Natječaj: istraživač – Lidar

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata


Sveučilišt u Zagrebu

Geodetski fakultet

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv – istraživač, sukladno klasifikaciji iz Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta i projekta “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”, financiranog iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, izravna dodjela bespovratnih sredstava, referentna oznaka poziva KK.05.2.1.10, na određeno vrijeme do predviđenog završetka Projekta 31.12.2022., u punom radnom vremenu.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • Provođenje terenskih radova uspostave geodetske osnove i in-situ kontrola na cijelom teritoriju RH;
 • Analize i ocjene točnosti podataka LiDAR, hiperspektralnog i termalnog snimanja korištenjem odgovarajućih softverskih paketa;
 • Izrada izvještaja o provedenim analizama multisenzorskog snimanja (LiDAR, hiperspektralno i termalno)
 • Sudjelovanje u izradi dokumentacije i specifikacija na osnovu provedenih aktivnosti hiperspektralnog i termalnog snimanja i analiza snimaka;
 • Pozitivna komunikacija sa suradnicima na projektu i članovima projektnih timova (JUP-a i JPP-a).

Uvjeti izbora:

 • Visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine ili 300 ECTS bodova),
 • Poznavanje rada sa geodetskim instrumentima (GNSS, Totalne stanice, Laserski skener),
 • Poznavanje stranih jezika u govoru i pismu: engleski jezik,
 • Poznavanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

 1. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 2. životopis, uz navođenje relevantnih iskustava za navedeno radno mjesto za koje se prijavljuje,
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
 5. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

Sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnost spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

 

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Postupak izbora kandidata provest će se putem razgovora (intervjua) te će se rezultati natječajnog postupka  objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne ostvare zadovoljavajući rezultat u postupku izbora, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

 

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb (soba br. 149), sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

 

Podijelite na: