NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, HIDROLAB

Donositelj: Geodetski fakultet

Vrsta dokumenta: Natječaj za posao

Skinite PDF

Napomena:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Zagreb, Kačićeva 26

 

Klasa: 112-03/20-01/1

Urbroj: 380-65-01-20-3.

Zagreb, 27. 03. 2020.

 

Rezultat natječaja pogledajte u prilogu

 

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ISTRAŽIVAČ na projektu „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava“, financiranog iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta: KK.01.1.1.04 ,,Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv”, na određeno vrijeme od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu.

 

Opis poslova radnog mjesta:

U sklopu projekta biti će zadužen za provođenje primijenjenih istraživanja iz područja hidrografije, rad sa najsuvremenijom hidrografskom opremom (višesnopni dubinomjer) i softverom (npr. analiza povratnog signala višesnopnih dubinomjera za potrebe procjene svojstava morskog dna i kartiranje podvodnih staništa), a primarno za izvođenje mjerenja.

 

Uvjeti izbora:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju imati završen diplomski studij geodezije i geoinformatike, izvrsno poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Kriteriji izbora bit će:

· napredne vještine rada na računalu, poznavanje softverskih paketa poput MATHLAB, Mathematica, CAD i GIS alata te poznavanje programskih jezika Python, Fortran, Java i sl., poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet) te LaTeX za potrebe pisanja znanstvenih radova

· organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost

· motivacija za rad i nove izazove

· sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine

· minimum 1 godina radnog iskustva na geodetskim poslovima

· položen ispit za voditelja brodice B kategorije

· vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijavi treba priložiti:

1. dokaz o državljanstvu (domovnica)

2. životopis, uz navođenje iskustva,

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

5. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenoj preslici.

 

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

 

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti kroz intervju bit će iz područja geodezije, hidrografije, analize prostornih podataka, GIS-a te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, sa naznakom „Za natječaj – ISTRAŽIVAČ“ na e-mail adresu pisarnica@geof.hr

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od datuma objave.

Podijelite na: