Natječaji: 1. tajnik fakulteta, 2. stručni suradnik – hidrografija

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata iz tocke 1 (14.2.2022 )


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za izbor

 1. jednog izvšitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik Fakulteta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 1. jednog izvšitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zamjena za djelatnicu koja se nalazi na rodiljnom/roditeljskom dopustu, do njenog povratka na rad.

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen Pravni fakultet (diplomirani pravnik/magistar pravne struke),
 • položeni pravosudni ispit ili položen stručni državni ispit,
 • priznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • radno iskustvo od pet godina na pravnim poslovima.

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Prijavi treba priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.:

Izvršitelj će biti zadužen za provođenje stručnih poslova iz područja geodezije, a s posebnim naglaskom na stručne poslove hidrografske izmjere i 3D laserskog skeniranja te izradu programskih aplikacija za primjenu u stručnim i znanstvenim projektima koje provodi Katedra za hidrografiju i Geodetski fakultet.

 

Uvjeti izbora:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju imati završen diplomski studij geodezije i geoinformatike, izvrsno poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Kriteriji izbora bit će:

 • napredne vještine rada na računalu, poznavanje softverskih paketa poput CAD i GIS alata te poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet) i sl.
 • organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • motivacija za rad i nove izazove
 • sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine
 • radno iskustvo godinu dana na geodetskim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijavi treba priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

 

U prijavi na natječaje pod točkom 1. i 2. kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenoj preslici.

 

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

 

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti kroz intervju za natječaj br. 2 bit će iz područja geodezije, hidrografije, analize prostornih podataka, GIS-a te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“ na e-mail adresu pisarnica@geof.unizg.hr

 

Natječaj za točku 1. i 2. je otvoren 8 dana od objave.

 

Sveučilišta u Zagrebu
Geodetski fakultet

 

Podijelite na: