Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Diplomski sveučilišni studij

This post is also available in: English (Engleski)

Osnovne informacije

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige?

Preddiplomski studij traje tri godine, diplomski studij dvije godine , poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti , polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se preddiplomski, diplomski , poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 120 ECTS-a te stručni naziv magistar inženjer geodezije i geoinformatike ( mag. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera.

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka diplomskog studija?

Završetkom diplomskog studija moguće je postati ovlašteni inženjer geodezije, i većina magistara relativno lako pronalazi posao, najčešće već tijekom studija. Državna geodetska uprava sa svojim područnim uredima za katastar, uredi ovlaštenih inženjera geodezije te privatne tvrtke koje izvode sve vrste geodetskih i geoinformatičkih poslova (od državnih izmjera, građevinskih pothvata i uređenja vlasničkih odnosa) zapošljavaju najveći dio magistara geodezije i geoinformatike. Jedan dio pronalazi poslove u uredima lokalne samouprave i državne uprave ili odjelima većih tvrtki i institucija koji se bave upravljanjem zemljišnim informacijama i prostornim podacima te u tvrtkama koje se bave uslugama utemeljenima na prostornim podacima. Dio prvostupnika i magistara geodezije i geoinformatike odlučuje se zaposliti u inozemstvu, pri čemu ne nailaze na probleme. Prema dosadašnjim iskustvima, njihove kvalifikacije i znanja izvrsno konkuriraju na stranom tržištu rada.

Nastavak obrazovanja magistri inženjeri geodezije i geoinformatike mogu ostvariti na poslijediplomskim studijima, prvenstveno na specijalističkom i doktorskom studiju geodezije i geoinformatike.

Studijski program

Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

 • Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

Zahtjevi i rezultati (ishodi učenja) studijskog programa.

Program se izvodi u dva usmjerenja, geodezija i geoinformatika, s različitim obveznim predmetima za svako usmjerenje u prva tri semestra. Dio izbornih predmeta u prva dva semestra zajednički je za oba usmjerenja te se svi studenti mogu usavršiti u području matematike, stranih jezika i prezentacijskih tehnika. U trećem semestru izborni projekti su zajednički za oba usmjerenja, a studenti na dva izborna projekta izrađuju stručne seminarske radove uz vodstvo nastavnika. Na taj način, tijekom prva tri semestra, studenti stječu specifična znanja i vještine iz područja geodezije i geoinformatike. U četvrtom semestru student izrađuje diplomski rad u kojem primijenjuje stečena znanja i vještine te obavlja istraživački i praktični rad, a rezultate javno prezentira na obrani diplomskog rada. Obrana diplomskog rada je preduvjet za završetak studija. Izborom usmjerenja i teme diplomskog rada student se može profilirati s posebnim naglaskom na primjene geodetskih i geoinformatičkih specijalističkih znanja i vještina. Nakon uspješno položenih svih ispita, obranjenog diplomskog rada i obavljenih drugih obveza iz propisanog programa, magistri inženjeri geodezije i geoinformatike stekli su sljedeće kompetencije:

Znanje i razumijevanje

 • Znati predmet istraživanja geodetske i geoinformatičke znanosti, povezanost s geoznanostima te povijesni razvoj geodezije.
 • Poznavati usluge temeljene na prostornim informacijama za različite skupine korisnika, za podršku prostornom planiranju, održivom razvoju i očuvanju prostora.
 • Poznavati nacionalne i međunarodne propise i standarde, ključna tijela i organizacije nositelje razvoja geodezije i geoinformatike.

Primjena znanja i razumijevanja

 • Razvijati rješenja za praktične geodetske i geoinformatičke probleme i zadatke.
 • Projektirati, analizirati i ostvarivati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja objekata na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu i točnost provedenih radova u prostoru.
 • Razvijati i primjenjivati metode za praćenje položaja prirodnih i izgrađenih objekata u prostoru i vremenu.
 • Oblikovati modele, kreirati baze prostornih podataka i geoinformacijske sustave sa svrhom opisivanja objekata i pojava u prostoru, njihovih atributa i topoloških odnosa.
 • Projektirati topografske, kartografske i zemljišne geoinformacijske sustave, interpretirati, integrirati, analizirati i vizualizirati prostorne podatke.
 • Sudjelovati u izgradnji i održavanju infrastruktura prostornih podataka uspostavom i primjenom geoinformacijskih sustava uvažavajući norme i standarde, interdisciplinarnost i intelektualno vlasništvo.
 • Rješavati zadatke transformacija koordinata objekata između koordinatnih sustava vezanih uz Zemljinu površinu, Zemljin elipsoid, geoid i kartografske projekcije.
 • Prilagođavati i razvijati informatička rješenja za obradu, analizu, prikaz i distribuciju prostornih podataka internetskim servisima.
 • Interpretirati i kvalitativno prosuđivati podatke dobivene metodama fotogrametrije i daljinskih istraživanja i poznavati metode fotogrametrije i daljinskih istraživanja, senzore i njihova svojstva.
 • Planirati, izvoditi, kontrolirati i procijenjivati troškove geodetskih poslova za inženjerske radove na Zemljinoj površini i iznad ili ispod nje.

Donošenje zaključaka i sudova

 • Analizirati i integrirati tehnološka dostignuća u području geodetskih izmjera, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na prostornim podacima.
 • Usporediti različita rješenja za probleme iz prostorne domene te razvijati i razmjenjivati stručna mišljenja o zadacima struke.

Prezentacije i rad u timu

 • Korisnicima i stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati načela i metode geodezije i geoinformatike te rezultate dobivene njihovom primjenom.
 • Sudjelovati na stručnim događanjima i na njima prezentirati mišljenja i rezultate, pisati i prezentirati stručne radove u stručnim publikacijama.
 • Samostalno ili u timu baviti se geodetskim poduzetništvom, organizirati, voditi i kontrolirati geodetske poslove.

Vještine učenja i etike

 • Provoditi stručnu i etičku odgovornost u okviru ovlasti pri obavljanju stručnih poslova i suradnje s drugim strukama i javnosti.
 • Planirati i provoditi osobno cjeloživotno, samomotivirano akademsko i stručno obrazovanje.

 

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a, a trenutno je aktualan sljedeći nastavni program diplomskog studija geodezije i geoinformatike – usmjerenje geodezija i nastavni program diplomskog studija geodezije i geoinformatike – usmjerenje geoinformatika.

Upisi

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij u ak. god. 2022./23.

Odluka o usvajanju upisnih kvota i kriterija za upis u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike u ak. god. 2022./2023.

Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 5. do 16. rujna 2022.
Preuzmite Obrazac za prijavu.

UPIS U I.GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2022./2023.

Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2022./2023. je:

 • usmjerenje Geodezija: 45 studenata ( 43 studenta hrvatska državljana ili državljana EU-a, 2 studenta strana državljana)
 • usmjerenje Geoinformatika: 45 studenata ( 43 studenta hrvatska državljana ili državljana EU-a, 2 studenta strana državljana)

U slučaju da se ne popuni kvota za studente strane državljane, ona će se popuniti upisom studenata hrvatskih državljana ili državljana EU-a, koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine (8.400,00 kn).

Usvajaju se Kriteriji za upis na Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2022./2023. kako slijedi:

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij kojim je stekla najmanje 180 ECTS bodova. Pod odgovarajućim sveučilišnim preddiplomskim studijem smatraju se:

 1. Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Geodezija i geoinformatika na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
 2. Akreditirani studij geodezije i geoinformatike na drugom Sveučilištu.
 3. Sveučilišni preddiplomski studijski programi iz znanstvenih polja: građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, računarstvo, geofizika, geografija, geologija, matematika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, strojarstvo, inženjerstvo okoliša, interdisciplinarne tehničke znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, šumarstvo, tehnologija prometa i transport, temeljne tehničke znanosti.

Studenti koji su završili studij pod C. obvezni su upisati razlikovne ispite s preddiplomskog studija Geodezija i geoinformatika prema sljedećoj tablici:

 1. semestar – Geodetski instrumenti – 5 ECTS-a (I. sem. preddiplomskog studija)
 2. semestar – Izmjera zemljišta – 5 ECTS-a (II. sem. preddiplomskog studija)
 3. semestar – Satelitsko pozicioniranje – 5 ECTS-a (V. sem. preddiplomskog studija)
 1. semestar – Državna izmjera – 5 ECTS-a (VI. sem. preddiplomskog studija)

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbenim postupkom utvrđuju se sposobnosti pristupnika za uspješan studij na Geodetskom fakultetu. Od pristupnika koji na tom postupku zadovolje, sastavlja se rang-lista, po ukupnim bodovima pristupnika stečenim na razredbenom postupku, od najvećeg broja bodova prema najmanjem. Ukoliko je broj pristupnika na rang listi veći od broja predviđenog planom upisa, rang lista pristupnika za upis utvrđuje se na temelju bodova postignutih na razredbenom postupku i odobrene upisne kvote.

 1. Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 5. do 16. rujna 2022.
 2. Isprave koje treba priložiti uz prijavu

  1. Domovnica (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti). Stranci prilažu potvrdu o državljanstvu.
  2. Rodni list.
  3. Svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti prijepis ocjena ili drugi dokument temeljem kojeg se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni preddiplomski studij.
  4. Osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
  5. Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena te ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (samo pristupnici koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu).
 3. Razredbeni postupak
  Bodovi u razredbenom postupku ostvaruju se kao zbroj bodova ostvarenih na temelju uspjeha i provjere znanja. Bodovi za uspjeh na preddiplomskom studiju izračunavaju se sljedećom formulom:“Bodovi za uspjeh” = “Ostvareni ECTS-bodovi” x “Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” x 0.5 x (6/”Broj_semestara_studiranja”)“Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” = Suma (Ocjena iz predmeta x ECTS-i predmeta) / “Ostvareni ECTS-bodovi” Studentima koji su završili studije pod C. koji nisu preddiplomski studiji u trajanju 6 semestara i na kojima se stječe najmanje 180 ECTS-a, ali je riječ o studiju koji se priznaje kao da je iste ili više razine od preddiplomskog studija za broj ostvarenih ECTS-a im se uzima 180, a za trajanje studija im se računa 6 semestara. Primjer: student koji ima težinski prosjek ocjena 4.0, ostvario je tijekom preddiplomskog studija 185 ECTS-a uz trajanje studija od 8 semestara ostvaruje 185x4x0.5x(6/8)=277.5 bodova putem ocjena. Maksimalni broj bodova na provjeri znanja iznosi 400 bodova. Da bi pristupnik bio uvršten u rang-listu za upis, na provjeri znanja mora steći najmanje 101 bod. Taj broj bodova naziva se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan. Studentima koji su završili studij pod A. u roku od 3 godine (6 semestara) i položili Završni ispit u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bez obzira na prosjek ocjena priznaje se maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (400 bodova).Svi ostali kandidati pristupit će provjeri znanja iz obveznih nastavnih sadržaja predmeta preddiplomskoga sveučilišnoga studijskog programa Geodezije i geoinformatike. Studenti dobitnici Rektorove nagrade dobivaju dodatnih 60 bodova, a studenti dobitnici Dekanove nagrade dobivaju dodatnih 30 bodova. Ako je nagrada podijeljena za rad kojeg je izradilo više autora dodatni bodovi se podjeljuju autorima u jednakim dijelovima.Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

  • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
  • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -4 (minus četiri) boda;
  • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

  Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

  • Tablica s formulama iz matematike i fizike.
  • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem

  Ostala pomagala nisu dopuštena.

 4. Datum i mjesto provedbe provjere znanja
  Kvalifikacijski ispit održat će se 21. rujna 2022. na Geodetskom fakultetu. Rang lista za upis objavit će se 22. rujna 2022. Žalbe na rang listu podnose se u roku od 24 sata od objave.
 5. Upisi
  Upisi na diplomski studij provodit će se:
  26. rujna 2022. – od brojeva 1 do 45 rang liste
  27. rujna 2022. – od brojeva 46 do 90 rang liste

  Na upis je potrebno donijeti:

  1. Dvije fotografije 4 x 6 cm
  2. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn. Uplata se vrši u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196, za poziv na broj upisati 652641-122, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala.
  3. Indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
  4. Kopiju osobne iskaznice.

Kvalifikacijski ispit

Ovdje možete preuzeti upute, materijale i popis literature za pripremu kvalifikacijskog ispita.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -4 (minus četiri) boda;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

 • Tablice s formulama iz matematike (žute tablice, ISBN: 953-197-907-3) i fizike (zelene tablice, ISBN: 953-197-917-0),
 • Tablica s formulama iz diferencijalne geometrije (preuzmi PDF i otisni)
 • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem.

Ostala pomagala nisu dopuštena.

Upute za pristupanje kvalifikacijskom ispitu

Upute za kvalifikacijski ispit za upis na diplomski studij geodezije i geoinformatike.

Upute pristupnicima na provjeri znanja – primjer obrasca za odgovore

Upute dežurnim osobama na provjeri znanja

Materijali za pripremu za kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2018/19.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2016/17.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2015/16.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2014/15.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2013/14.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2012/13.

Materijali za pripremu kvalifikacijskog ispita (ak. god. 2011/12.)

 

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close