Natječaj: voditelj odsjeka III. vrste u Računovodstvu

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o neizboru kandidata


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste, interni naziv: voditelj odsjeka III. vrste u Računovodstvu, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka zaposlenice na rad, zamjena za bolovanje) u sustavu Dekanata Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta

Uvjeti:

 • prvostupnik ekonomije/SSS ekonomskog smjera,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima računovodstva za prvostupnika, tri godine za SSS odgovarajućeg smjera.

 

Kratki opis poslova:

 • priprema, obrađuje, evidentira i arhivira računovodstvene isprave koje se odnose na analitičko računovodstvo osnovnih sredstava,
 • obavlja amortizaciju osnovnih sredstava,
 • usklađuje analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava i usklađuje s glavnom knjigom,
 • obavlja blagajničke poslove, sastavlja i piše izlazne račune,
 • obavlja plaćanje u inozemstvo,
 • obavlja uplate i isplate na temelju vjerodostojne dokumentacije sukladno važećim propisima,
 • obračunava putne troškove,
 • obavlja obračun i isplate naknade za prijevoz s posla i na posao sukladno pozitivnim propisima,
 • obavlja knjiženje putnih naloga, knjiženje izlaznih računa i knjiženje blagajne,
 • obavlja naplatu troškova školarine po svim oblicima studija i vodi evidenciju uplaćene školarine,
 • ispostavlja račune kupcima temeljem vjerodostojne dokumentacije – naloga vezanih uz naplate potraživanja,
 • popunjava virmanske naloge za plaćanje svih obaveza,
 • obračunava i isplaćuje putne troškove iz putnih naloga zaposlenika,
 • obavlja zaprimanje računa dobavljača, evidentiranje istih, vođenje brige o potrebnoj dokumentaciji za pripremu plaćanja, obavlja plaćanje,
 • kontrolira saldo blagajne i dokumentacije na temelju kojih se obavlja platni promet,
 • usklađuje blagajnički dnevnik i prateću dokumentaciju s financijskim knjigovodstvom,
 • prati zakone i druge propise iz djelokruga poslova radnog mjesta,
 • obavlja čuvanje i pohranjivanje dokumentacije sukladno propisima proračunskog računovodstva,
 • vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava,
 • sastavlja sva potrebna mjesečna, kvartalna i godišnja izvješće prema važećim propisima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu dekana, prodekana i rukovoditelja računovodstva,
 • obračunava kamate.

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenje o završenom studiju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Izrazi koji se koriste  u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji uključuje provjeru stručnih i drugih sposobnosti pristupnika, provest će se putem razgovora (intervjua)  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta  https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Savska cesta 144a, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Dekan

prof.dr.sc. Mladen Zrinjski

Podijelite na: