Natječaj: asistent – Katedra za državnu izmjeru

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. 60/15 i 131/17,.

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
  • strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.
gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje
-843/843
putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20d
okaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o
%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu, Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

 

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb (soba br. 149), sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

Podijelite na: