Natječaj: asistent Opservatorij Hvar

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar, Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta,

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 131/17).

 

OBVEZNI UVJETI:

1) Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij fizike, geofizike, matematike, strojarstva, elektrotehnike ili računarstva

2) Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) mora biti minimalno 3,50 prema hrvatskom sustavu ocjenjivanja

3) Poznavanje hrvatskog i/ili engleskog jezika

 

SPECIFIČNI DODATNI KRITERIJI:

1) spremnost na timski rad

2) visoka razina motivacije

3) razvijene komunikacijske vještine

4) dosadašnje sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

5) dosadašnje iskustvo u području astrofizike, fizike plazme, fizike Sunca i heliosfere, geomagnetizma i/ili svemirske prognostike

6) Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

7) poznavanje programskih jezika Python i IDL

8) reference bivših mentora, profesora ili suradnika (potrebno dostaviti kontakt)

 

OPIS SPECIFIČNIH POSLOVA:

– istraživanje interakcije koroninih izbacaja i koroninih supljina koristeci daljinska i in situ mjerenja te MHD modeliranje (u okviru HRZZ projekta ICOHOSS, https://oh.geof.unizg.hr/index.php/en/projects/icohoss)

– pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija fizike na Sveučilištu u Zagrebu pod mentorstvom dr. Mateje Dumbović te ko-mentorstvo dr. Manuele Temmer sa Sveučilišta u Grazu

– znanstveno usavršavanje u području fizike Sunca i heliosfere (znanstveni boravci na drugim institucijama, ljetne škole, znanstvene radionice)

– predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima (očekuju se tri prvi-autor članka)

– popularno-znanstveni angažman, sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova, opažački rad

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
  4. preslika ovjerenog prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom, ako u priloženom prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F),
  5. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog ili engleskog jezika – napredna razina.

NAPOMENE:

Prijave se podnose elektroničkim putem na pisarnica@geof.hr. Na temelju pristiglih prijava provest će se online testiranje kandidata koristeći zoom (kandidati će biti obaviješteni o terminu testiranja emailom).

Za kandidate sa institucija koje nemaju hrvatski sustav ocjenjivanja prijave sa prosjekom niže od ‘C’ prema ECTS sustavu ocjenjivanja neće se uzimati u obzir.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom potpisuje se na 3 godine nakon odobrenja Hrvatske zaklade za znanost. Izabrani kandidat morat će prije potpisivanja ugovora priložiti uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci, sa apostilima) te, ukoliko postoji, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Ukoliko dolazi sa strane institucije, izabrani kandidat će, da bi upisao doktorski studij, morati pribaviti rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje izdaje Sveučilište u Zagrebu.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

 

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb (soba br. 149), sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

– Geodetski fakultet

Podijelite na: