Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Prijediplomski sveučilišni studij

This post is also available in: English (Engleski)

Zašto odabrati baš Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu? Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojim studentima već dugi niz godina pruža nevjerojatan spoj teorijskog i praktičnog znanja geodezije, a sve pomoću vrhunskih stručnjaka i uz opremljenost najnovijim tehnologijama. Ako vas zanima kako funkcioniraju i kako se koriste globalni geoinformacijski sustavi, što je katastar i zemljišna knjiga, kako precizno postaviti most ili cestu, na pravom ste mjestu. Više o studiju svakako pogledajte u ovom dinamičnom i jako zanimljivom promo videu koji je za vas pripremio Geodetski fakultet u suradnji sa studentima druge godine prijediplomskog studija.

 

Geodetski fakultet je u prošlosti, kao i danas, a nastojat će i u budućnosti ispunjavati postavljene viziju i misiju, a to su:

 • Vizija – Vrhunski obrazovani stručnjaci u području geodezije i geoinformatike koji će svojim djelovanjem bitno unaprijediti proizvodnju geoinformacija te njihovo korištenje u društvu.
 • Misija – Pružati vrhunska znanja utemeljena na etički priznatim znanstvenim spoznajama i praktičnim vještinama na nacionalnoj i međunarodnoj razini svim korisnicima kao jedna od vodećih sastavnica prepoznatljivog i priznatog Sveučilišta, održivim sustavnim odmjerenim aktivnostima utemeljenim na propisima i dobrim iskustvima uz stalno unaprijeđenje kvalitete u suradnji sa svim zainteresiranima.

Geodetski fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području geodezije.

Ukratko za buduće studente

Osnovne informacije

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige, prvi korak je upisati prijediplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike.

Prijediplomski studij traje tri godine, diplomski studij dvije godine, poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja geodezije. Na Geodetskom fakultetu organiziraju se prijediplomski, diplomski, poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom prijediplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 180 ECTS-a te stručni naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike ( univ. bacc. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera.

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka prijediplomskog studija?

Nakon završetka prijdiplomskog studija većina prvostupnika nastavlja diplomski studij geodezije i geoinformatike. Jedan manji dio prvostupnika se zapošljava u struci, a drugi manji dio prvostupnika odlučuje se na upis nekog drugoga diplomskog studija, najčešće u području tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti.

Studijski program

Prijediplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 3 godine kojim se stječe 180 ECTS-a i stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2005/06. U ak. god. 2014/15. evidentirane su izmjene i dopune u iznosu do 20%. Od ak. god. 2015/16. izvodi se program u skladu s navedenim izmjenama i dopunama, koje se uglavnom odnose na veći broj izbornih predmeta.

 

Zahtjevi i rezultati (ishodi učenja) studijskog programa.

Tijekom šest semestara studenti stječu temeljna znanja i vještine iz područja studijskog programa kao što su uspostava geodetskih mreža, geodetska mjerenja, obrada i vizualizacija tako dobivenih podataka, upravljanje zemljišnim informacijama i geoinformacijskim sustavima. Ostala znanja i vještine studenti mogu sami definirati putem izbornih predmeta. Na raspolaganju imaju mogućnost proširenja znanja informatike, matematike, stranih jezika, poslovne komunikacije i menadžmenta, upravljanja geoinformacijama, geodetske astronomije i kartografije. U petom semestru studenti obavljaju stručnu praksu u organizaciji Fakulteta. Uspješno položen završni ispit iz tri predmeta uvjet je za završetak studija. Tijekom studija studenti savladavaju rad s općim i specijalističkim programskim alatima koje koriste za izradu projektnih zadataka i obavljanje vježbi. Na taj način student je osposobljen za uspješno sudjelovanje u radu geodetskih tvrtki i drugih institucija koje se u svojim poslovnim procesima oslanjaju na prostorne podatke, a posebno na službene podatke iz upisnika katastra i zemljišnih knjiga. Nakon uspješno položenih svih ispita i drugih obveza iz propisanog programa te polaganja završnog ispita iz triju predmeta, prvostupnici inženjeri geodezije i geoinformatike stekli su sljedeće kompetencije:

Znanje i razumijevanje

 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.
 • Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.
 • Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici.

Primjena znanja i razumijevanja

 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju problema iz područja geodezije i geoinformatike.
 • Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe izrade, održavanja i upisa u katastar i zemljišnu knjigu te elaborate za inženjerske radove.
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika.
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

Donošenje zaključaka i sudova

 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.

Prezentacije i rad u timu

 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.

Vještine učenja i etike

 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

 

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program se ažurira svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a, a trenutno je aktualan sljedeći nastavni program prijediplomskog studija geodezije i geoinformatike.

Upisi

Studijski program

 1. Geodezija i geoinformatika, sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Geodezija i geoinformatika sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

  • Hrvatski jezik                          0 bodova
  • Matematika (viša razina)      do 500 bodova
  • Strani (ili klasični) jezik        0 bodova
  • Fizika ili Informatika*           do 100 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

  • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar) ili Astronomija;
  • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Astronomija

IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Svi kandidati su obveznici polaganja državne mature uključujući i osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj te osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske.

 

Postupak prijave, razredbeni postupak i rang-lista kandidata sa statusom pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika za upis na studijski program Geodezija i geoinformatika.

Preuzmite Obrazac za prijavu

Upisna kvota za Prijediplomski sveučilišni studij – Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2022/2023. za kandidate sa statusom pripadnika hrvatske manjine i Hrvata iseljenika :

2 studenta

a) Pravo prijave:

  • Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u okviru 12 godišnjeg školovanja

b) Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 26. lipnja do 3. srpnja 2023. godine (srpanjski razredbeni rok) te od 28. kolovoza do 4. rujna 2023. (rujanski razredbeni rok).

Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Savska cesta 144A, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr (uz predaju original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:

  • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )
  • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);
  • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
  • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
  • završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
  • dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
  • Uplatnicu u iznosu od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu “Troškovi razredbenog postupka”.

Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

c) Elementi klasifikacijskog postupka:

Uspjeh u srednjoj školi, a kandidat može ostvariti najviše 400* bodova:

*Bodovanje uspjeha u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: Prosječna ocjena ekvivalentna hrvatskom sustavu ocjena pomnoži se sa 100, a dobiveni produkt broj je bodova.

 

Postupak prijave, razredbeni postupak i rang-lista kandidata državljana Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj za upis na studijski program Geodezija i geoinformatika.

Preuzmite Obrazac za prijavu

Upisna kvota za sveučilišni prijediplomski studij – Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2023/2024. za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:

  • 5 studenata

 

a) Pravo prijave:

  • Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u okviru 12 godišnjeg školovanja
  • Osnovna razina znanja hrvatskog jezika

 

b) Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 26. lipnja do 3. srpnja 2023. godine (srpanjski razredbeni rok) te od 28. kolovoza do 4. rujna 2023. (rujanski razredbeni rok).

 

Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Savska cesta 144A, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr (uz predaju original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:

  • Potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj (potvrdu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH)
  • Dokaz o znanju hrvatskog jezika
  • Svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju iz kojih je vidljiv uspjeh svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
  • Rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
  • Uplatnicu u iznosu od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu “Troškovi razredbenog postupka”.

Svi dokumenti koji su izdani na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 

 

c) Elementi klasifikacijskog postupka:

Uspjeh u srednjoj školi, a kandidat može ostvariti najviše 400* bodova:

*Bodovanje uspjeha u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: Prosječna ocjena ekvivalentna hrvatskom sustavu ocjena pomnoži se sa 100, a dobiveni produkt broj je bodova.

Upis:

Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa, upis na Fakultet održat će se 24. i 25. srpnja 2023. godine (srpanjski razredbeni rok) te 21. rujna 2023. (rujanski razredbeni rok).

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close