Natječaji za izbor: 1. Stručni suradnik za određene poslove 2. Spremačica

Donositelj: Geodetski fakultet

Vrsta dokumenta: Natječaj za posao

Skinite PDF

Napomena:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Klasa: 112-02/20-01/1

Urbroj: 380-65-01-20-4.

Zagreb, 01. 04. 2020.

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor:

1. jednog izvšitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za određene poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu IV. vrste interni naziv – spremačica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.:

Opis poslova radnog mjesta:

U sklopu projekta biti će zadužen za provođenje stručnih poslova iz područja geodezije, a s posebnim naglaskom na stručne poslove hidrografske izmjere i 3D laserskog skeniranja te izradu programskih aplikacija za primjenu u stručnim i znanstvenim projektima koje provodi Katedra za hidrografiju i Geodetski fakultet.

 

Uvjeti izbora:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju imati završen diplomski studij geodezije i geoinformatike, izvrsno poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Kriteriji izbora bit će:

· napredne vještine rada na računalu, poznavanje softverskih paketa poput MATHLAB, Mathematica, CAD i GIS alata te poznavanje programskih jezika Python, Java i sl., poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet)

· organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost

· motivacija za rad i nove izazove

· sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine

· radno iskustvo godinu dana na geodetskim poslovima

· vozačka dozvola B kategorije.

 

Prijavi treba priložiti:

1. životopis, uz navođenje iskustva,

2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskanice ili domovnice)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenoj preslici.

 

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

 

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti kroz intervju bit će iz područja geodezije, hidrografije, analize prostornih podataka, GIS-a te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, sa naznakom „Za natječaj – Stručni sradnik za određene poslove“ na e-mail adresu pisarnica@geof.hr

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.:

– najmanje završena osnovna škola ili SSS

– radno iskustvo: jedna godina na odgovarajućim poslovima

– probni rad u trajanju od tri mjeseca

– određena znanja i vještine

Uz obrazac prijave na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koji nije stariji od 6 mjeseci).

Za kandidata/kinju koji/a ispunjava formalne uvjete propisane ovim natječajem organizirat će se testiranje za provjeru navedenih uvjeta. Vrijeme održavanja testiranja, način na koji će se provoditi testiranje, bit će objavljeno na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Geodetskog fakulteta (www.geof.unizg.hr).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenom na natječaj.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Ti kandidati/kinje imaju prednost u odnosu na ostale samo pod jednakim uvjetima.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola (NN 82/08 i 69/17).

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o prijamu u javnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

 

Prijave na natječaj s naznakom: „Za natječaj – spremačica“, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u pisanom na e-mail adresu pisarnica@geof.hr

 

Natječaj za točku 1. i 2. je otvoren osam dana od objave.

Podijelite na: