Natječaj: viši stručni savjetnik za informatičke poslove

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (određene struke), interni naziv: viši stručni savjetnik za informatičke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Tajništvu, u sastavu Dekanata Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta,

 

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg znanstvenog područja,
 • ECDL/ICDL diploma,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova:

 • vodi aktivnosti planiranja, razvoja i održavanja lokalne mreže, mrežnih usluga i osobnih računala,
 • izrađuje i održava baze podataka,
 • instalira i podešava lokalnu mrežu i korisnička računala,
 • održava i servisira lokalnu mrežu te operacijske sustave poslužitelja,
 • obavlja poslove administracije poslužitelja, informacijskih servisa, korisničkih računa i sl.,
 • obavlja poslove održavanja osobnih računala te instaliranja programskih paketa,
 • pruža podršku korisnicima prilikom rada na računalima i mreži,
 • prati rad i opterećenje lokalne mreže,
 • vodi dokumentaciju o instaliranoj opremi, softveru i obavljenim radovima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana i tajnika.

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Savska cesta 144A, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Dekan

 Prof.dr.sc. Mladen Zrinjski

 

 

Podijelite na: