Natječaji: 1. izvanredni profesor – fotogrametrija i daljanska istraživanja, 2. asistent – hidrografija

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za fotogrametriju i daljinska istraživanja, Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17, 96/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
  • strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

Podijelite na: