Natječaj: STRUČNJAK ZA FINANCIJE na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o poništenju natječaja


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, sukladno klasifikaciji iz Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu – Geodetskom fakultetu, interni naziv: STRUČNJAK ZA FINANCIJE na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, izravna dodjela bespovratnih sredstava, referentna oznaka poziva KK.05.2.1.10, na određeno vrijeme do predviđenog završetka Projekta 31.12.2023., u punom radnom vremenu.

Opis poslova, uvjeti izbora i kriteriji izbora za radno mjesto su opisani u nastavku.

Opis poslova:

– nadzor i koordinacija svih projektnih aktivnosti,

– upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,

– praćenje napretka postignutih rezultata u odnosu na plan, proračun i iskorištenje resursa,

– praćenje financijskog toka (priprema mjesečne prognoze novčanih tokova projekta u cjelini),

– izrada Zahtjeva za predujam, izrada financijskog dijela izvještaja o napretku i ZNS-ova, odnosno financijskog dijela završnog izvješća projekta i Završnog ZNS-a,

– sudjelovanje u upravljanju financijama odobrenim po projektu,

– komunikacija s nadležnim tijelima vezana uz financijski dio projekta.

Uvjeti izbora:

– završen diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomskih znanosti);

– Minimalno 5 godina radnog iskustva u financijskom upravljanju/vođenju projekata, projekata sufinanciranih iz fondova EU ili drugih međunarodno priznatih financijskih institucija i financijskom izvještavanju i planiranju;

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

Kriteriji izbora bit će:

– poznavanje i iskustvo administriranja projekata, projekata sufinanciranih iz fondova EU ili drugih međunarodno priznatih institucija, uključujući izvještavanje s financijskog i/ili pravnog aspekta

– vještine rada na računalu i poznavanje Office aplikacija (Word, Excel), Internet

– organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost

– motivacija za rad i nove izazove

– sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine.

 

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

2. životopis, uz navođenje relevantnih iskustava za radno mjesto za koje se prijavljuje,

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

6. dokaz o znanju engleskog jezika- napredna razina,

7. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua) te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/.

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb (soba br. 149), s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

– Geodetski fakultet

Podijelite na: