Natječaj: administrativni referent u dekanatu

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

– GEODETSKI FAKULTET 

 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor 

 

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – administrativni referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta. 

Uvjeti: 

 

 • SSS odgovarajućeg smjera, 
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
 • poznavanje rada na računalu, 
 • tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. 

Opis poslova: 

 

 • vodi evidencije iz područja radnih odnosa, 
 • izrađuje ugovore o radu sa zaposlenicima Fakulteta, 
 • izrađuje druge akte vezane za radni odnos zaposlenika, 
 • obavlja sve poslove vezane uz status zaposlenika, ostvarivanja prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i dr., 
 • sastavlja tražena izvješća, 
 • prema potrebi sudjeluje u dostavi, 
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana i tajnika. 

 

  

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:  

 

 • životopis,  
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),  
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili druge odgovarajuće isprave),  
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci). 

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17). 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf. 

 

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%
20DR.pdf. 

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/ 

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr 

 

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb (soba br. 149), sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“. 

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.   

 

Sveučilište u Zagrebu 

– Geodetski fakultet 

 

Podijelite na: