Natječaj: 1. Asistent – Katedra za zemljomjerstvo, 2. Asistent – Katedra za inženjersku geodeziju

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 2.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće

raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za zemljomjerstvo, Zavoda za primijenjenu geodeziju, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za inženjersku geodeziju, Zavoda za primijenjenu geodeziju, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici na natječaju moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17, 96/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
  • strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2., od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Podijelite na: