Natječaj: 1. laborant, 2. spremačica

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata iz točke 1

Obavijest o izboru kandidata iz točke 2


 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J
za izbor

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Laboratoriju za mjerenje i mjernu tehniku Zavoda za primijenjenu geodeziju na Sveučilištu u Zagrebu – Geodetskom fakultetu.

Uvjeti:

 SSS tehničkog ili geodetskog smjera,

 • poznavanje rada na računalu,
 • jedna godina radnog iskustva.

Opis poslova:

 • obavlja pomoćne poslove u znanstvenom i nastavnom radu (vježbe),
 • održava fotolaboratorij i uređaje za potrebe nastave,
 • izvodi fotografske radove za znanstvene, nastavne i stručne potrebe Fakulteta,
 • održava laboratorijski pribor i drugi inventar,
 • obavlja mjerenja i obradu rezultata,
 • vodi laboratorijski dnevnik i zapise o rezultatima rada,
 • vodi brigu o kalibraciji instrumenata i održavanju laboratorijske opreme,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

 

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste, interni naziv: spremačica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu – Geodetskom fakultetu.

Uvjeti:

 završena osnovna škola ili SSS,

 • jedna godina radnog iskustva.

Opis poslova:

 • obavlja čišćenje i pranje podova i prozora u uredskim prostorijama, predavaonicama, hodnicima, stubištima i drugim prostorijama,
 • održava krug i zelene površine Fakulteta,
 • održava laboratorij i slične prostorije,
 • kontrolira ispravnost i obavještava o kvarovima sanitarnih uređaja,
 • otvara i zaključava predavaonice, prema potrebama izvođenja nastave,
 • priprema prostorije za sjednice i sastanke,
 • raznosi poštu unutar zgrade Fakulteta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana i tajnika.

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili druge odgovarajuće isprave),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci).

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%
20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

 

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Savska cesta 144A, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

 

 Sveučilište u Zagrebu

– Geodetski fakultet

 

Podijelite na: