Font Dyslexic Kontrast

ZATVORI

Diplomski sveučilišni studij

This post is also available in: English (Engleski)

Osnovne informacije

Zašto studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu?

Želite li naučiti koje veličine geodeti mjere za određivanje veličine i oblika Zemlje ili njezinih dijelova, kako se određuju udaljenosti i visine, kako nastaju karte, kako precizno smjestiti prometnice, tunele, mostove i druge objekte u prostoru, kako radi i čemu sve služi GPS (globalni položajni sustav) te kako nastaje katastar i zemljišne knjige?

Prijediplomski studij traje tri godine, diplomski studij dvije godine, poslijediplomski doktorski studij tri godine, a poslijediplomski specijalistički jednu godinu.

Geodetski fakultet visoko je učilište iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja geodezije . Na Geodetskom fakultetu organiziraju se prijediplomski, diplomski, poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoinformatike.

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike stječe se 120 ECTS-a te stručni naziv magistar inženjer geodezije i geoinformatike ( mag. ing. geod. et geoinf. ).

Program osposobljava kandidate za sudjelovanje u postupcima upisa zemljišta i interesa na njemu, izradu i održavanje topografskih, kartografskih i zemljišnih geoinformacijskih sustava, mjerenje veličina potrebnih za definiciju veličine, položaja, oblika, obrisa i promjena bilo kojeg dijela Zemlje i zemljišta te rješavanje praktičnih zadataka geodetskih izmjera.

Studij geodezije i geoinformatike pripada tehničkim studijima i kao takav zahtijeva sklonost i dobro znanje matematike, fizike i informatike. Za visoko obrazovanim inženjerima tehničkih struka, posebno to vrijedi i za geodete i geoinformatičare, potražnja je visoka kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Geodetski fakultet nudi studentima kvalitetan i dobro organiziran studij. Terenski rad sastavni je dio geodetskih poslova i za sve one koji žele svoj posao obavljati i izvan ureda, na svježem zraku, uvijek u pokretu, ali i s velikom odgovornosti, ovaj studij je odličan izbor. Sve što se nalazi u prostoru smjestio je ili položaj odredio geodetski stručnjak. Geodezija i pogotovo geoinformatika su interdisciplinarne struke te su mogućnosti za rad i suradnju s drugim strukama velike.

Što nakon završetka diplomskog studija?

Završetkom diplomskog studija moguće je postati ovlašteni inženjer geodezije, i većina magistara relativno lako pronalazi posao, najčešće već tijekom studija. Državna geodetska uprava sa svojim područnim uredima za katastar, uredi ovlaštenih inženjera geodezije te privatne tvrtke koje izvode sve vrste geodetskih i geoinformatičkih poslova (od državnih izmjera, građevinskih pothvata i uređenja vlasničkih odnosa) zapošljavaju najveći dio magistara geodezije i geoinformatike. Jedan dio pronalazi poslove u uredima lokalne samouprave i državne uprave ili odjelima većih tvrtki i institucija koji se bave upravljanjem zemljišnim informacijama i prostornim podacima te u tvrtkama koje se bave uslugama utemeljenima na prostornim podacima. Dio prvostupnika i magistara geodezije i geoinformatike odlučuje se zaposliti u inozemstvu, pri čemu ne nailaze na probleme. Prema dosadašnjim iskustvima, njihove kvalifikacije i znanja izvrsno konkuriraju na stranom tržištu rada.

Nastavak obrazovanja magistri inženjeri geodezije i geoinformatike mogu ostvariti na poslijediplomskim studijima, prvenstveno na specijalističkom i doktorskom studiju geodezije i geoinformatike.

Studijski program

Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

 • Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u trajanju od 2 godine kojim se stječe 120 ECTS-a i stručni naziv magistar/ra inženjer/ka geodezije i geoinformatike (mag. ing. geod. et geoinf.) izvodi se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od ak. god. 2008/09.

Zahtjevi i rezultati (ishodi učenja) studijskog programa.

Program se izvodi u dva usmjerenja, geodezija i geoinformatika, s različitim obveznim predmetima za svako usmjerenje u prva tri semestra. Dio izbornih predmeta u prva dva semestra zajednički je za oba usmjerenja te se svi studenti mogu usavršiti u području matematike, stranih jezika i prezentacijskih tehnika. U trećem semestru izborni projekti su zajednički za oba usmjerenja, a studenti na dva izborna projekta izrađuju stručne seminarske radove uz vodstvo nastavnika. Na taj način, tijekom prva tri semestra, studenti stječu specifična znanja i vještine iz područja geodezije i geoinformatike. U četvrtom semestru student izrađuje diplomski rad u kojem primijenjuje stečena znanja i vještine te obavlja istraživački i praktični rad, a rezultate javno prezentira na obrani diplomskog rada. Obrana diplomskog rada je preduvjet za završetak studija. Izborom usmjerenja i teme diplomskog rada student se može profilirati s posebnim naglaskom na primjene geodetskih i geoinformatičkih specijalističkih znanja i vještina. Nakon uspješno položenih svih ispita, obranjenog diplomskog rada i obavljenih drugih obveza iz propisanog programa, magistri inženjeri geodezije i geoinformatike stekli su sljedeće kompetencije:

Znanje i razumijevanje

 • Znati predmet istraživanja geodetske i geoinformatičke znanosti, povezanost s geoznanostima te povijesni razvoj geodezije.
 • Poznavati usluge temeljene na prostornim informacijama za različite skupine korisnika, za podršku prostornom planiranju, održivom razvoju i očuvanju prostora.
 • Poznavati nacionalne i međunarodne propise i standarde, ključna tijela i organizacije nositelje razvoja geodezije i geoinformatike.

Primjena znanja i razumijevanja

 • Razvijati rješenja za praktične geodetske i geoinformatičke probleme i zadatke.
 • Projektirati, analizirati i ostvarivati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja objekata na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu i točnost provedenih radova u prostoru.
 • Razvijati i primjenjivati metode za praćenje položaja prirodnih i izgrađenih objekata u prostoru i vremenu.
 • Oblikovati modele, kreirati baze prostornih podataka i geoinformacijske sustave sa svrhom opisivanja objekata i pojava u prostoru, njihovih atributa i topoloških odnosa.
 • Projektirati topografske, kartografske i zemljišne geoinformacijske sustave, interpretirati, integrirati, analizirati i vizualizirati prostorne podatke.
 • Sudjelovati u izgradnji i održavanju infrastruktura prostornih podataka uspostavom i primjenom geoinformacijskih sustava uvažavajući norme i standarde, interdisciplinarnost i intelektualno vlasništvo.
 • Rješavati zadatke transformacija koordinata objekata između koordinatnih sustava vezanih uz Zemljinu površinu, Zemljin elipsoid, geoid i kartografske projekcije.
 • Prilagođavati i razvijati informatička rješenja za obradu, analizu, prikaz i distribuciju prostornih podataka internetskim servisima.
 • Interpretirati i kvalitativno prosuđivati podatke dobivene metodama fotogrametrije i daljinskih istraživanja i poznavati metode fotogrametrije i daljinskih istraživanja, senzore i njihova svojstva.
 • Planirati, izvoditi, kontrolirati i procijenjivati troškove geodetskih poslova za inženjerske radove na Zemljinoj površini i iznad ili ispod nje.

Donošenje zaključaka i sudova

 • Analizirati i integrirati tehnološka dostignuća u području geodetskih izmjera, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na prostornim podacima.
 • Usporediti različita rješenja za probleme iz prostorne domene te razvijati i razmjenjivati stručna mišljenja o zadacima struke.

Prezentacije i rad u timu

 • Korisnicima i stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati načela i metode geodezije i geoinformatike te rezultate dobivene njihovom primjenom.
 • Sudjelovati na stručnim događanjima i na njima prezentirati mišljenja i rezultate, pisati i prezentirati stručne radove u stručnim publikacijama.
 • Samostalno ili u timu baviti se geodetskim poduzetništvom, organizirati, voditi i kontrolirati geodetske poslove.

Vještine učenja i etike

 • Provoditi stručnu i etičku odgovornost u okviru ovlasti pri obavljanju stručnih poslova i suradnje s drugim strukama i javnosti.
 • Planirati i provoditi osobno cjeloživotno, samomotivirano akademsko i stručno obrazovanje.

 

Elaborat studijskog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nastavni program ažurira se svake akademske godine i objavljuje na stranicama ISVU-a, a trenutno je aktualan sljedeći nastavni program diplomskog studija geodezije i geoinformatike – usmjerenje geodezija i nastavni program diplomskog studija geodezije i geoinformatike – usmjerenje geoinformatika.

Upisi

Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij u ak. god. 2023./2024.

Odluka o usvajanju upisnih kvota i kriterija za upis u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija geodezije i geoinformatike u ak. god. 2023./2024.

Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 4. do 15. rujna 2023.
Preuzmite Obrazac za prijavu.

UPIS U I.GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2023./2024.

Upisna kvota za sveučilišni diplomski studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2023./2024. je:

 • usmjerenje Geodezija: 45 studenata (43 studenta hrvatski državljanin ili državljanin EU-a, 2 studenta strana državljana)
 • usmjerenje Geoinformatika: 45 studenata (43 studenta hrvatski državljanin ili državljanin EU-a, 2 studenta strana državljana)

 

Kada se upisuje manji broj studenata od propisane upisne kvote, upisna mjesta po usmjerenjima utvrđuju se u postocima Geodezija 50%, Geoinformatika 50%.

U slučaju da se ne popuni kvota za studente strane državljane, ona će se popuniti upisom studenata hrvatskih državljana ili državljana EU-a, koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine (1.114,87 eura odnosno 8.400,00 kn).

Usvajaju se Kriteriji za upis na sveučilišni diplomski studij Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2023./2024. kako slijedi:

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij kojim je stekla najmanje 180 ECTS bodova. Pod odgovarajućim sveučilišnim prijediplomskim studijem smatraju se:

A) Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Geodezija i geoinformatika na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

B) Akreditirani studij geodezije i geoinformatike na drugom Sveučilištu.

C) Sveučilišni prijediplomski studijski programi iz znanstvenih polja: građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, računarstvo, geofizika, geografija, geologija, matematika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, strojarstvo, inženjerstvo okoliša, interdisciplinarne tehničke znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, šumarstvo, tehnologija prometa i transport, temeljne tehničke zna

Studenti koji su završili studij pod C) obvezni su upisati razlikovne ispite s prijediplomskog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu, kako slijedi:

I. semestar – Geodetski instrumenti – 5 ECTS-a (I. semestar prijediplomskog studija)

II. semestar – Izmjera zemljišta – 5 ECTS-a (II. semestar prijediplomskog studija)

III. semestar – Satelitsko pozicioniranje – 5 ECTS-a (V. semestar prijediplomskog studija)

IV. semestar – Državna izmjera – 5 ECTS-a (VI. semestar prijediplomskog studija)

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbenim postupkom utvrđuju se sposobnosti pristupnika za uspješan studij na Geodetskom fakultetu. Od pristupnika koji na tom postupku zadovolje, sastavlja se rang-lista, prema ukupnim bodovima pristupnika stečenim na razredbenom postupku, od najvećeg broja bodova prema najmanjem. Ukoliko je broj pristupnika na rang-listi veći od broja predviđenog planom upisa, rang- lista pristupnika za upis utvrđuje se na temelju bodova postignutih na razredbenom postupku i odobrene upisne kvote.

 1. Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak predaju se u Studentsku referadu Geodetskog fakulteta od 4. do 15. rujna 2023.

 1. Isprave koje treba priložiti uz prijavu

a) Domovnica (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti). Stranci prilažu potvrdu o državljanstvu.

b) Rodni list.

c) Svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom prijediplomskom studi Ukoliko pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti prijepis ocjena ili drugi dokument temeljem kojeg se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni prijediplomski studij.

d) Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima (samo pristupnici koji su završili prijediplomski studij na drugom fakultetu).

 1. Razredbeni postupak

Bodovi u razredbenom postupku ostvaruju se kao zbroj bodova ostvarenih na temelju uspjeha i provjere znanja. Bodovi za uspjeh na prijediplomskom studiju izračunavaju se sljedećom formulom:

“Bodovi za uspjeh” = “Ostvareni ECTS-bodovi” x “Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” x 0,5 x (6/”Broj_semestara_studiranja”)

“Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” = Suma (Ocjena iz predmeta x ECTS-i predmeta) / “Ostvareni ECTS-bodovi”

Studentima koji su završili studije pod C) koji nisu prijediplomski studiji u trajanju 6 semestara i na kojima se stječe najmanje 180 ECTS-a, ali je riječ o studiju koji se priznaje kao da je iste ili više razine od prijediplomskog studija za broj ostvarenih ECTS-a im se uzima 180, a za trajanje studija im se računa 6 semestara. Primjer: student koji ima težinski prosjek ocjena 4,0, ostvario je tijekom prijediplomskog studija 185 ECTS-a uz trajanje studija od 8 semestara ostvaruje 185x4x0,5x(6/8)=277,5 bodova putem ocjena.

Maksimalni broj bodova na provjeri znanja iznosi 400 bodova. Da bi pristupnik bio uvršten u rang- listu za upis, na provjeri znanja mora steći najmanje 101 bod. Taj broj bodova naziva se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan.

Studentima koji su završili studij pod A) u roku od 3 godine (6 semestara) i položili Završni ispit u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bez obzira na prosjek ocjena priznaje se maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (400 bodova).

Svi ostali kandidati pristupit će provjeri znanja iz obveznih nastavnih sadržaja predmeta prijediplomskoga sveučilišnog studijskog programa Geodezija i geoinformatika.

Studenti dobitnici Rektorove nagrade dobivaju dodatnih 60 bodova, a studenti dobitnici Dekanove nagrade dobivaju dodatnih 30 bodova. Ako je nagrada podijeljena za rad kojeg je izradilo više autora dodatni bodovi se podjeljuju autorima u jednakim dijelovima.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

  • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
  • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku –4 (minus četiri) boda;
  • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodo

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

  • Tablica s formulama iz matematike i fizike;
  • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređ

Ostala pomagala nisu dopuštena.

 1. Datum i mjesto provedbe provjere znanja

Kvalifikacijski ispit održat će se 20. rujna 2023. Rang-lista za upis objavit će se 21. rujna 2023. Žalbe na rang-listu podnose se u roku od 24 sata od objave.

 1. Upisi

Upisi na diplomski studij provodit će se:

25. rujna 2023. – od brojeva 1 do 45 rang-liste

26. rujna 2023. – od brojeva 46 do 90 rang-liste

Na upis je potrebno donijeti:

  1. Dvije fotografije 4 cm x 6 cm
  2. Kopiju osobne iskaznice
  3. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 39,82 eura odnosno 300,00 kn. Uplata se obavlja u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196, za poziv na broj upisati 652641-122, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala.
  4. Indeks se kupuje u skriptarnici Fakulteta

 

POSTUPAK PRIJAVE, RAZREDBENI POSTUPAK I RANG-LISTA KANDIDATA DRŽAVLJANA UKRAJINE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA.

Preuzmite Obrazac za prijavu

Upisna kvota za sveučilišni diplomski studij – Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2023./2024. za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:

 • 5 studenata

Pravo prijave:

 • Kandidati sa završenim odgovarajućim sveučilišnim prijediplomskim studijem kojim su stekli najmanje 180 ECTS bodova. Pod odgovarajućim sveučilišnim prijediplomskim studijem smatraju se studiji navedeni za kandidate Hrvatske državljane i državljane EU uz obavezu upisa razlikovnih ispita s prijediplomskog studija Geodezija i geoinformatika za studente koji su završili studij pod C).
 • Osnovna razina znanja hrvatskog jezika

Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 4. do 15. rujna 2023.

Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Savska cesta 144A, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr  (uz predaju original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:

  • Potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj (potvrdu izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH)
  • Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
  • Dokaz o znanju hrvatskog jezika
  • Dokaz o završetku prijediplomskog studija
  • Rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom postupku)
  • Uplatnicu u iznosu od 53,09 eura odnosno 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-122, a za svrhu “Troškovi razredbenog postupka”.

Svi dokumenti koji su izdani na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Osobni podaci koristit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja.

 

Razredbeni postupak:

Bodovi u razredbenom postupku ostvaruju se kao zbroj bodova ostvarenih na temelju uspjeha na prijediplomskom studiju koji se izračunavaju sljedećom formulom:

“Bodovi za uspjeh” = “Ostvareni ECTS-bodovi” x “Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” x 0,5 x (6/”Broj_semestara_studiranja”)

“Težinski (ponderirani) prosjek ocjena” = Suma (Ocjena iz predmeta x ECTS-i predmeta) / “Ostvareni ECTS bodovi”

 

Upis:

Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa upis na Fakultet održat će se 26. rujna 2023.

Kvalifikacijski ispit

Ovdje možete preuzeti upute, materijale i popis literature za pripremu kvalifikacijskog ispita.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 40 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +10 (plus deset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -4 (minus četiri) boda;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:

 • Tablice s formulama iz matematike (žute tablice, ISBN: 953-197-907-3) i fizike (zelene tablice, ISBN: 953-197-917-0),
 • Tablica s formulama iz diferencijalne geometrije (preuzmi PDF i otisni)
 • Kalkulator koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrijskih, eksponencijalnih i sl.) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem.

Ostala pomagala nisu dopuštena.

Upute za pristupanje kvalifikacijskom ispitu

Upute za kvalifikacijski ispit za upis na diplomski studij geodezije i geoinformatike.

Upute pristupnicima na provjeri znanja – primjer obrasca za odgovore

Upute dežurnim osobama na provjeri znanja

Materijali za pripremu za kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2018/19.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2016/17.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2015/16.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2014/15.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2013/14.

Kvalifikacijski ispit – zadaci ak. god. 2012/13.

Materijali za pripremu kvalifikacijskog ispita (ak. god. 2011/12.)

 

Podijelite na:

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda webstranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.Close