Natječaji: 1. Redoviti profesor 2. Viši znanstveni suradnik 3. Asistent Kartografija 4. Asistent Fotogrametrija

Donositelj: Geodetski fakultet

Vrsta dokumenta: Natječaj za posao

Skinite PDF

Napomena:

Preuzmite poziv na razgovor za točku 4. (Asistent – Katedra za fotogrametriju i daljinska istraživanja)


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za instrumentalnu tehniku Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenom zvanju – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Opservatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za kartografiju Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za fotogrametriju i daljinska istražvanja Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti za radna mjesta od 1.-4.

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17, 96/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

–          životopis,

–          dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

–          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplomeili uvjerenje o završenom studiju),

–          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

–          uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

–          strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.geof.unizg.hr/mod/forum/discuss.php?d=2870

Prijave na natječaj  pod rednim brojem 1.-4. s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

 

Natječaj za točke 1.-4. je otvoren 30 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Podijelite na: