Natječaj: viši informatički referent

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Preuzmite odluku o izboru kandidata


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Klasa: 112-02/21-01/14

Urbroj: 380-65-01-21-3

Zagreb, 03. 11. 2021.

 

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, na temelju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu od  19. listopada 2021. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši informatički referent u Tajništvu Fakulteta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Stručni uvjeti:

–     prvostupnik računalnog, informatičkog ili tehničkog smjera,

–    ECDL diploma

–     poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Probni rad određuje se prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

–     životopis

–     dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)

–     dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

–     elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–     uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci)

 

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem bit će organizirano testiranje za provjeru navedenih uvjeta. Vrijeme održavanja testiranja, način na koji će se provoditi testiranje, bit će objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta (https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/).

Za pristupnika koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Ti pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

Prijave na natječaj s naznakom: „Za natječaj – viši informatički referent“, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u pisanom na e-mail adresu pisarnica@geof.hr

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

 

 

Podijelite na: