Natječaj: 1. rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi – dekanat, 2. viši stručni savjetnik – dekanat, 3. stručni suradnik – hidrografija

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata iz točke 1

Obavijest o izboru kandidata iz točke 2

Obavijest o izboru kandidata iz točke 3.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, interni naziv: rukovoditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta.
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za poslove javne nabave, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u službi računovodstva na Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta.
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za određene poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku, Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta.

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg znanstvenog područja,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • 5 godina iskustva na istim ili sličnim područjima.

Opis poslova:

 • organizira i koordinira sve poslove računovodstva sukladno zakonu i pravilniku o proračunskom računovodstvu,
 • prati vođenje knjigovodstva po načelu dvojnog knjigovodstva te osigurava podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitka, rashoda i izdataka, kao i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora,
 • prati, analizira i kontrolira knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama da se temelje na vjerodostojnim, istinitim, uredno i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama
 • sastavlja periodične obračune i završni račun,
 • izvješćuje o rezultatima poslovanja,
 • izrađuje financijske planove,
 • pomaže u izradi plana nabave,
 • popunjava sve izvješća iz područja računovodstva prema nadležnim institucijama,
 • vodi brigu o primjeni zakona i drugih propisa iz područja proračunskog računovodstva i ostalih propisa kojim podliježe visokoškolska ustanova i na vrijeme obavještava odgovorne osobe o eventualnim nepravilnostima,
 • daje prijedloge za promicanje organizacije rada računovodstva i reorganizacije unutar računovodstva u vrijeme odsutnosti pojedinih djelatnika,
 • vodi analitičku evidenciju kupaca i dobavljača te mjesečno usklađuje s glavnom knjigom
 • sastavlja pregled otvorenih stavaka kupaca i dobavljača te njihovo usklađivanje,
 • obračunava i knjiži sav prihod i rashod po organizacijskom jedinicama i projektima,
 • kontrolira saldo blagajne i dokumentacije na temelju kojih se obavlja platni promet,
 • obavlja i sve druge poslove iz domene proračunskog računovodstva sukladno zakonu o proračunu i dr.

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci).

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.:

 • završen diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg znanstvenog područja,
 • važeći certifikat u području javne nabave,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Opis poslova:

 • prati zakone, druge pravne propise i pravnu praksu u području javne nabave,
 • priprema i provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ostalim primjenjivim propisima,
 • pruža stručnu podršku u postupcima javne nabave u kojim Fakultet sudjeluje kao ponuditelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ostalim primjenjivim propisima,
 • sudjeluje u radu stručnog povjerenstva za javnu nabavu,
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana nabave Fakulteta te drugih propisanih evidencija i izvješća iz područja javne nabave,
 • sudjeluje i daje stručnu podršku u žalbenim postupcima i upravnim sporovima koji se pokreću i vode pred nadležnim tijelima i sudovima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim propisima kojima se uređuje javna nabava, odnosno drugim primjenjivim propisima,
 • priprema i provodi postupke jednostavne nabave sukladno Uputama za nabavu roba, usluga i radova do propisanih vrijednosti koje je donio Fakultet, te sudjeluje u izradi njihovih eventualnih izmjena i dopuna,
 • vodi evidenciju ugovora zaključenih temeljem postupka javne nabave i dr. poslove

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci).

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 3.:

 • završen diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Opis poslova:

 • obavljanje stručnih poslova iz područja geodezije, a s posebnim naglaskom na stručne poslove hidrografske izmjere i 3D laserskog skeniranja te izradu programskih aplikacija za primjenu u stručnim i znanstvenim projektima koje provodi Katedra za hidrografiju i Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta.
 • obavlja i druge poslove po nalogu.

Dodatni kriteriji izbora:

 • napredne vještine rada na računalu, poznavanje softverskih paketa poput MATHLAB, Mathematica, CAD i GIS alata te poznavanje programskih jezika Python, Java i sl., poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet),
 • organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost,
 • motivacija za rad i nove izazove,
 • sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci).

 

Prijave na natječaj za točke 1.-3. mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%
20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb (soba br. 149), sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

  

Sveučilište u Zagrebu

– Geodetski fakultet

 

Podijelite na: