001.), Hrvatskom geodetskom institutu u Zagrebu (2002.-2005.) i na Geodetskom fakultetu od 2006. godine, gdje je trenutno zaposlen kao nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje), na Katedri za obradu i analizu geodetskih mjerenja. Tijekom zaposlenja i rada na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom geodetskom institutu obnašao je različite dužnosti i položaje. Bio je voditelj Odjela za višu geodeziju Geodetskog fakulteta (1995.-1997.), pročelnik Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta (1997.-2001., 2015.-), privremeni ravnatelj Hrvatskog geodetskog instituta u osnivanju (2000.-2001.), prvi ravnatelj Hrvatskog geodetskog instituta (2002.-2005.), pročelnik Katedre za državnu izmjeru Geodetskog fakulteta (2006.-2007.) i pročelnik Katedre za analizu i obradu geodetskih mjerenja Geodetskog fakulteta od 2007. godine.

 

Izbori prof. dr. sc. Nevia Rožića, u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju geodezije, koje je ostvario tijekom zaposlenja na Geodetskom fakultetu i Hrvatskom geodetskom institutu, jesu: suradničko zvanje asistenta od 1986. godine, suradničko zvanje stručnog suradnika od 1990. godine, znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog asistenta od 1991. godine, znanstveno-nastavno zvanje docenta od 1996. godine, znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora od 1999. godine, naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 2002. godine i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) od 2008. godine. Prof. dr. sc. Nevio Rožić upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod brojem 131143.

 

Dr. sc. Nevio Rožić je član International Association of Geodesy; Commission X - Global and Regional Geodetic Networks, Sub-commission for Europe - EUREF, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije - HKOIG, Tehničkog odbora TO211 Geoinformacije-Geomatika pri Hrvatskom zavodu za norme. Sukladno članstvu u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije posjeduje strukovni naziv "ovlaštenog inženjera geodezije".

 

Za rezultate znanstvenog i stručnog rada postignute tijekom osnivanja, ustrojavanja i djelovanja Hrvatskog geodetskog instituta, u razdoblju 2001.-2005. godine, odlikovan je 2007. godine Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića. Za rezultate postignute u organizaciji i vođenju međunarodne razmjene i izobrazbe studenata u okviru IAESTE-a projekta (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) dodijeljena mu je "Zahvalnica IAESTE Croatia za 2005. godinu". Za rad i zasluge u razvoju znantveno-istraživačkog rada dodijeljeno mu je 2013. godine priznanje Geodetskog fakulteta.

 

Osobna stranica