Natječaj: asistent – geoinformacije

Donositelj:

Vrsta dokumenta: Odluka o izboru asistenta KG_ZPG_HRZZ

Skinite PDF

Napomena:

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri za geoinformacije Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020-01)”.

 

Obvezni uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili dodiplomski studij
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili dodiplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • poznavanje stranih jezika u govoru i pismu: engleski jezik
 • spremnost na timski rad
 • visoka razina motivacije
 • razvijene komunikacijske vještine.

Opis poslova:

 • pohađanje Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija geodezije i geoinformatike (Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • izrada disertacije u području tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija
 • istraživački rad na EU Obzor2020 projektu Twinning Open Data Operational – TODO (857592-TODO)
 • predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima.

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ice ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci)
 • strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Podijelite na: